Szkolny program profilaktyczny

 WSTĘP

 

Profilaktyka – to ochrona człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Jej celem jest ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój, określonych jako zachowania ryzykowne.

W okresie zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia człowieka, wynikającego z szybkiego rozwoju cywilizacji ważnym zadaniem szkoły jest wyposażenie dzieci młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań przeciwdziałających współczesnym zagrożeniom oraz kształtowanie czynnej postawy wobec własnego losu - planowania i podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia i rozwoju.

 

PODSTAWY PRAWNE DLA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art.72
 • Konwencja o Prawach Dziecka - art.3, art.19, art.33

 

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 7 X 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1994 Nr 62, poz. 265)
 3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1231)
 4. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. Z 2002r. Nr 11,poz.109).
 5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
 6. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2003r. Nr 24,poz. 198)
 7. Ustawa o ochronie następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia
  9 listopada 1995r. (Dz. U. z 1996r. Nr 10,poz.55)

 

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Z 2002r. Nr 10, poz.96).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r.
  w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnianiem. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, poz. 226)

 

Krajowe Programy

 1. Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" przyjęty przez Radę Ministrów 6 marca 2007r.
 2. Ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinę”
 3. Krajowa kampania „Reaguj na przemoc”
 4. Krajowa kampania „W którym świecie żyjesz?” realizowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)
 5. Program „Ratujmy i uczmy ratować” WOŚP
 6. Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród dzieci i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów 13 stycznia 2004r.
 7. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 8. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 9. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii
 10. Rządowy Program na lata 2008 - 2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Akty szkolne

 1. Statut Szkoły
 2. Program Wychowawczy

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Opracowanie niniejszego programu poprzedziło rozpoznanie sytuacji w szkole - diagnoza środowiskowa, na podstawie obserwacji i wywiadów przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników szkoły. Rozpoznanie to dostarczyło nam informacji na temat środowiska rodzinnego uczniów oraz różnych zagrożeń, patologii, agresji - jej przejawów, przyczyn i źródeł powstawania oraz zachowań dzieci
w sytuacjach agresywnych. Wynikające z diagnozy sugestie oraz rozeznanie w zasobach jakimi nasza szkoła dysponuje - pozwoliły na określenie celów i szczegółowych zadań programu profilaktyki naszej placówki.

Wśród patogennych sytuacji wyłonionych w naszej szkole, wymienić można:

 • agresję słowną - używanie wyzwisk, przekleństw,
 • brak akceptacji uczniów z wysokimi osiągnięciami dydaktycznymi,
 • jednostkowe przypadki wagarów,
 • brak dyscypliny i niska kultura języka,
 • brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne,
 • ubóstwo materialne rodziców (brak podręczników, przyborów szkolnych, śniadań, środków finansowych na pokrycie kosztów wycieczek szkolnych),
 • uzależnienie od telewizji i komputera,
 • brak wyrobionego nawyku higieny osobistej.

Obserwujemy ponadto, że wielu uczniom z trudnością przychodzi nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy rówieśniczej, wykazywanie zrozumienia, wycofanie się i konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami. Wynikać to może z braku umiejętności rozpoznawania własnych uczuć, brakiem poczucia własnej wartości. W związku z tym powinniśmy nauczyć naszych uczniów postaw asertywnych, empatii oraz uświadomienia i wyrażania własnych uczuć.

Pragniemy aby program ten przyczynił się w znaczący sposób do minimalizacji negatywnych zachowań, które dostrzegamy w naszej placówce. Będziemy dążyli do tego aby nasi uczniowie potrafili bronić własnych praw, uznając jednocześnie prawa innych, aby nauczyli się wyrażać swoje potrzeby, poglądy i odczucia, a także, mieli wiarę w siebie. Mamy nadzieję, że nauczymy ich odmawiać, gdy ktoś poczęstuje je papierosem, alkoholem lub zaproponuje narkotyki.

Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

 

MISJA PROGRAMU

 

 

Cel główny:

Kształtowanie osobowości młodego człowieka, który potrafi poradzić sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia. Ma poczucie własnej wartości i jest odpowiedzialny za własne zdrowie.

 

Cele szczegółowe:

Uczniowie:

 • potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, uczuciami, dbać o zdrowie psychiczne wybierają właściwe sposoby komunikacji z otoczeniem, znają zasady postępowania w sytuacjach konfliktowych
 • integrują się ze swoją grupą rówieśniczą
 • przewidują zagrożenia i niebezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
 • czują odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych w różnych sferach naszego życia
 • mają świadomość niebezpieczeństw płynących z mediów (telewizja, komputer, Internet)
 • rozumieją pojęcie zdrowego stylu życia i stosują zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej
 • wiedzą o szkodliwości nikotyny i alkoholu oraz innych substancji uzależniających dla zdrowia fizycznego i psychicznego
 • poznają zasady racjonalnego i zdrowego odżywiania
 • wybierają właściwe formy wypoczynku
 • poznają zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach
 • potrafią znaleźć pomoc w przypadku różnych problemów życiowych
 • odpowiednio reagują na przemoc i agresywne zachowanie

 

Rodzice:

 • doskonalą swoje umiejętności wychowawcze
 • korzystają z rad i pomocy wychowawcy na zasadzie współpracy
 • dostrzegają problemy dziecka na różnych płaszczyznach i w razie potrzeby konsultują się z wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pielęgniarką szkolną oraz PPP Wisznice

 

Nauczyciele:

 • podnoszą swoją wiedzę i doskonalą swoje kompetencje wychowawcze poprzez udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej i warsztatach
 • wspierają rodziców w procesie wychowawczym
 • integrują zespół uczniowski
 • podejmują konkretne działania mające na celu realizację podjętych zadań

 

ODBIORCY PROGRAMU

 

Charakter działań profilaktycznych kierowany jest na populację dzieci i młodzieży z grupy niskiego ryzyka (nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych lub podejmują je sporadycznie). Będzie to więc profilaktyka głównie pierwszorzędowa, polegająca na promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami codziennego życia. Jej celem jest odroczenie inicjacji lub uświadomienie zagrożeń z niej wynikających (profilaktyka drugorzędowa). Odbiorcy programu to oddziały przedszkolne, uczniowie klas I-VI, będący w okresie dzieciństwa i dojrzewania.

 

REALIZATORZY DZIAŁAŃ

 

Założenia programowe realizowane będą w oparciu o współpracę całej kadry pedagogicznej szkoły, współdziałanie z rodzicami jak i przedstawicielami instytucji wspomagającej szkołę. Funkcję koordynującą będzie miał zespół wychowawców.

 

ZADANIA I WARUNKI REALIZACJI:

 

W pracy profilaktycznej wykorzystywane będą ankiety (uczniowie, nauczyciele, rodzice), wywiady z uczniami, nauczycielami, rodzicami, obserwację zachowania uczniów, analizę frekwencji i uwag w dziennikach lekcyjnych, analizę frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę, organizowane będą prelekcje, spotkania, realizowane będą programy profilaktyczne, zajęcia warsztatowe. Tematyka zagrożeń i uzależnień opracowywana będzie również na lekcjach przedmiotowych. Z wynikami realizacji programu zostaną zapoznani nauczyciele i rodzice raz w roku szkolnym.

Zamierzone działania realizowane będą w ciągu całego roku szkolnego i kontynuowane w latach następnych. Po roku szkolnym istnieje możliwość dołączenia dodatkowych zadań, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na lepsze osiąganie zamierzonych celów.

 

STRATEGIE, METODY I FORMY REALIZACJI:

 

 1. a) Uczniowie:
 • prowadzenie metodami aktywnymi warsztatów, pogadanek, prelekcji przez wychowawców
 • prowadzenie zajęć integrujących uczniów przez wychowawców
 • prowadzenie indywidualnych porad uczniom i rodzicom przez wychowawców
 • prowadzenie zajęć i warsztatów przez zaproszonych specjalistów
  i pracowników różnych instytucji
 • udział w uroczystościach, imprezach i konkursach szkolnych
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, SKS, wyjazdy na basen, udział w zawodach sportowych na różnym szczeblu)

 

 1. b) Nauczyciele:
 • doskonalenie poprzez udział w kursach, warsztatach, szkoleniach z zakresu profilaktyki
 • rady szkoleniowe
 • samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury fachowej
 • czynny udział w zespołach samokształceniowych

 

c) Rodzice:

 • spotkania klasowe − pogadanki, dyskusje,
 • prowadzenie pedagogizacji rodziców w ramach spotkań, zebrań i konsultacji
 • indywidualne rozmowy i doradztwo psychologiczne
 • włączanie rodziców do wspólnych działań.

 

SPODZIEWANE EFEKTY

 

 • nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich problemów i ukierunkowanie ewentualnych działań profilaktycznych,
 • zmniejszenie zjawiska niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
 • uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych,
 • uatrakcyjnienie czasu wolnego od zajęć szkolnych,
 • rozwinięcie poczucia własnej wartości, niesienia pomocy innym

 

EWALUACJA

 

 

Monitorowanie realizowanych zadań Szkolnego Programu Profilaktyki odbywa się na bieżąco. Ewaluacji dokonuje się po każdym roku szkolnym. Sformułowane wnioski służą do przeprowadzania zmian i korekt w Programie.

 

Narzędzia monitorowania i ewaluacji:

 • Obserwacja zachowań uczniów
 • Analiza dokumentacji szkolnej
 • Analiza dokumentacji pielęgniarki szkolnej
 • Ankiety dla wychowawców klas
 • Ankiety dla uczniów i ich rodziców
 • Analiza frekwencji uczniów
 • Analiza protokołów komisji powypadkowej
 • Wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami
 • Cykliczne spotkania członków Zespołu Wychowawczego

 

Cele ewaluacji częściowej:

 • uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu,
 • poznanie ewentualnych braków i trudności, które występują w czasie realizacji programu,
 • diagnoza nastawienia odbiorców programu i zainteresowania jego realizacją.

 

Metody ewaluacji częściowej:

 • rozmowa z odbiorcami programu (uczniami w czasie zajęć lekcyjnych
  i rodzicami w czasie zebrań klasowych)
 • konsultacje z nauczycielami
 • ankieta

 

Końcowa ewaluacja szkolnego programu profilaktyki nastąpi po trzech latach trwania programu.

 

Cele ewaluacji końcowej

 • uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętnościach uczniów po realizacji programu,
 • poznanie oczekiwań odbiorów programu w następnych latach jego realizacji,

 

 

INNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE:

 

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wisznicach,
 • Komenda Policji w Wisznicach,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach,
 • GOK Wisznice,
 • Komisja Interdyscplinarna przy UG w Wisznicach.

 

ZADANIA DO REALIZACJI:

Przedszkole:

L.p.

Obszar

Zadanie

Działanie

Odpowiedzialni

Ewaluacja

I

Uczeń bezpieczny w szkole i poza szkołą

Bezpieczeństwo podczas zabaw

Eliminacja agresywnego zachowania uczniów, analiza dokumentacji nauczyciela

opiekunowie grup

obserwacja

Bezpieczna droga do przedszkola.

Spotkanie z przedstawicielami Policji

opiekunowie

analiza dokumentacji nauczyciela

Udzielanie pierwszej pomocy.

Spotkanie z przedstawicielem służb medycznych.

 

Uczenie umiejętności posługiwania się telefonami alarmowymi i właściwego przekazywania wiadomości o wypadku, zdarzeniu lub zagrożeniu.

 

Zorganizowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy.

opiekunowie, przeszkoleni nauczyciele

raport z działań

Zachowanie ostrożności wobec nieznajomych, zwierząt, roślin, przedmiotów, lekarstw i środków chemicznych.

Uczenie umiejętności prawidłowego zachowania się w przypadku kontaktu z wymienionymi zagrożeniami.

Opiekunowie grup

Pogadanki, scenki rodzajowe

Profilaktyka przeciwpożarowa.

Prawidłowe zachowanie się podczas próbnego alarmu pożarowego.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej.

Opiekunowie grup

analiza dokumentacji nauczyciela

 

Promowanie akcji Bezpieczne i Zdrowe Wakacje Letnie i Zimowe

Pogadanka na temat zagrożeń związanych z wypoczynkiem letnim i zimowym.

Opiekunowie grup

Analiza dokumentacji nauczyciela

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- zna zasady współżycia w zespole (korzysta z zabawek, przyborów i sprzętu zgodnie z ustalonymi regułami, samodzielnie ocenia własne zachowania i innych pod względem bezpieczeństwa)

- zna podstawowe zasady ruchu drogowego,

- wie, do kogo zwrócić się w sytuacjach zagrożenia,

- zna numery alarmowe,

- nie drażni zwierząt,

- nie bawi się lekarstwami i środkami chemicznymi,

- nie zrywa nieznanych owoców i grzybów,

- wie, jak należy zachować się w kontaktach z nieznajomymi, potrafi odmówić,

- wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia pożarem.

- zna zasady bezpiecznego wypoczynku zimowego i letniego.

II.

Higiena i zdrowie dziecka

Zdrowy styl życia

Profilaktyka chorób,

organizacja czasu wolnego, prawidłowe odżywianie się, zagrożenia wynikające z nałogów oraz mediów

 

Spotkanie z pielęgniarką szkolną, wycieczki po okolicy

Opiekunowie grup, pielęgniarka szkolna

obserwacja, ankieta do opiekunów

Higiena i kultura osobista.

Spotkanie z pielęgniarką szkolną.

Kulturalne zachowanie się przy stole.

 

Opiekunowie grup, pielęgniarka szkolna

obserwacja, ankieta do opiekunów

Organizacja dożywiania.

Przygotowywanie racji żywieniowych zgodnie z normą wiekową.

Udział w akcji „Szklanka mleka”.

Dyrektor szkoły, intendentka

Lista dzieci korzystających z dożywiania

Dziecko:

- rozróżnia prawidłowe odżywianie od nieprawidłowego (unikanie nadmiernej ilości słodyczy i niezdrowej żywności)

- dba o czystość swojego ciała, włosy, paznokcie, ubiór, zdrowe zęby i narządy zmysłów,

- zna i używa przybory toaletowe,

- wie, jak ubrać się do warunków atmosferycznych,

- wie, dlaczego należy przebywać na świeżym powietrzu,

- zachowuje ład i porządek w swoim otoczeniu,

- rozumie zakaz spożywania używek,

- zna zagrożenia wynikające z korzystania z telewizji i internetu.

III.

Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczności przedszkolnej

Kształtowanie potrzeb prorodzinnych

Organizowanie Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka itp.

opiekunowie grup,

rodzice

analizowanie dokumentacji, zapisy w dziennikach, sprawozdania wychowawców

Kształtowanie postaw prospołecznych

Wspólne obchodzenie świąt

 

 

Uczenie postaw patriotycznych i symboli narodowych

opiekunowie grup, rodzice

 

opiekunowie grup

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- wzmacnianie więzi z domem rodzinnym,

- zna piosenki i wiersze o tematyce patriotycznej,

- aktywne uczestnictwo w organizowanych uroczystościach,

- osiąganie satysfakcji i poczucie wartości przez dzieci.

IV.

Aktywność ruchowa- profilaktyka

Zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała,

 

 

 

 

Aktywny udział w zajęciach ruchowych,

 

Nauka samokontroli w utrzymywaniu właściwej postawy ciała

Zabawy ruchowe i rekreacja w czasie pobytu w przedszkolu

Nauczyciel w-f i opiekunowie grup, pielęgniarka

Analiza dokumentacji pielęgniarki, obserwacja

 

Pomaganie w radzeniu sobie ze stresem i nadpobudliwością

Spotkanie z pielęgniarką,

Gry i zabawy

Pielęgniarka, opiekunowie grup

Obserwacja

Oczekiwane efekty:

Dziecko:

- rozumie znaczenie uprawiania sportu dla zdrowia,

- umie utrzymywać prawidłowa postawę ciała,

- aktywnie wypoczywa,

- wie, jak można radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI

 

I - VI:

L.p.

Obszar

Zadanie

Działanie

Odpowiedzialni

Ewaluacja

I.

Uczeń bezpieczny w szkole i poza szkołą

Bezpieczeństwo podczas zajęć i w czasie przerw

Eliminacja agresywnego zachowania uczniów,

 

BHP w pracowniach i na terenie szkoły

 

Dyżury nauczycieli na terenie szkoły i na boiskach

Wychowawcy klas

Nauczyciele dyżurujący

Obserwacja,

analiza dokumentacji nauczyciela zapisy w dzienniku, monitoring

Bezpieczna droga do szkoły i okolicy

Spotkanie z przedstawicielami Policji,

 

Znajomość znaków i przepisów drogowych,

 

Przygotowanie uczniów do zdobycia karty rowerowej(IV-VI),

 

Organizowanie pieszych wycieczek po najbliższej okolicy,

Wychowawcy,

Nauczyciel techniki,

analiza dokumentacji nauczyciela,

protokół z egzaminu na kartę rowerową,

raport z przeprowadzonych działań

 

Udzielanie pierwszej pomocy.

Spotkanie z przedstawicielem służb medycznych.

 

Uczenie umiejętności posługiwania się alarmowymi numerami telefonu i właściwego przekazywania wiadomości o wypadku, zdarzeniu lub zagrożeniu.

 

Zorganizowanie pokazu udzielania pierwszej pomocy- ćwiczenia praktyczne.

nauczyciele,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele przeszkoleni

 

analiza dokumentacji nauczyciela,

protokół z przeprowadzonego szkolenia

 

Zachowanie ostrożności wobec nieznajomych, zwierząt , roślin, lekarstw i środków chemicznych, przedmiotów toksycznych, łatwopalnych, niewypałów

Uczenie umiejętności prawidłowego zachowania się w przypadku kontaktu z wymienionymi zagrożeniami.

Nauczyciele i wychowawcy

Pogadanki, scenki rodzajowe,

Wycieczki,

Dokumentacja szkolna

Profilaktyka przeciwpożarowa.

Prawidłowe zachowanie się podczas próbnego alarmu pożarowego.

Spotkanie z przedstawicielem Straży Pożarnej.

nauczyciele

analiza dokumentacji szkolnej,

Zapoznanie uczniów z obowiązującymi zasadami moralnymi i prawnymi (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Konwencja Praw Dziecka)

Zajęcia profilaktyczne, lekcje wychowawcze

Dyrektor, wychowawcy

Zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

Promowanie Akcji Bezpieczne i Zdrowe Wakacje Letnie i Zimowe

Profilaktyka wynikająca z aktualnych potrzeb m.in.: zatrucia pokarmowe, grypa, ukąszenia kleszcza, salmonella

 

Prelekcja dla rodziców

Pielęgniarka, nauczyciel przyrody, wychowawcy, rodzice

Zapisy w dokumentacji szkolnej, pielęgniarki szkolnej

Oczekiwane efekty:

 

Uczeń:

 

- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i przerw lekcyjnych,

 

-potrafi bezpiecznie dotrzeć do szkoły i poruszać się po okolicy,

 

- podejmuje próbę udzielania pierwszej pomocy,

 

- zachowuje się ostrożnie wobec nieznajomych, zwierząt, roślin i środków chemicznych,

 

-prawidłowo zachowuje się podczas próbnego alarmu,

 

-zna zasady moralne i prawne obowiązujące w szkole,

 

- zachowuje się bezpiecznie podczas wypoczynki letniego i zimowego.

II.

Higiena i zdrowie dziecka

Wyrabianie nawyków związanych z higieną osobistą i troską o zdrowie (higiena rąk i zębów)

Spotkanie z pielęgniarką szkolną,

wycieczki po okolicy

Opiekunowie grup, pielęgniarka szkolna

obserwacja, ankieta do opiekunów

Wyposażenie uczniów w wiedzę o szkodliwości używania wszelkiego rodzaju używek.

Spotkanie z pielęgniarką szkolną

 

Opiekunowie grup, pielęgniarka szkolna

obserwacja, ankieta do opiekunów

 

Udział w akcjach promujących zdrowie.

 

Obchody Światowego Dnia Zdrowia, Dnia Dziecka

Prowadzenie lekcji wychowawczych obejmujących tematykę zdrowia.

Pielęgniarka szkolna,

Wychowawcy

 

 

 

Program festynu

„Dzień dziecka”, sprawozdanie

Pielęgniarki

Profilaktyka nadwagi i otyłości.

Prelekcje pielęgniarki szkolnej

Wychowawcy

Sprawozdanie pielęgniarki

 

Kształtowanie nawyku prawidłowego żywienia i dbania o swoje zdrowie.

Przeprowadzenie szeregu pogadanek na temat zdrowego odżywiania oraz szkodliwości nadużywania produktów przetworzonych.

 

Przygotowywanie racji

żywieniowych zgodnie z normą wiekową.

Udział w akcji „Szklanka mleka”.

Wychowawcy klas, pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

Dyrektor szkoły, intendentka

Zapisy w dzienniku

 

 

 

 

 

Lista dzieci korzystających z dożywiania

Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu, telefonii komórkowej.

Pedagogizacja rodziców w trakcie zebrań: uzależnienie od Internetu i gier komputerowych

Wychowawcy, nauczyciele informatyki

Dokumentacja szkolna

Oczekiwane efekty:

 

Uczeń:

 

- potrafi dbać o higienę osobistą z troską o swoje zdrowie,

 

- posiada wiedzę o szkodliwości używania wszelkiego rodzaju używek,

 

- bierze udział w programach profilaktycznych organizowanych na terenie szkoły,

 

- kontroluje swoją wagę,

 

- prawidłowo się odżywia i dba o swoje zdrowie,

 

- ma świadomość wynikającą z zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera, Internetu i telefonu komórkowego.

III.

Życie bez nałogu

Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.

Organizacja imprez tematycznych-Dzień Dziecka (konkursy, przedstawienia itp.)

Wychowawcy klas, Nauczyciele przedmiotowi

Zapisy w dziennikach,

Scenariusz imprez,

sprawozdania

Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odmawiania – asertywność.

 

 

Pogadanki profilaktyczne propagujące wiedzę z zakresu unikania zagrożeń wśród dzieci i młodzieży na lekcjach przedmiotowych i wychowawczych,

Pedagog szkolny

pielęgniarka szkolna

 

 

Uświadomienie o negatywnych skutkach zażywania środków uzależniających pod katem zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego.


Projekcje filmów edukacyjnych z zakresu profilaktyki

Edukacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień na spotkaniach z rodzicami.


Przedstawiciele Policji,

Oczekiwane efekty:

 

Uczeń:

 

- bierze aktywny udział w imprezach i konkursach o tematyce profilaktyki uzależnień,

 

- uświadamia sobie szkodliwość wynikającą z nałogów,

 

- asertywnie wyraża własne zdanie,

 

- jest świadomy negatywnych skutków zażywania środków uzależniających.

IV.

Przygotowanie w rodzinie i społeczności szkolnej

Uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka i zło, jakie niesie ze sobą agresja i przemoc oraz nękanie innych.

Wprowadzenie zasad dobrej komunikacji (jak słuchać, jak mówić).

 

 

Prelekcje pracownika PPP w Wisznicach.

Wychowawcy klas,

rodzice

Zapisy w dziennikach,

sprawozdania

Rozwijanie samoświadomości- samopoznanie - Ja i inni. Kształtowanie poprawnej relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Budowanie dobrej współpracy na płaszczyźnie uczeń- rodzic- nauczyciel.

 

Kształtowanie potrzeb prorodzinnych i prospołecznych.

Wspólne obchodzenie świąt.

Prawidłowe pojmowanie norm zachowań, przyjętych przez społeczeństwo

 

 

Uczenie postaw patriotycznych i symboli narodowych.

Organizowanie spotkań imprez klasowych np. wigilia, Dzień Chłopaka, Dnia Dziecka itp.

Oczekiwane efekty:

 

Uczeń:

 

- jest wrażliwy na krzywdę człowieka, zwierząt związaną z agresją i przemocą,

 

- zna swoje miejsce w grupie,

 

- integruje się ze środowiskiem szkolnym, rodzinnym i społecznym,

 

- bierze aktywność w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,

 

- respektuje normy społeczne.

V.

Aktywność ruchowa- profilaktyka

Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na temat korzyści aktywności ruchowej.

 

Stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego- udział w zajęciach sportowo- rekreacyjnych, rajdach, wycieczkach.

Wychowawcy klas,

Pielęgniarka szkolna,

Rodzice

 

 

Zapisy w dziennikach,

Sprawozdania

 

 

 

Zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała.

 

Nauka samokontroli w utrzymywaniu właściwej postawy ciała.

Rodzice, wychowawcy, pielęgniarka szkolna

Sprawozdania wychowawców

 

 

Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz sportu jako formy zdrowego sposobu życia i spędzania czasu wolnego od obowiązków szkolnych i domowych (wypoczynek czynny i bierny).

Organizacja różnorodnych, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych;

 

Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel przyrody

Pogadanka

 

Wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie organizmu.

 

Potrafi dostosować

Wysiłek fizyczny do możliwości organizmu

Potrafi samodzielnie zmierzyć tętno.

   

Oczekiwane efekty:

 

Uczeń:

 

- jest świadomy korzyści wynikających z aktywności ruchowej,

 

- przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach,

 

- aktywnie spędza czas wolny z uwzględnieniem aktywności czynnej i biernej.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

koronawirus

ml

      

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME