Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

WSTĘP:

     Rodzina i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. To one są odpowiedzialne za wprowadzanie go w świat ludzi dorosłych i uczenie sztuki życia. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie.

Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych.

Właściwie zorganizowana współpraca z rodzicami to jeden z istotnych czynników osiągania przez placówkę oświatową i nauczycieli dobrych wyników wychowania. Sposób organizowania tej współpracy, jej charakter, udział rodziców w życiu oddziałów przedszkolnych zależy w dużej mierze od środowiska, w którym mieszczą się oddziały przedszkolne. Środowisko i ich potrzeby powinny wyznaczać nauczycielowi kierunki działań najbardziej korzystne dla dzieci, rodziców i placówki przedszkolnej.

          Nadrzędnym celem tego planu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie ich jako cennych partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych.

Cel ogólny: 

Wdrażanie rodziców do ścisłej współpracy z oddziałami przedszkola i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci. 

Cele szczegółowe: 

 • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych oddziałów przedszkolnych i środowiska rodzinnego. 
 • Wszechstronny rozwój dziecka. 
 • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych. 
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola. 
 • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.
 • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola. 
 • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 
 • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy dzieci 6 letnich. 
 • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych
Lp. Zadania  Sposób realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
1. Poznanie dzieci i ich środowiska
 • Przeprowadzenie obserwacji oraz diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • Informowanie rodziców o wynikach przeprowadzonej diagnozy
 • Rozmowy indywidualne, konsultacje, odbywane z inicjatywy nauczycieli i rodziców: dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka, bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, rozwiązywanie zaistniałych problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • Uzyskanie zgody rodziców na:

- uczestnictwo dzieci w terapii logopedycznej; 

-  odbiór dzieci z przedszkola;

-  udział dzieci w zajęciach dodatkowych organizowanych          w przedszkolu;

-  uczestnictwo dz. 6 letnich w zajęciach religii,

-  wyjazdy i spacery ;

-  umieszczenie zdjęć dzieci na stronie www;

Październik 2020

Kwiecień 2021

W ciągu roku

Wrzesień 2020

wychowawca

wychowawca

wychowawca

wychowawca

2. Współdziałanie wraz z rodzicami
 • Zapoznanie rodziców z dokumentacją przedszkola: Statut, Procedury bezpieczeństwa, Program wychowawczy i Profilaktyki. Wprowadzanie w tej dokumentacji  zmian, z inicjatywy rodziców.
 • Systematyczne aktualizowanie tablic  z wytworami prac plastycznych dzieci.
 • Prowadzenie tablic informacyjnych dla rodziców:

umieszczanie informacji o uroczystościach i planowanych wycieczkach, wywieszanie artykułów dotyczących zdrowia, wychowania i rozwoju, podziękowań za współpracę.

 • Zachęcenie do systematycznego odwiedzania strony WWW przedszkola.
 •  Udział rodziców w organizacji  planowanych konkursów, uroczystości, teatrzyków, wycieczek.
 •  Pomoc w zakupie paczek choinkowych

Wrzesień 2020

Cały rok

W ciągu roku

W ciągu roku

W zależności od potrzeb

wychowawca

wychowawca

wychowawca

wychowawca

wychowawca

wychowawca

3.

Udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych

 • Zapraszanie rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólno -przedszkolne i grupowe; wspólna zabawa.
 •  Wykonywanie indywidualnych zaproszeń.
 • Zachęcanie rodziców do czytania w przedszkolu dzieciom bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
 • Udział rodziców i dzieci w dniach adaptacyjnych

W ciągu roku

W zależności od potrzeb

Czerwiec 2021

W zależności od potrzeb

wychowawca

wychowawca

wychowawca

wychowawca

4. Pedagogizacja rodziców.
 • Popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców; kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci.
 • Zapoznanie rodziców z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, monitoringiem godzin pobytu dziecka w przedszkolu;
 • Organizacja spotkań grupowych– rozmowy dotyczące osiągnięć dzieci, problemów wychowawczych i innych wynikających z inicjatywy i zainteresowań rodziców.
 • Zapoznanie rodziców z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego

W zależności od potrzeb

Wrzesień 2020

W zależności od potrzeb

Wrzesień 2020

wychowawca

wychowawca

wychowawca

wychowawca

5.

Współdziałanie z przedstawicielami Rady Rodziców

 • Ustalenie wysokości składki na Radę Rodziców.
 • Pomoc  w organizowaniu oraz udział w imprezach integracyjnych.

Wrzesień 2020

W zależności od potrzeb

Dyrektor 

wychowawca

sp

wolontariat1

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

Free Joomla! template by L.THEME