Oświadczenia

 

Oświadczenie rodzica umozliwiajace korzystanie osoby niepełnoletniej z siłowni

 

 

Wisznice, dnia ………………

 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących częścią kompleksu sportowego w Wisznicach. Zgadzam się na uczestnictwo – mojego dziecka w zajęciach na siłowni …………………………………………........ jako członka grupy której opiekunem jest ……………………………………..

2. Jednocześnie oświadczam, że mój syn/córka* nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni, co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania lekarskie

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883.

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: …………………………………………………………

Nr telefonu / e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………….

(podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

W związku z dużą liczbą nowych osób chętnych do korzystania z siłowni, każda uczestnicząca w zajęciach osoba musi wypełnić oswiadczenie potwierdzające posiadanie aktualnych badań lekarskich indywidualnie. Wszystkie osoby zapisane do dnia 1 lutego otrzymają oświadczenie przed kolejnymi zajęciami.

                                                                                                           

                                                                                                         Wisznice, dnia ………………

…………………………………………………………

(Imię i nazwisko )

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisana/y* oświadczam iż:

1. Znam i akceptuję postanowienia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących częścią kompleksu sportowego w Wisznicach .

2.Posiadam aktualne badania lekarskie potwierdzające fakt iż jestem zdrowa/y* i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do korzystania przeze mnie z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883.

 

Nr telefonu / e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………….

(czytelny podpis)

 

*niepotrzebne skreślić

 

koronawirus

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME