Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Szkole Podstawowej z oddziałami Przedszkola im. J.I. Kraszewskiego w Wisznicach

 

Dostępność cyfrowa

Szkoła Podstawowa w Wisznicach zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową poprzez dostosowanie strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spwisznice.edu.pl oraz www.spwisznice.szkolnybip.pl

Szkoła Podstawowa z oddziałami Przedszkola (w skrócie SP)

·       Telefon: +48 833782006

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       Adres korespondencyjny: Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Oddziały przedszkolne

·       Telefon: +48 833782006

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       Adres korespondencyjny: Warszawska 11, 21-580 Wisznice

Siłownia

·       Telefon: +48 833782006

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       Adres korespondencyjny: Warszawska 11, 21-580 Wisznice

Strona internetowa www.spwisznice.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 12.08.2016

Data ostatniej aktualizacji: ze względu na naukę zdalną strona jest aktualizowana na bieżąco

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

·       ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,

·       udostępniane dokumenty w formie elektronicznej umożliwiają skopiowanie zawartego w nich tekstu i wklejenie do innego programu,

·       podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,

·       wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,

·       po powiększeniu widoku strony 200% widoczna jest całość informacji ze strony,

·       możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

·       tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,

·       zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,

·       nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,

·       możliwości powiększania liter,

·       wyszukiwarki i mapy strony,

·       możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,

·       możliwości wybrania kontrastu nocnego,

·       nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne przy nawigacji klawiaturą,

·       wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik,

·       informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Strona internetowa www.spwisznice.szkolnybip.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 17.05.2016

Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2016

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

·       ze strony można korzystać bez względu na orientację ekranu,

·       udostępniane dokumenty w formie elektronicznej umożliwiają skopiowanie zawartego w nich tekstu i wklejenie do innego programu,

·       możliwość powiększania liter,

·       podświetlanie elementów aktywnych przy nawigacji klawiaturą,

·       wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury, 

·       mechanizm otwierający nowe okno bez udziału użytkownika,

·       wygląd menu i działanie menu jest takie same na wszystkich stronach,

·       po powiększeniu widoku strony 200% widoczna jest całość informacji ze strony,

·       możliwości wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,

·       możliwość wybrania kontrastu nocnego,

·       możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona nie posiada:

·       tłumaczeń na język migowy zamieszczanych informacji oraz dokumentów,

·       zamieszczone zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,

·       nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,

·       wyszukiwarki i mapy strony,

·       wersji tekstowej niezawierającej żadnych grafik,

·       informacji o działalności w formie tekstu łatwego do czytania (ETR).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP w Wisznicach.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.03.2021r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem do spraw dostępności w Gminie Wisznice jest Piotr Romanowicz - tel. +48 508722782, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkiem zespołu ds. dostępności z ramienia SP jest Andrzej Nuszczyk – +48 833782006, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. tel. +48 833782006. Osobą kontaktową jest: Andrzej Nuszczyk e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

SP w Wisznicach – ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym Szkoła Podstawowa prowadzi działalność ma trzy kondygnacje. Przed budynkiem znajduje się parking, ale nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku wolne są od barier architektonicznych. Budynek posiada czytelne oznaczenie na elewacji od strony głównego wejścia. Do obiektu można dostać się czteroma wejściami. Do głównego wejścia (od ul. Warszawskiej) prowadzą schody a po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózków. Wejście do budynku jest zadaszone. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami.  Po wejściu do budynku nie ma tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń oraz oznaczeń kierunkowych.  W budynku nie ma windy. W obiekcie nie ma punktu obsługi klienta. Istnieje możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością przy wejściu lub zorganizowania punktu obsługi klienta w holu. Na schodach nie ma oznaczeń krawędzi. Brak jest informacji na wszystkich drzwiach odnośnie przeznaczenia konkretnych pomieszczeń, brakuje również oznaczeń kondygnacji. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla personelu oraz uczniów, ale nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. 

Oddziały Przedszkolne – ul. Warszawska 11, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym mieszczą się Oddziały Przedszkolne ma dwie kondygnacje. Przed budynkiem jest parking. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Nad wejściem do budynku znajduje się czytelne oznaczenie przeznaczenia obiektu. Wejście jest zadaszone. Teren przed budynkiem pozbawiony jest barier architektonicznych. Przed wejściem do budynku znajdują się schody, a po prawej stronie podjazd dla wózków. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (szklane) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Drzwi wewnętrzne nie posiadają odpowiednich oznaczeń, nie ma również tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla personelu oraz uczniów, ale nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma punktu obsługi klienta. Jest możliwość obsługi klienta przy wejściu lub zorganizowania punktu informacyjnego w holu.

Siłownia – ul. Warszawska 11a, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym Siłownia prowadzi działalność ma dwie kondygnacje. Klienci mogą korzystać z parkingu przy Szkole Podstawowej lub Oddziałach Przedszkolnych. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Okolice budynku oraz wejście do obiektu wolne są od barier architektonicznych. Wejście do budynku znajduje się od ul. Warszawskiej w głębi placu za obiektami sportowymi.  Na budynku nie ma informacji odnośnie przeznaczenia. Szerokość drzwi wejściowych (szklane) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Drzwi wewnętrzne nie posiadają odpowiednich oznaczeń, nie ma również tablicy informacyjnej z rozkładem pomieszczeń. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla personelu oraz uczniów, ale nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma punktu obsługi klienta. Jest możliwość obsługi klienta przy wejściu lub zorganizowania punktu informacyjnego w holu.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

SP w Wisznicach – ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Pracownicy SP w Wisznicach nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

SP nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

SP poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

·       Telefon: +48 833782006, 

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       korespondencja pisemna na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Oddziały Przedszkolne – ul. Warszawska 11, 21-580 Wisznice

Pracownicy Oddziałów Przedszkolnych nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Oddziały Przedszkolne nie zapewniają usług tłumacza języka migowego.

Oddziały Przedszkolne poza komunikacją bezpośrednią zapewniają kontakt za pośrednictwem:

·       Telefon: +48 833782006, 

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       korespondencja pisemna na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice

Siłownia – ul. Warszawska 11a, 21-580 Wisznice

Pracownicy siłowni nie są przeszkoleni z zakresu obsługi osoby z niepełnosprawnością. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Siłownia nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.

Siłownia poza komunikacją bezpośrednią zapewnia kontakt za pośrednictwem:

·       Telefon: +48 833782006, 

·       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·       korespondencja pisemna na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice


 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – 26 marca 2021 r.

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME