Regulamin korzystania z kompleksu sportowego

 

„Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych"

 

1.Administratorem kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Wisznicach jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisznicach .

2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej/ ręcznej, boisko do koszykówki , boisko do siatkówki , kort tenisowy , budynek siłowni z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz plac zabaw

3.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu

4.Każda osoba wchodząca na teren kompleksu musi zapoznać się z regulaminem i stosować się do zapisanych w nim zasad korzystania z obiektów

5.Boiska są czynne codziennie. Osoby wyrażające chęć korzystania z kompleksu obowiązane są do wcześniejszego wpisywania się do rejestru użytkowników u animatora sportu bądź w sekretariacie szkoły w godzinach 8-13 od poniedziałku do piątku.

6.Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych ustala administrator lub animator

7.Harmonogram korzystania z obiektów:

 • -boiska dostępne dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne: poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 15:00
 • -Harmonogram zajęć w czasie pozalekcyjnym jest dostępny na stronie internetowej www.spwisznice.edu.pl. Aktualne informacje o rozmieszczeniu zajęć można również uzyskać pod numerem telefonu 083 3782006 w godz. 8-15 (pon. -pt.) .
 • -Boiska w święta są nieczynne.
 • -Harmonogram może być modyfikowany w zależności od zainteresowania.

8. Obowiązuje zakaz przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia

9. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (np. intensywnych opadów atmosferycznych) administrator może podjąć decyzję o zakazie użytkowania boiska do piłki ręcznej/nożnej na czas określony.

10. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod nadzorem opiekuna pełnoletniego, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad regulaminu

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju i obuwia sportowego o gładkiej podeszwie

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator, instruktor lub administrator boisk sportowych.

13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem sportu

14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

15. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

16. Na terenie obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających . W przypadku złamania tego przepisu osoby zostaną ukarane zgodnie z punktem 19. d) niniejszego regulaminu

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 • -prowadzenia zajęć bez nadzoru osób upoważnionych
 • -używania butów piłkarskich na korkach lub z kolcami.
 • -wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. (nie dotyczy skateparku)
 • -niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, siedzisk, zawieszania i huśtania się na bramkach, koszach
 • -wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe oraz ich konstrukcje
 • -wnoszenia przedmiotów, które mogłyby uszkodzić nawierzchnię boisk np. opakowań szklanych, kamieni czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników i spowodować uszkodzenia obiektów.
 • -zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, zaśmiecania, żucia gumy,
 • -niszczenia zieleni
 • -zaśmiecania obiektów
 • -wprowadzania zwierząt,

18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

19. Animator sportu /opiekun w zależności od sytuacji może:

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

b)nakazać opuszczenie terenu obiektu

c) wezwać administratora lub zawiadomić komendę policji w Wisznicach

d) w porozumieniu z administratorem ukarać osoby łamiące postanowienia regulaminu

- czasowym lub stałym zakazem korzystania z obiektów

- obciążeniem karą finansową pokrywającą straty wynikające ze zniszczenia obiektu

20. Wszystkie obiekty wchodzące w skład kompleksu są monitorowane. W przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z postanowieniami regulaminu zapis monitoringu może zostać przekazany do komisariatu policji w celu ustalenia winnych, którzy w przypadku zniszczenia obiektów ukarani zostaną zgodnie z punktem 19. d) niniejszego regulaminu.

21. Korzystanie z placów zabaw i skateparku uwarunkowane są również dodatkowe regulaminami.

22. W razie zagrożenia wypadkiem zawiadomić natychmiast osobę prowadzącą lub pracownika szkół

23. Telefony:

 • z tel. komórkowego: Alarmowy – 112
 • z tel. stacjonarnego: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, Pogotowie Ratunkowe – 999

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 r.

Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora. Kontakt: 083 3782006

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie grupy do korzystania z boiska do piłki nożnej/ręcznej będącej częścią kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

Wisznice , dnia…………………………….

Dzień , godziny korzystania

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi

1

   

Opiekun grupy

NR TEL.-……………………………………

 

Czytelny podpis

 

……………………….*

2

     

3

     

4

     

5.

 

 

 

     

6

 

 

 

     

7

 

 

 

     

8

 

 

 

     

9.

 

 

 

     

10.

 

 

 

     

 

*stwierdzam iż osoby wpisane na listę posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu , zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu korzystania z siłowni, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie ww. osób .

 

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME