„Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych"

 

1.Administratorem kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Wisznicach jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisznicach .

2. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej/ ręcznej, boisko do koszykówki , boisko do siatkówki , kort tenisowy , budynek siłowni z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz plac zabaw

3.Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu

4.Każda osoba wchodząca na teren kompleksu musi zapoznać się z regulaminem i stosować się do zapisanych w nim zasad korzystania z obiektów

5.Boiska są czynne codziennie. Osoby wyrażające chęć korzystania z kompleksu obowiązane są do wcześniejszego wpisywania się do rejestru użytkowników u animatora sportu bądź w sekretariacie szkoły w godzinach 8-13 od poniedziałku do piątku.

6.Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych ustala administrator lub animator

7.Harmonogram korzystania z obiektów:

 • -boiska dostępne dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne: poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 15:00
 • -Harmonogram zajęć w czasie pozalekcyjnym jest dostępny na stronie internetowej www.spwisznice.edu.pl. Aktualne informacje o rozmieszczeniu zajęć można również uzyskać pod numerem telefonu 083 3782006 w godz. 8-15 (pon. -pt.) .
 • -Boiska w święta są nieczynne.
 • -Harmonogram może być modyfikowany w zależności od zainteresowania.

8. Obowiązuje zakaz przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia

9. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych (np. intensywnych opadów atmosferycznych) administrator może podjąć decyzję o zakazie użytkowania boiska do piłki ręcznej/nożnej na czas określony.

10. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia mogą korzystać z obiektów wyłącznie pod nadzorem opiekuna pełnoletniego, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad regulaminu

11. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie stroju i obuwia sportowego o gładkiej podeszwie

12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator, instruktor lub administrator boisk sportowych.

13. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem sportu

14. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

15. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

16. Na terenie obiektów obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających . W przypadku złamania tego przepisu osoby zostaną ukarane zgodnie z punktem 19. d) niniejszego regulaminu

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 • -prowadzenia zajęć bez nadzoru osób upoważnionych
 • -używania butów piłkarskich na korkach lub z kolcami.
 • -wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. (nie dotyczy skateparku)
 • -niszczenia urządzeń sportowych, płyty boiska, siedzisk, zawieszania i huśtania się na bramkach, koszach
 • -wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe oraz ich konstrukcje
 • -wnoszenia przedmiotów, które mogłyby uszkodzić nawierzchnię boisk np. opakowań szklanych, kamieni czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników i spowodować uszkodzenia obiektów.
 • -zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, zaśmiecania, żucia gumy,
 • -niszczenia zieleni
 • -zaśmiecania obiektów
 • -wprowadzania zwierząt,

18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

19. Animator sportu /opiekun w zależności od sytuacji może:

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

b)nakazać opuszczenie terenu obiektu

c) wezwać administratora lub zawiadomić komendę policji w Wisznicach

d) w porozumieniu z administratorem ukarać osoby łamiące postanowienia regulaminu

- czasowym lub stałym zakazem korzystania z obiektów

- obciążeniem karą finansową pokrywającą straty wynikające ze zniszczenia obiektu

20. Wszystkie obiekty wchodzące w skład kompleksu są monitorowane. W przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z postanowieniami regulaminu zapis monitoringu może zostać przekazany do komisariatu policji w celu ustalenia winnych, którzy w przypadku zniszczenia obiektów ukarani zostaną zgodnie z punktem 19. d) niniejszego regulaminu.

21. Korzystanie z placów zabaw i skateparku uwarunkowane są również dodatkowe regulaminami.

22. W razie zagrożenia wypadkiem zawiadomić natychmiast osobę prowadzącą lub pracownika szkół

23. Telefony:

 • z tel. komórkowego: Alarmowy – 112
 • z tel. stacjonarnego: Policja – 997, Straż Pożarna – 998, Pogotowie Ratunkowe – 999

24. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2012 r.

Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora. Kontakt: 083 3782006

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie grupy do korzystania z boiska do piłki nożnej/ręcznej będącej częścią kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

Wisznice , dnia…………………………….

Dzień , godziny korzystania

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi

1

   

Opiekun grupy

NR TEL.-……………………………………

 

Czytelny podpis

 

……………………….*

2

     

3

     

4

     

5.

 

 

 

     

6

 

 

 

     

7

 

 

 

     

8

 

 

 

     

9.

 

 

 

     

10.

 

 

 

     

 

*stwierdzam iż osoby wpisane na listę posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu , zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu korzystania z siłowni, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie ww. osób .

 

 

Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznanie się i przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się.

 

1. Na terenie siłowni obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

2. Korzystanie z siłowni możliwe jest tylko po uprzednim wpisaniu do harmonogramu zajęć i wypełnieniu załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Wpisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach 8-13 od poniedziałku do piątku.

3. Każda osoba przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek skorzystania z szatni w celu zmiany obuwia oraz pozostawienia innych rzeczy, które są zbędne podczas korzystania z urządzeń

4. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do siłowni; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

5. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy przerwać ćwiczenia i w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe

6. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

7. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.

8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.

10. Przy podnoszeniu dużych ciężarów, należy korzystać z pomocy innych osób jako asekuratorów. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć opiekun grupy powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.

11 Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

12. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę .

14. Administrator nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób

15. Administrator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas korzystania z siłowni

16. Młodzież poniżej 18 roku życia może korzystać z siłowni po przyniesieniu podpisanego przez Rodzica/ Opiekuna stosownego oświadczenia. Osoby poniżej 18 roku życia mają zakaz wstępu na siłownie, bez pełnoletniego opiekuna, instruktora który będzie sprawował piecze oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.

17. W przypadku korzystania z siłowni przez osoby niepełnoletnie całą odpowiedzialność za ćwiczących ponosi opiekun grupy

18. W przypadku niewłaściwego zachowania lub nieprzestrzegania zasad ujętych w regulaminie pracownik w porozumieniu z administratorem może ukarać osoby korzystające z siłowni zgodnie z punktem 19 regulaminu ogólnego kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

19. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać pracownikowi lub administratorowi

20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikowi

21. Na siłowni mogą przebywać jednocześnie grupy nie mniejsze niż 5 osób i nie większe niż 10 osób

22. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania lekarskie

 

UWAGA!
Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zaleceń obsługi może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

 

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie grupy do korzystania z siłowni będącej częścią kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

Wisznice , dnia…………………………….

Dzień , godziny korzystania

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi

1

   

Opiekun grupy

NR TEL.-……………………………………

 

Czytelny podpis

 

……………………….*

2

     

3

     

4

     

5.

 

 

 

     

6

 

 

 

     

7

 

 

 

     

8

 

 

 

     

9.

 

 

 

     

10.

 

 

 

     

 

*stwierdzam iż osoby wpisane na listę posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni , zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu korzystania z siłowni, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie ww. osób .

 

 

 

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali (bezwzględny zakaz używania kół z pegami o ostrych krawędziach)
2. Osoby do lat 18 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku powinna używać przez cały czas jazdy kask ochronny, a przypadku jazdy na rolkach dodatkowo komplet ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora obecnego na obiekcie, a nie stosowanie się do poleceń instruktora, skutkować może wydaleniem z obiektu
5. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
6. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
7. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych o zjeździe z przeszkody (Bank, Quoter, Rampa) - przez podniesiecie ręki.

8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
9. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku - jako związanymi z ryzykiem sportowym.

10. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.

11. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
12. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze Skateparku, oraz zapisać w rejestrze wypadków.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
14. Jazda i przebywanie na terenie Skatepatrku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
15. Jazda na rolkach, deskorolkach czy BMX-ach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

16. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jeździsz sam - bądź przewidujący i uważny!
17. Zabrania się korzystania z skateparku podczas przerw lekcyjnych bez nadzoru nauczyciela

18. Na terenie skateparku obowiązują postanowienia ogólnego regulaminu kompleksu sportowego
19. PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !


"Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych"

 

Oświadczenie rodzica umozliwiajace korzystanie osoby niepełnoletniej z siłowni

 

 

Wisznice, dnia ………………

 

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów)

 

1. Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących częścią kompleksu sportowego w Wisznicach. Zgadzam się na uczestnictwo – mojego dziecka w zajęciach na siłowni …………………………………………........ jako członka grupy której opiekunem jest ……………………………………..

2. Jednocześnie oświadczam, że mój syn/córka* nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni, co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania lekarskie

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883.

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego: …………………………………………………………

Nr telefonu / e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………….

(podpis rodziców lub opiekunów prawnych)

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

W związku z dużą liczbą nowych osób chętnych do korzystania z siłowni, każda uczestnicząca w zajęciach osoba musi wypełnić oswiadczenie potwierdzające posiadanie aktualnych badań lekarskich indywidualnie. Wszystkie osoby zapisane do dnia 1 lutego otrzymają oświadczenie przed kolejnymi zajęciami.

                                                                                                           

                                                                                                         Wisznice, dnia ………………

…………………………………………………………

(Imię i nazwisko )

 

Oświadczenie

 

Ja niżej podpisana/y* oświadczam iż:

1. Znam i akceptuję postanowienia regulaminu korzystania z obiektów sportowych będących częścią kompleksu sportowego w Wisznicach .

2.Posiadam aktualne badania lekarskie potwierdzające fakt iż jestem zdrowa/y* i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do korzystania przeze mnie z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883.

 

Nr telefonu / e-mail: ……………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………….

(czytelny podpis)

 

*niepotrzebne skreślić

 

Wyciąg najważniejszych zasad dotyczących korzystania z kortu:

 

- rezerwacji kortu można dokonać u opiekuna siłowni pod numerem tel. 606 473 155 codziennie w godzinach pracy siłowni

- rezerwacja dotyczy tylko tygodnia w którym następuje

- jedna osoba może w tygodniu dokonać maksymalnie dwóch rezerwacji, ale w różnych godzinach

 

Przypominamy również, że osoby korzystające z obiektów powinny respektować poszczególne punkty regulaminu obiektów, szczególnie w zakresie zachowania czystości i porządku. W przypadku zaśmiecania kortu tenisowego i innych obiektów zgodnie z punktem 19 regulaminu.

19. Animator sportu /opiekun w zależności od sytuacji może:

a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

b) nakazać opuszczenie terenu obiektu

c) wezwać administratora lub zawiadomić komendę policji w Wisznicach

d) w porozumieniu z administratorem ukarać osoby łamiące postanowienia regulaminu

- czasowym lub stałym zakazem korzystania z obiektów

- obciążeniem karą finansową pokrywającą straty wynikające ze zniszczenia obiektu

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

koronawirus

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME