Deklaracja dostępności w Szkole Podstawowej z oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach

 

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa w Wisznicach zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową poprzez dostosowanie strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwisznice.edu.pl oraz www.spwisznice.szkolnybip.pl

Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkola (w skrócie SP)

·       Telefon: +48 833782006

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       Adres korespondencyjny: Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Oddziały przedszkolne

·       Telefon: +48 833782006

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       Adres korespondencyjny: Warszawska 11, 21-580 Wisznice

Siłownia

·       Telefon: +48 833782006

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       Adres korespondencyjny: Warszawska 11, 21-580 Wisznice

Strona internetowa www.spwisznice.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 12.08.2016

Data ostatniej aktualizacji: ze względu na naukę zdalną strona jest aktualizowana na bieżąco

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

·       ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,

·       udostępniane dokumenty w formie elektronicznej umożliwiają skopiowanie zawartego w nich tekstu i wklejenie do innego programu,

·       podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,

·       wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,

·       po powiększeniu widoku strony 200% widoczna jest całość informacji ze strony,

·       możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

·       tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,

·       zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,

·       nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,

·       możliwości powiększania liter,

·       wyszukiwarki i mapy strony,

·       możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,

·       możliwości wybrania kontrastu nocnego,

·       nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,

·       wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik,

·       informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Strona internetowa www.spwisznice.szkolnybip.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 17.05.2016

Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2016

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

·       ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,

·       udostępniane dokumenty w formie elektronicznej umożliwiają skopiowanie zawartego w nich tekstu i wklejenie do innego programu,

·       możliwość powiększania liter,

·       podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,

·       wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury, 

·       mechanizm otwierający nowe okno bez udziału użytkownika,

·       wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,

·       po powiększeniu widoku strony 200% widoczna jest całość informacji ze strony,

·       możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,

·       możliwość wybrania kontrastu nocnego,

·       możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

·       tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,

·       zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,

·       nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,

·       wyszukiwarki i mapy strony,

·       wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik,

·       informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP w Wisznicach.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Wisznice jest Piotr Romanowicz - tel. +48 508722782, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkiem zespołu ds. dostępności z ramienia SP jest Andrzej Nuszczyk – +48 833782006, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. tel. +48 833782006. Osobą kontaktową jest: Andrzej Nuszczyk e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

SP w Wisznicach – ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym Szkoła Podstawowa prowadzi działalność ma trzy kondygnacje. Przed budynkiem znajduje się parking, ale nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku wolne są od barier architektonicznych. Budynek posiada czytelne oznaczenie na elewacji od strony głównego wejścia. Do obiektu można dostać się czteroma wejściami. Do głównego wejścia (od ul. Warszawskiej) prowadzą schody a po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Wejście do budynku jest zadaszone. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami.  Po wejściu do budynku nie ma tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń oraz oznaczeń kierunkowych.  W budynku nie ma windy. W obiekcie nie ma punktu obsługi klienta. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością przy wejściu lub zorganizowania punktu obsługi klienta w holu. Na schodach nie ma oznaczeń krawędzi. Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń, brakuje również oznaczeń kondygnacji. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla personelu oraz uczniów, ale nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. 

Oddziały Przedszkolne – ul. Warszawska 11, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym mieszczą się Oddziały Przedszkolne ma dwie kondygnacje. Przed budynkiem jest parking. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Nad wejściem do budynku znajduje się czytelne oznaczenie przeznaczenia obiektu. Wejście jest zadaszone. Teren przed budynkiem pozbawiony jest barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, a po prawej stronie podjazd dla wózków. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (szklane) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Drzwi wewnętrzne nie posiadają odpowiednich oznaczeń, nie ma również tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla personelu oraz uczniów, ale nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma punktu obsługi klienta. Jest możliwość obsługi klienta przy wejściu lub zorganizowania punktu informacyjnego w holu.

Siłownia – ul. Warszawska 11a, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym Siłownia prowadzi działalność ma dwie kondygnacje. Klienci mogą korzystać z parkingu przy Szkole Podstawowej lub Oddziałach Przedszkolnych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku oraz wejście do obiektu wolne są od barier architektonicznych. Wejście do budynku znajduje się od ul. Warszawskiej w głębi placu za obiektami sportowymi.  Na budynku nie ma informacji odnośnie przeznaczenia. Szerokość drzwi wejściowych (szklane) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Drzwi wewnętrzne nie posiadają odpowiednich oznaczeń, nie ma również tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla personelu oraz uczniów, ale nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma punktu obsługi klienta. Jest możliwość obsługi klienta przy wejściu lub zorganizowania punktu informacyjnego w holu.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

SP w Wisznicach – ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Pracownicy SP w Wisznicach nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

SP nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

SP poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

·       Telefon: +48 833782006, 

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       korespondencja pisemna na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Oddziały Przedszkolne – ul. Warszawska 11, 21-580 Wisznice

Pracownicy Oddziałów Przedszkolnych nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddziały Przedszkolne nie zapewniają usług tłumacza języka migowego.

Oddziały Przedszkolne poza komunikacją bezpośrednią zapewniają kontakt za pośrednictwem:

·       Telefon: +48 833782006, 

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       korespondencja pisemna na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Siłownia – ul. Warszawska 11a, 21-580 Wisznice

Pracownicy siłowni nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siłownia nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Siłownia poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

·       Telefon: +48 833782006, 

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       korespondencja pisemna na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice


 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 26 marca 2021 r.

 

„Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych"

 

1.Administratorem kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Wisznicach jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisznicach .

2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej/ ręcznej, boisko do koszykówki , boisko do siatkówki , kort tenisowy , budynek siłowni z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz plac zabaw

3.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu

4.Każda osoba wchodząca na teren kompleksu musi zapoznać się z regulaminem i stosować się do zapisanych w nim zasad korzystania z obiektów

5.Boiska są czynne codziennie. Osoby wyrażające chęć korzystania z kompleksu obowiązane są do wcześniejszego wpisywania się do rejestru użytkowników u animatora sportu bądź w sekretariacie szkoły w godzinach 8-13 od poniedziałku do piątku.

6.Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych ustala administrator lub animator

7.Harmonogram korzystania z obiektów:

 • -boiska dostępne dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne: poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 15:00
 • -Harmonogram zajęć w czasie pozalekcyjnym jest dostępny na stronie internetowej www.spwisznice.edu.pl. Aktualne informacje o rozmieszczeniu zajęć można również uzyskać pod numerem telefonu 083 3782006 w godz. 8-15 (pon. -pt.) .
 • -Boiska w święta są nieczynne.
 • -Harmonogram może być modyfikowany w zależności od zainteresowania.

8. Obowiązuje zakaz przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia

9. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (np. intensywnych opadów atmosferycznych) administrator może podjąć decyzję o zakazie użytkowania boiska do piłki ręcznej/nożnej na czas określony.

10. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod nadzorem opiekuna pełnoletniego, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad regulaminu

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju i obuwia sportowego o gładkiej podeszwie

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator, instruktor lub administrator boisk sportowych.

13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem sportu

14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

15. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

16. Na terenie obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających . W przypadku złamania tego przepisu osoby zostaną ukarane zgodnie z punktem 19. d) niniejszego regulaminu

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 • -prowadzenia zajęć bez nadzoru osób upoważnionych
 • -używania butów piłkarskich na korkach lub z kolcami.
 • -wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. (nie dotyczy skateparku)
 • -niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, siedzisk, zawieszania i huśtania się na bramkach, koszach
 • -wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe oraz ich konstrukcje
 • -wnoszenia przedmiotów, które mogłyby uszkodzić nawierzchnię boisk np. opakowań szklanych, kamieni czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników i spowodować uszkodzenia obiektów.
 • -zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, zaśmiecania, żucia gumy,
 • -niszczenia zieleni
 • -zaśmiecania obiektów
 • -wprowadzania zwierząt,

18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

19. Animator sportu /opiekun w zależności od sytuacji może:

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

b)nakazać opuszczenie terenu obiektu

c) wezwać administratora lub zawiadomić komendę policji w Wisznicach

d) w porozumieniu z administratorem ukarać osoby łamiące postanowienia regulaminu

- czasowym lub stałym zakazem korzystania z obiektów

- obciążeniem karą finansową pokrywającą straty wynikające ze zniszczenia obiektu

20. Wszystkie obiekty wchodzące w skład kompleksu są monitorowane. W przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z postanowieniami regulaminu zapis monitoringu może zostać przekazany do komisariatu policji w celu ustalenia winnych, którzy w przypadku zniszczenia obiektów ukarani zostaną zgodnie z punktem 19. d) niniejszego regulaminu.

21. Korzystanie z placów zabaw i skateparku uwarunkowane są również dodatkowe regulaminami.

22. W razie zagrożenia wypadkiem zawiadomić natychmiast osobę prowadzącą lub pracownika szkół

23. Telefony:

 • z tel. komórkowego: Alarmowy – 112
 • z tel. stacjonarnego: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, Pogotowie Ratunkowe – 999

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 r.

Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora. Kontakt: 083 3782006

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie grupy do korzystania z boiska do piłki nożnej/ręcznej będącej częścią kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

Wisznice , dnia…………………………….

Dzień , godziny korzystania

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi

1

   

Opiekun grupy

NR TEL.-……………………………………

 

Czytelny podpis

 

……………………….*

2

     

3

     

4

     

5.

 

 

 

     

6

 

 

 

     

7

 

 

 

     

8

 

 

 

     

9.

 

 

 

     

10.

 

 

 

     

 

*stwierdzam iż osoby wpisane na listę posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu , zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu korzystania z siłowni, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie ww. osób .

 

 

Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznanie się i przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się.

 

1. Na terenie siłowni obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

2. Korzystanie z siłowni możliwe jest tylko po uprzednim wpisaniu do harmonogramu zajęć i wypełnieniu załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Wpisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach 8-13 od poniedziałku do piątku.

3. Każda osoba przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek skorzystania z szatni w celu zmiany obuwia oraz pozostawienia innych rzeczy, które są zbędne podczas korzystania z urządzeń

4. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do siłowni; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

5. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy przerwać ćwiczenia i w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe

6. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

7. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.

8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.

10. Przy podnoszeniu dużych ciężarów, należy korzystać z pomocy innych osób jako asekuratorów. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć opiekun grupy powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.

11 Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

12. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę .

14. Administrator nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób

15. Administrator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas korzystania z siłowni

16. Młodzież poniżej 18 roku życia może korzystać z siłowni po przyniesieniu podpisanego przez Rodzica/ Opiekuna stosownego oświadczenia. Osoby poniżej 18 roku życia mają zakaz wstępu na siłownie, bez pełnoletniego opiekuna, instruktora który będzie sprawował piecze oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.

17. W przypadku korzystania z siłowni przez osoby niepełnoletnie całą odpowiedzialność za ćwiczących ponosi opiekun grupy

18. W przypadku niewłaściwego zachowania lub nieprzestrzegania zasad ujętych w regulaminie pracownik w porozumieniu z administratorem może ukarać osoby korzystające z siłowni zgodnie z punktem 19 regulaminu ogólnego kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

19. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać pracownikowi lub administratorowi

20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikowi

21. Na siłowni mogą przebywać jednocześnie grupy nie mniejsze niż 5 osób i nie większe niż 10 osób

22. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania lekarskie

 

UWAGA!
Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zaleceń obsługi może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

 

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie grupy do korzystania z siłowni będącej częścią kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

Wisznice , dnia…………………………….

Dzień , godziny korzystania

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi

1

   

Opiekun grupy

NR TEL.-……………………………………

 

Czytelny podpis

 

……………………….*

2

     

3

     

4

     

5.

 

 

 

     

6

 

 

 

     

7

 

 

 

     

8

 

 

 

     

9.

 

 

 

     

10.

 

 

 

     

 

*stwierdzam iż osoby wpisane na listę posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni , zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu korzystania z siłowni, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie ww. osób .

 

 

 

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali (bezwzględny zakaz używania kół z pegami o ostrych krawędziach)
2. Osoby do lat 18 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku powinna używać przez cały czas jazdy kask ochronny, a przypadku jazdy na rolkach dodatkowo komplet ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora obecnego na obiekcie, a nie stosowanie się do poleceń instruktora, skutkować może wydaleniem z obiektu
5. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
6. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
7. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych o zjeździe z przeszkody (Bank, Quoter, Rampa) - przez podniesiecie ręki.

8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
9. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku - jako związanymi z ryzykiem sportowym.

10. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.

11. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
12. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze Skateparku, oraz zapisać w rejestrze wypadków.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
14. Jazda i przebywanie na terenie Skatepatrku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
15. Jazda na rolkach, deskorolkach czy BMX-ach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

16. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jeździsz sam - bądź przewidujący i uważny!
17. Zabrania się korzystania z skateparku podczas przerw lekcyjnych bez nadzoru nauczyciela

18. Na terenie skateparku obowiązują postanowienia ogólnego regulaminu kompleksu sportowego
19. PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !


"Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych"

 

Oświadczenie rodzica umozliwiajace korzystanie osoby niepełnoletniej z siłowni

 

 

Wisznice, dnia ………………

 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących częścią kompleksu sportowego w Wisznicach. Zgadzam się na uczestnictwo – mojego dziecka w zajęciach na siłowni …………………………………………........ jako członka grupy której opiekunem jest ……………………………………..

2. Jednocześnie oświadczam, że mój syn/córka* nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni, co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania lekarskie

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883.

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: …………………………………………………………

Nr telefonu / e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………….

(podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

W związku z dużą liczbą nowych osób chętnych do korzystania z siłowni, każda uczestnicząca w zajęciach osoba musi wypełnić oswiadczenie potwierdzające posiadanie aktualnych badań lekarskich indywidualnie. Wszystkie osoby zapisane do dnia 1 lutego otrzymają oświadczenie przed kolejnymi zajęciami.

                                                                                                           

                                                                                                         Wisznice, dnia ………………

…………………………………………………………

(Imię i nazwisko )

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisana/y* oświadczam iż:

1. Znam i akceptuję postanowienia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących częścią kompleksu sportowego w Wisznicach .

2.Posiadam aktualne badania lekarskie potwierdzające fakt iż jestem zdrowa/y* i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do korzystania przeze mnie z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883.

 

Nr telefonu / e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………….

(czytelny podpis)

 

*niepotrzebne skreślić

 

koronawirus

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME