Cyfrowa szkoła

Podsumowanie programu „Cyfrowa szkoła”

Rządowy program „Cyfrowa szkoła" realizowany był w formie pilotażu od września 2012r. do sierpnia 2013 roku. W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły były zobowiązane wykonać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.

Dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskały możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobyli nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach znalazła się w gronie 403 szkół biorących udział w programie.

Szkoła została wyposażona w nowoczesne technologie m.in.: dwie pracownie mobline z 16 notebookami oraz 18 tabletami, 4 tablice interaktywne, drukarki sieciowe, wizualizer, system do głosowania, dwa projektory, dwa przenośne ekrany oraz zmodernizowaną sieć internetową.

W czasie udziału szkoły w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” zauważyliśmy zmiany w warsztacie pracy wielu nauczycieli:

 • poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela;
 • wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt;
 • poznanie nowoczesnych technologii i zastosowanie ich w praktyce;
 • prowadzenie zajęć w innowacyjny, atrakcyjny sposób;
 • oszczędność czasu poprzez wykorzystanie gotowych pomocy dydaktycznych (płyty, karty pracy itp.);
 • dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
 • większe zwracanie uwagi na respektowanie praw autorskich;
 • rozwijanie umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wobec uczniów:

 • wyrabianie nawyku traktowania komputera jako narzędzia pracy, a nie tylko rozrywki;
 • wykorzystywanie programów edukacyjnych i pokazów slajdów na tablicy interaktywnej;
 • graficzne prezentowanie informacji, które ułatwia uczniom przyswajanie wiadomości;
 • wskazywanie sposobów efektywnego poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • odpowiedzialne korzystanie z internetu i twórcze wykorzystywanie nowych technologii;
 • zwiększenie integracji uczniów, zwłaszcza podczas pracy zespołowej, dzięki wykorzystaniu TIK na lekcjach

W związku z pojawieniem się TiK w szkole, często poruszane były kwestie efektywnego wykorzystania go na lekcji. Niektóre moduły kursy internetowego łamały też wyuczone schematy nauczania, dostarczyły świeżego podejścia do zapisu scenariuszy lekcji oraz wskazywania celów lekcji.

W fazie projektu znajduje się obecnie pomysł, ze zgromadzeniem, na szkolnej stronie internetowej, bazy linków przydatnych do prowadzenia wszystkich przedmiotów nauczania.

Nauczyciele w ramach projektu stosowali również elektroniczne sposoby wymiany informacji. Niektórzy założyli swoje pierwsze konta pocztowe, których używali również do celów poza projektowych. Część nauczycieli otworzyła się na nowe doświadczenia, technologie, chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z innymi. Kadra pedagogiczna szkoły brała udział w szkoleniach z zakresu TIK:

 • ICT kluczem do rozwoju oświaty: Narzędzia ICT we współczesnej szkole – kurs doskonalący dla pracowników oświaty – 58 godzin; ECDL e-citizen – 40 godzi;Szkolenie dla kadry zarządzającej – 64 godzin (styczeń – czerwiec 2012r.).
 • Projekt „Nauczyciel XXI wieku 2” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (styczeń – grudzień 2012r.): Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 60 godzin; Platforma e-lerningowa narzędziem pracy nauczyciela – 40 godzin; Internet i tablica interaktywna w nauczaniu – 40 godzin.
 • Siedmiomodułowy kurs e-lerningowy (100 godzin) w ramach programu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” od listopada 2012r. do sierpnia 2013r.

SP w Wisznicach znalazła się w grupie nr 63 sieci współpracy szkół biorących w projekcie razem ze szkołami w: Bezwoli, Borkach, Czemiernikach, Podedwórzu. W związku z tym organizowane były trzykrotne spotkania grup nauczycieli zaangażowanych w „Cyfrową szkołę”, na którym wymienialiśmy się dobrymi praktykami oraz dyskutowaliśmy na temat projektu. Ostatnie spotkanie podsumowujące odbyło się w październiku 2013r. w Czemiernikach.

Sieć nr 63 to Szkoły Podstawowe w:

Bezwoli,

Borkach,

Czemiernikach,

Podedwórzu,

Wisznicach


Chcielibyśmy, aby uczestnictwo w programie:

 • przyczyniło się do wzrostu kompetencji nauczycieli do pracy z nowoczesnymi technologiami,
 • rozwijało współpracę sieci szkół w nim uczestniczącym. Jakże ważna jest wymiana doświadczeń, o czym przekonaliśmy się w mijającym roku,
 • wzbogaciło bazę dydaktyczną szkoły, a przez to warsztat pracy nauczyciela

W związku z udziałem szkoły w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony przez Internet od listopada 2012r. do czerwca 2013r.

W czasie trwania każdego z modułów kursu, e-koordynator przy wsparciu dyrektora organizował w szkole przynajmniej jedno spotkanie z nauczycielami. Przed spotkaniem przekazywane były nauczycielom informacje z kursu oraz zadania, które należy wykonać do zakończenia modułu. Pod koniec modułu wszyscy nauczyciele z zespołu TIK zbierali swoje refleksje, pytania, tworzyli autorskie materiały, np. przykłady dobrych praktyk i przekazywali je w sprawozdaniu na platformie kursu.

Kurs składał się z siedmiu modułów merytorycznych. Każdy z nich można podzielić na trzy etapy: zapoznanie z materiałami, wykonanie zadań i komunikacja na platformie. Tabela zamieszczona poniżej przedstawia nazwy, treść i terminy trwania poszczególnych modułów.

Moduł

Nazwa modułu

Tematyka modułu

Terminy – początek
i koniec modułu

Termin publikacji sprawozdania
z modułu

0

Uczestnicy i platforma e- learningowa

Funkcjonalność platformy internetowej

05.11.12-11.11.12

Nie ma sprawozdania

I

Od czego zacząć pracę z TIK w szkole?

 • Po co nam technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole?
 • Od czego zacząć wprowadzanie TIK do zajęć z uczniami?
 • Kompetencje nauczycieli i zespół TIK w szkole i jego praca z uczniami.
 • Spotkanie otwierające.
 • Dobre praktyki.
 • Zasady korzystania z TIK w szkole, czyli Kodeks TIK.
 • Bezpieczeństwo w sieci.
 • Prawo autorskie. Licencje.
 • Otwarte zasoby edukacyjne – jak z nich korzystać?
 • Legalne oprogramowanie – jak i skąd je pozyskiwać?

12.11.12-9.12.12

9.12.12

II

Cele nauczania. Rola TIK w realizacji celów uczenia się uczniów.

 • Atmosfera w klasie, która sprzyja uczeniu się.
 • Określenie i przedstawienie uczniom celów uczenia się.
 • Uświadamianie uczniom celów uczenia się z wykorzystaniem TIK.
 • Zastosowanie TIK w realizacji celów uczenia się - narzędzia TIK wykorzystywane w poszukiwaniu informacji.
 • Miejsce i rola celów w przebiegu lekcji.
 • Jak przekonać się, czy uczniowie osiągnęli cele uczenia się?
 • Po czym poznać, że użycie TIK na danej lekcji było celowe i zwiększyło szanse osiągnięcia celów przez uczniów?
 • Zadania koordynatora – tworzenie i zbieranie dobrych praktyk.

10.12.12-13.01.13

13.01.13

III

Rola koordynatora w prowadzeniu spotkań z nauczycielami. Sieci współpracy.

 • Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z nauczycielami , jego cele i zasady moderowania.
 • Metody pracy z grupą.
 • Jak prowadzić dyskusje podczas spotkań z nauczycielami?
 • Jak radzić sobie z trudnościami podczas spotkań z nauczycielami?
 • Jak przeprowadzić pierwsze spotkanie na temat dobrych praktyk?
 • Metody pomocne w zbieraniu dobrych praktyk i upowszechnianiu ich.
 • Przykłady dobrych praktyk.
 • Sieci współpracy nauczycieli- zasady ich tworzenia i funkcjonowania.

14.01.13–24.02.13

Ferie zimowe

24.02.13

IV

Wykorzystywanie TiK w nauczaniu poszczególnych przedmiotów oraz w realizowaniu funkcji wychowawczych

 • Praktyka wykorzystania TIK, jako metody efektywnego nauczania
 • Pakiet narzędzi TIK przydatnych w realizacji celów lekcji różnych przedmiotów.
 • Pakiet narzędzi TIK przydatnych do realizacji celów wychowawczych oraz do pracy z uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych

25.02.13–24.03.13

24.03.13

V

Komunikacja dotycząca postępów ucznia. Wykorzystanie TIK w przekazywaniu informacji zwrotnej.

 • Informacja zwrotna – jej istota, struktura, zasady.
 • TIK w relacjach nauczyciela z uczniami.
 • Praca domowa uczniów z wykorzystaniem TIK.
 • Jak tworzyć i przekazywać komentarze edukacyjne do pracy ucznia?
 • Przekazywanie informacji o postępach uczniów ich rodzicom z wykorzystaniem TIK

25.03.13–28.04.13

Przerwa wielkanocna

28.04.13

VI

Narzędzia TIK w realizacji projektów edukacyjnych.

 • Projekt jako metoda nauczania i uczenia się
 • Baza narzędzi TIK i sposoby ich zastosowania w projektach edukacyjnych.
 • Dobre praktyki realizacji projektów szkolnych z wykorzystaniem TIK.
 • Planowanie i realizacja projektów uczniowskich z TIK w szkole

29.04.13–26.05.13

26.05.13

VII

Podsumowanie, wnioski. Jak pracować w zespole nauczycieli w przyszłym roku?

 • Analiza przebiegu i efektów projektu pilotażowego, podsumowanie: sukcesy i elementy warte zmiany oraz wnioski.
 • Plany na przyszłość, na kolejną edycję projektu.

27.05.13–16.06.13

16.06.13

Jak zamierzamy poprawić bezpieczeństwo uczniów w sieci?

1. Zabezpieczenie komputerów za pomocą specjalistycznego oprogramowania przed dostępem do stron zawierających treści niedozwolone dla dzieci w wieku szkolnym (pornografia, przemoc, brutalność).

2. Instalacja monitora antywirusowego i jego stała aktualizacja.

3. Przestrzeganie dzieci przed:

 • a. Przyjmowaniem zaproszeń od nieznanych ludzi,
 • b. Publikacją dokładnego adresu zamieszkania lub pobytu,
 • c. Reklamami, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie,
 • d. Fałszywymi profilami i linkami, za którymi kryją się prawdziwi oszuści,
 • e. Itp.

4. Uczenie odpowiedzialności za publikacje zamieszczane przez uczniów w sieci oraz informacje, teksty, filmy, zdjęcia itp.

5. Wskazywanie właściwych sposobów korzystania z przeglądarek internetowych.

Jak zadbamy o przestrzeganie prawa autorskiego w szkole?

1. Zadbać, aby uczniowie korzystając z różnych źródeł informacji dokładnie podawali adres strony, tytuł, autora.

2. Nauczyć i upowszechnić znaczenie symboli związanych z prawem autorskim (wyeksponowanie w pracowniach z tablicą interaktywną odpowiednich plakatów).

3. Uświadomienie konsekwencji wynikających z łamania praw autorskich.

4. Zachęcanie do umiejętnego i sprawnego szukania potrzebnych materiałów w otwartych zasobach edukacyjnych.

5. Zadbać, aby uczniowie podczas korzystania z TIK sprawdzali licencję publikacji internetowej.

Szkolny Kodeks TIK

Zasady korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach


1. Uczniowie wykorzystują TIK do wyszukiwania niezbędnych informacji potrzebnych do zajęć lekcyjnych.

2. Podczas lekcji uczniowie mają wyłączone telefony komórkowe. Mogą z nich korzystać jedynie na przerwach lekcyjnych.

3. Uczniowie mogą korzystać tylko ze stron i oprogramowań dozwolonych.

4. Podczas pracy przy komputerze uczniowie stosują się do zaleceń nauczyciela. Nie włączają komputerów bez zgody nauczyciela.

5. Uczniowie i nauczyciele szanują prawa autorskie (zawsze podają źródła oraz autora zamieszczonych informacji).

6. Nauczyciele uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne poprzez wykorzystanie multimediów do celów edukacyjnych (oglądanie prezentacji, odtwarzanie muzyki, oglądanie zdjęć, korzystanie z gier, zabaw edukacyjnych, płytek dołączanych do podręczników szkolnych).

7. Uczniowie mają dostęp do komputerów na lekcjach informatyki, kołach zainteresowań oraz na lekcjach z pozostałych przedmiotów.

8. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystają z sieci w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Nie rozpowszechniają danych osobowych, nie zawierają znajomości z nieznanymi osobami.

9. Uczniowie szanują sprzęt, który znajduje się w pracowni komputerowej oraz wykorzystywany na lekcjach.

10. Nauczyciele oraz uczniowie dzielą się pozyskiwanymi informacjami oraz umiejętnościami z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnej z osobami zainteresowanymi.Jak zamierzamy poprawić bezpieczeństwo uczniów w sieci?

1. Zabezpieczenie komputerów za pomocą specjalistycznego oprogramowania przed dostępem do stron zawierających treści niedozwolone dla dzieci w wieku szkolnym (pornografia, przemoc, brutalność).

2. Instalacja monitora antywirusowego i jego stała aktualizacja.

3. Przestrzeganie dzieci przed:

a. Przyjmowaniem zaproszeń od nieznanych ludzi,

b. Publikacją dokładnego adresu zamieszkania lub pobytu,

c. Reklamami, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie,

d. Fałszywymi profilami i linkami, za którymi kryją się prawdziwi oszuści,

e. Itp.

4. Uczenie odpowiedzialności za publikacje zamieszczane przez uczniów w sieci oraz informacje, teksty, filmy, zdjęcia itp.

5. Wskazywanie właściwych sposobów korzystania z przeglądarek internetowych.

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME