Regulamin Oddziałów Przedszkolnych

Regulamin Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
 4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (ratyfikowana w 1991 r. Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526)
 5. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926.)
 8. Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach.
 9. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach.

 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach.

§1

1. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do oddziału po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do oddziałów przedszkolnych mogą zostać przyjęte dzieci, które ukończyły 2,5 roku.

§2

Celem pracy oddziałów przedszkolnych jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Zapewniają one opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz stwarzają warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. Wobec rodziny oddziały przedszkolne pełnią funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze, między innymi w rozpoznawaniu możliwości dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

§3

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych odbywają się w godzinach od 7.30 do 15.30 przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Czas pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych nie może być dłuższy niż 8 godziny dziennie.

1. Za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność zgodnie z podpisanymi umowami świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do regulaminu) i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Ustala się odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące następujące zadania opiekuńczo wychowawcze i dydaktyczne prowadzone z dziećmi:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy;

2) gry i zabawy badawcze, aktywizujące zainteresowania otaczającym światem;

3) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny;

4) warsztaty plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia;

5) gry i zabawy ruchowe wspierające rozwój ruchowy.

3. Na podstawie Art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę, świadczenia udzielonego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w wysokości 1 zł.

4. Odpłatność za usługi oddziałów przedszkolnych płatna jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Płatność należy regulować w biurze oddziałów przedszkolnych w wysokości podanej na tablicy ogłoszeń.

§4

Czas pracy oddziałów przedszkolnych w ciągu roku wynosi dwanaście miesięcy z zachowaniem ferii letnich i zimowych, podczas których rodzice zapewniają dzieciom opiekę we własnym zakresie.

§5

Rekrutacja dzieci prowadzona jest w marcu i kwietniu. W razie posiadania wolnych miejsc przeprowadza się rekrutację uzupełniającą w lipcu i sierpniu.

Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka do oddziałów przedszkolnych” (załącznik nr 2 do regulaminu) i „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” (załącznik nr 2a do regulaminu)

Zasady przyjmowania dzieci do oddziałów przedszkolnych określa regulamin rekrutacji (załącznik nr 3 do regulaminu).

§6

Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom:

- właściwie zorganizowany proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym

- pomoc w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych

- przygotowanie umożliwiające osiągnięcie „gotowości szkolnej”

- opiekę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej

- poszanowanie godności osobistej

- życzliwe, podmiotowe traktowanie

- rozwijanie własnych zainteresowań i zdolności

- poczucie bezpieczeństwa

§7

Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego jest:

- współdziałanie z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania

- podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego

- szanowanie wytworów innych dzieci

- szanowanie sprzętów i zabawek, jako wspólnej własności

- uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych

- kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych

- przestrzeganie zasad higieny osobistej

§8

Skreślenie dziecka z listy może nastąpić w przypadku:

- braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka przez ponad 14 dni

- notorycznego nieprzestrzegania regulaminu przez rodziców.

§9

Dziecko powinno uczęszczać do oddziału przedszkolnego czyste i estetycznie ubrane tak, aby samodzielnie rozebrać się i ubrać. Celem zapewnienia właściwej higieny i bezpieczeństwa powinno ponadto przynieść ze sobą: obuwie na zmianę (kapcie), ubranie awaryjne i chusteczki higieniczne. Wszystkie osobiste rzeczy dziecka powinny być podpisane. Za inne przyniesione przez dziecko przedmioty oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności.

§10

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście lub przez osoby przez nich upoważnione oraz pouczone o zasadach bezpieczeństwa (załącznik nr 4 do regulaminu). Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych (załącznik nr 5 do regulaminu).

§11

W poszczególnych oddziałach przedszkolnych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

§12

Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach przedszkolnych prowadzą pracę opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną oraz odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy;

- dbają o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troszczy się o estetykę pomieszczenia

- prowadzą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami

- współpracują z instytucjami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka, działającymi na rzecz dziecka i rodziny

- opracowują i realizują grupowe i indywidualne plany pracy uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci

- współpracują z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji.

§13

1. W oddziałach przedszkolnych prowadzi się żywienie dzieci. Odpłatność dzienną za żywienie ustala dyrektor szkoły na poziomie kosztów zakupu surowców spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków. Aktualne stawki za wyżywienie wynoszą:

- śniadanie – 1,50 zł

- obiad – 2,80 zł

- podwieczorek (w razie potrzeb) – 1,30 zł

2. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłaty dotyczącej kosztów produktów użytych do sporządzenia posiłków.

 

§ 14

1. Za każdy dzień nieobecności dziecka w oddziałach przedszkolnych, opłaty wymienione w § 3 nie są naliczane. Rodzic informuje oddziały przedszkolne o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania osobiście lub telefonicznie.

2. W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego, zgłoszenia nieobecności dziecka w oddziałach przedszkolnych, zwraca się koszt dziennej stawki żywieniowej od pierwszego dnia nieobecności.

§ 15

 1. Oddział Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Regulamin Oddziałów Przedszkolnych zatwierdza Dyrektor Szkoły.

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

UMOWA

ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NR ………… /…………

 

zawarta w dniu …………………………………………….. pomiędzy Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice, reprezentowaną przez dyrektora szkoły ...................................................,

a

Panią/Panem:

....................................................................................................................

zamieszkałym w:

 

....................................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer):

 

....................................................................................................................

rodzicem/opiekunem prawnym syna/córki:

1 …………………………………………….………………………………………….…………………….

ur. dnia .................................................w ....................................................

zam. w .........................................................................................................

PESEL …………………………………………………………………………………………………………….

 

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

ur. dnia .................................................w ....................................................

zam. w ........................................................................................................

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………..

3 ………………………………………………………………………………………………..…………..….

ur. dnia .................................................w ....................................................

zam. w ........................................................................................................

PESEL ……………………………………………………………………………………………………………..

§ 1

1. Szkoła realizuje usługi w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

2. Szkoła zapewnia nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynoszącej 5 godzin dziennie (800 – 1300) i w zakresie wykraczającym poza podstawę programową w ilości 3 godzin dziennie (730 – 800) i (1300 – 1530).

3. Maksymalny czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 8 godziny dziennie.

§ 2

1. Za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

2. Ustala się odpłatność rodziców/opiekunów prawnych za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmujące następujące zadania opiekuńczo wychowawcze i dydaktyczne prowadzone z dziećmi:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy;

2) gry i zabawy badawcze, aktywizujące zainteresowania otaczającym światem;

3) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny;

4) warsztaty plastyczne i teatralne, rozwijające uzdolnienia;

5) gry i zabawy ruchowe i wspierające rozwój ruchowy;

3. Na podstawie Art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę, świadczenia udzielonego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w Art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w wysokości 1 zł.

4. Odpłatność za usługi oddziałów przedszkolnych płatna jest z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

5. Płatność należy regulować w biurze oddziałów przedszkolnych w wysokości podanej na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice zobowiązują się przyprowadzać i zabierać dziecko z oddziałów przedszkolnych zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Dzień tygodnia

Pobyt dziecka od godziny

Odbiór dziecka o godzinie

1.

Poniedziałek

   

2.

Wtorek

   

3.

Środa

   

4.

Czwartek

   

5.

Piątek

   

 

W przypadku wcześniejszego przyprowadzenia dziecka lub braku możliwości odebrania dziecka zgodnie z powyższym harmonogramem rodzic jest zobowiązany do powiadomienia wychowawcy o tym fakcie. Opłaty za dodatkową opiekę będą naliczane zgodnie z zapisami obecności dziecka w dzienniku zajęć przedszkolnych.

§ 3

Miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie faktycznego pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych i pobierana po zakończeniu miesiąca, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

§ 4

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości odsetek ustawowych.

§ 5

1. Rodzice/prawni opiekunowie mogą wypowiedzieć w formie pisemnej umowę w każdym czasie. Wniesione opłaty wymienione w § 2 za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania dziecka do oddziałów przedszkolnych w danym miesiącu.

2. Szkoła może wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku:

1) zalegania z opłatami za usługi oddziałów przedszkolnych za okres 2 miesięcy;

2) innych przyczyn określonych w Statucie Szkoły.

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 1, szkoła jest upoważniona do wystąpienia przed właściwy sąd z powództwem o zwrot nieuiszczonej należności, powiększonej o należne odsetki ustawowe.

4. Skreślenie dziecka z listy wychowanków oddziałów przedszkolnych nie zwalnia rodzica z obowiązku uiszczenia zaległych opłat.

§ 6

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu oddziałów przedszkolnych i respektowania zasad pobytu dziecka w oddziałach przedszkolnych określonych w niniejszej umowie.

§ 7

1. Umowa została zawarta na okres od dnia ........................r. do dnia .........................r.

2. Zmiana warunków umowy z wyłączeniem § 2 wymaga zgody obu stron.

§ 8

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

§ 9

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Rodzice/prawni opiekunowie Dyrektor Szkoły

 

 

………………………………………….......... ………………………………….

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLA im. J. I. KRASZEWSKIEGO W WISZNICACH na rok szkolny …/…

Proszę o przyjęcie dziecka....................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

 

urodzonego dnia ......................................................... w ...................................

(data urodzenia) (miejsce urodzenia)

 

do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach.

 

Numer PESEL dziecka: ..............................................................

I. Dane o rodzinie dziecka

Adres zamieszkania dziecka: ...............................................................................

 

Adres zameldowania dziecka: ..............................................................................

 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): .............................................................

 

Adres zamieszkania rodziców: .............................................................................

 

Adres zameldowania rodziców: ...........................................................................

 

Telefon domowy: ....................................... Telefon komórkowy: ……………………………

 

Miejsce pracy ojca.............................................................tel..............................

 

Miejsce pracy matki...........................................................tel..............................

 

Inne uwagi o dziecku lub rodzinie: ........................................................................

 

........................................................................................................................

 

Wisznice, data ………………………….

     

Podpis matki/prawnego opiekuna Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

 1. II. Oświadczenia

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz .U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe dotyczące dzieci i ich rodziców zbierane są w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego. Rodzicom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Dane zebrane w karcie zgłoszenia dziecka do oddziałów przedszkolnych są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Dane podawane są dobrowolnie. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19, 21-580 Wisznice

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich i członków mojej rodziny

 

Wisznice, data ………………………….

     

Podpis matki/prawnego opiekuna Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu rekrutacji i prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej przepisami prawa oświatowego.

Wisznice, data ………………………….

     

Podpis matki/prawnego opiekuna Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawidłowych danych, oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Wisznice, data ………………………….

     

Podpis matki/prawnego opiekuna Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

II. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. Nr 90 z 2006r., poz. 631 ze zm.) wyrażam zgodę na umieszczanie wizerunku mojego dziecka w mediach (prasa, telewizja, Internet) w zakresie realizacji zadań związanych z promocją działalności szkoły. Oświadczenie jest prawomocne z chwilą przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych.

 

Wisznice, data ………………………….

     

Podpis matki/prawnego opiekuna Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

III. Zobowiązanie dotyczące uiszczania opłat

Ja, niżej podpisany/a zobowiązuję się do regularnego i terminowego dokonywania opłat związanych z korzystaniem przez moje dziecko z opieki w oddziałach przedszkolnych.

 

Wisznice, data ………………………….

     

Podpis matki/prawnego opiekuna Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

IV. Zgoda dotycząca profilaktyki higienicznej

Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przegląd czystości mojego dziecka w ramach profilaktyki higienicznej;

 

Wisznice, data ………………………….

     

Podpis matki/prawnego opiekuna Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

V. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej (wypełnia szkoła)

 

Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ........................................................

 

- zakwalifikowała dziecko ....................................................................................

do korzystania z opieki w oddziałach przedszkolnych

 

- nie zakwalifikowała dziecka ...................................................................z powodu

 

........................................................................................................................

 

 

 

Członkowie Komisji:

 

……………………………………………..

 

……………………………………………..

 

……………………………………………..

 

……………………………………………..

 

 

.........................................................

(pieczątka i podpis dyrektora)

 

 

 


Załącznik nr 2a do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

 


DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO[1]

 

…………………………………………………............................…….

imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

……………………………………………………….…………..

adres zamieszkania

……………………………………………………………………

tel. kontaktowy matki/opiekuna prawnego

…………………………………………………………………….

tel. kontaktowy ojca/opiekuna prawnego

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkola

im. J. I. Kraszewskiego

w Wisznicach

 

Deklaruję, że moje dziecko ……………………………………………........................…………………….

(imiona i nazwisko dziecka)

ur. …………………………………..........………..........................…………

(data i miejsce urodzenia)

PESEL

                     

 

w roku szkolnym ...../..... będzie kontynuować wychowanie przedszkolne w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach.

 

Oświadczam, że:

a) niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianie danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego;

b) wyrażam zgodę na przegląd czystości mojego dziecka w ramach profilaktyki higienicznej;

 

Wisznice, data ………………………..…. …………............................

podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

Uwaga:

1) Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych na rok szkolny ..../.... nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby oraz wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych, a także możliwości organizacyjnych oddziałów przedszkolnych.

2) Deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do ......................... r. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziałach przedszkolnych.

[1] Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 7), rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

 


 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

 

Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach na rok szkolny …………./………….

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926.)
 4. Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach.
 5. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wisznice.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia.

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

5. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Wisznice mogą mieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów przedszkolnych.

 

§ 2

 

 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się raz w roku.
 2. Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego” – załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o aktualnym stanie zdrowia dziecka.
 4. Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci dotychczas uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” – załącznik nr 2a do regulaminu.
 6. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) dziecka dotychczas uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych nie złożą stosownej deklaracji, wówczas dziecko będzie objęte procedurą rekrutacyjną.
 7. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz korzystania z jego świadczeń określi umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, a dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.

 

§ 3

 

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.

 

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

Do „Karty zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów:

 

- ad 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

 

- ad 2, 3, 4, 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645.

 

- ad 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 

- ad 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.

 

 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uzgodnień dyrektorów szkół podstawowych z Wójtem Gminy Wisznice, jako organem prowadzącym (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm). Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.

 

Kryteria rekrutacyjne dla gminy Wisznice:

 

- oboje rodzice kandydata mają status osoby pracującej lub uczącej się w systemie dziennym – 4 pkt,

 

- fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego oddziału przedszkolnego (lub szkoły podstawowej, w której jest oddział przedszkolny) – 2 pkt,

 

- dzieci z ciąży mnogiej – 1 pkt,

 

- odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby oddziału przedszkolnego nie przekraczająca 3 km – 1 pkt,

 

- korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj.: zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków - 1 pkt.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych” składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 1. Kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy Wisznice można przyjąć do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Wisznice, o ile są wolne miejsca.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza gminy, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy.
 3. W przypadku niepomyślnej dla rodzica (opiekuna prawnego) kandydata decyzji komisji kwalifikacyjnej – rodzic (opiekun prawny) może złożyć do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania. W sytuacji, jeżeli rodzic kandydata nadal będzie nieusatysfakcjonowany decyzją dyrektora przysługuje mu skarga do sądu administracyjnego.
 4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do oddziałów przedszkolnych dzieci jest mniejsza od liczby miejsc dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjnej.

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 4

 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub jego zastępca, jako przewodniczący Komisji

b) nauczyciele oddziału przedszkolnego, jako przedstawiciele Rady Pedagogicznej

 

2. O terminie posiedzenia dyrektor zawiadamia, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

§ 5

 

1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziałów przedszkolnych to:

a) „Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”

b) „Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

c) inne dokumenty dołączane w miarę potrzeb

 

2. Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej:

a) imienne wykazy zgłoszonych dzieci

b) „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

c) „Karty zgłoszeń dzieci do oddziału przedszkolnego” i inne dokumenty złożone przez rodziców

 

3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza:

a) listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

b) listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Zadania dyrektora szkoły w sprawach dotyczących oddziałów przedszkolnych

 

§ 6

 

Zadania dyrektora szkoły, jako przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:

 

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej:

- umieszczenie na tablicy i stronie internetowej szkoły ogłoszeń harmonogramu rekrutacji i niniejszego Regulaminu,

- wyjaśnianie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w niniejszym Regulaminie,

- wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do oddziału przedszkolnego”, „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,

- tworzenie bazy danych kandydatów do oddziału przedszkolnego,

- sprawdzanie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym.

 

 1. Organizowanie posiedzeń i kierowanie pracami komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości naboru oraz sporządzanie dokumentacji przez komisję.
 3. Sporządzenie i wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przyjętych oraz nieprzyjętych.
 4. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do oddziału przedszkolnego decyzją dyrektora szkoły, w miarę posiadania wolnych miejsc wg listy dzieci nieprzyjętych.

 

Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego.

2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Przepisy końcowe

 

§ 8

 

 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w sprawie niezakwalifikowania dziecka do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji.
  1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w § 3.
  2. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie szkoły, lecz liczba ta nie powinna być większa niż 25.
  3. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole i oddziale przedszkolnym. Dostępny będzie również na stronie internetowej szkoły.

 

 1. Dyrektor rozpatruje odwołania rodziców i przekazuje im decyzję dotyczącą odwołań.
 2. W sytuacji, jeżeli rodzic kandydata nadal będzie nieusatysfakcjonowany decyzją dyrektora przysługuje mu skarga do sądu administracyjnego.

 

 


 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

 

Upoważnienie

 

do przyprowadzania/odbierania dziecka z oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

 

………………………………………….....................................................

(imiona i nazwisko rodziców dziecka)

 

……………………………………………...................................................

(adres rodziców dziecka)

 

Upoważniamy pana/panią

 

………………………………………………………………………………………………………………….......................
(imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

 

legitymującego/ą się dowodem osobistym ………………………………….................... do

 

przyprowadzania/odbierania dziecka ..........…………............................................…………

 

(imię i nazwisko dziecka)

 

z oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach.

 

Upoważnienie wydawane jest na okres: ………………………………………………………………………….

(okres ważności upoważnienia od - do)

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka do chwili jego przyprowadzenia i od chwili odbioru z oddziałów przedszkolnych przez wskazaną wyżej osobę.

 

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać nauczycielkom grupy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym.

 

Wisznice, dnia……………………………………… ………………………………………………….

 

Podpis rodziców

 


Załącznik nr 5 do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLA IM. J. I. KRASZEWSKIEGO W WISZNICACH

 

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do oddziałów przedszkolnych i z oddziałów przedszkolnych odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, zabaw niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.
 4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.
 5. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do oddziałów przedszkolnych. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.
 6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
 7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 8. Dzieci uczęszczające do oddziałów 8 godzin dziennie należy przyprowadzać do oddziałów przedszkolnych w godzinach od 730 do 800 lub w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu oddziałów przedszkolnych o późniejszym przybyciu dziecka.
 9. Dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych 5 godz. dziennie należy przyprowadzać o godz. 800.
 10. Dziecko można odbierać w godzinach od 1300 do 1530 w grupach dzieci przebywających do 8 godzin dziennie i od 1230 do 1300 przebywających 5 godzin dziennie. W sytuacjach podyktowanych potrzebami rodziców dziecko można odebrać wcześniej.
 11. Przy odbieraniu dziecka nauczyciel grupy lub nauczyciel pełniący dyżur osobiście powierza dziecko rodzicowi/opiekunowi lub osobie upoważnionej w sali, w której dziecko przebywa.
 12. Rodzic/opiekun lub osoba upoważniona bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wyjścia z sali, w której przebywa, w związku z czym zobowiązana jest odebrać dziecko u nauczycielki mającej je pod opieką. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie sala zajęć, zabaw – szatnia, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.
 13. W miesiącach, gdy dzieci przebywają na placu przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica/opiekuna dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.
 14. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów (załącznik nr 4 do regulaminu Oddziałów Przedszkolnych). Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.
 15. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora lub nauczyciela.
 16. W uzasadnionym przypadku dopuszcza się możliwość odbioru dzieci z oddziałów przedszkolnych przez starsze - nieletnie rodzeństwo za pisemną zgodą rodziców.
 17. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziałów przedszkolnych przez upoważnioną przez nich osobę lub rodzeństwo.
 18. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Personel oddziałów przedszkolnych ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać policję.
 19. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 20. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.
 21. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziałów przedszkolnych nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
 22. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny.
 23. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, on podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
 24. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.
 25. Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby, które odbiorą dziecko po upływie czasu pracy oddziałów przedszkolnych są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z podaniem godziny przyjścia do placówki.
 26. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie oraz nauczyciel.

 

Regulamin wprowadzony zarządzeniem dyrektora w dniu 26.02.2014 r. z późn. zm.

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME