Harmonogram spotkań z rodzicami

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram spotkań z rodzicami na rok szkolny 2017/2018

CEL OGÓLNY :

 • wdrażanie rodziców do współpracy ze szkołą i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

 • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i szkoły
 • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły
 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole
 • rozpoznawanie sytuacji materialnej i organizacja zajęć dodatkowych na terenie szkoły oraz pomocy finansowej
Klasy I- VII
Data                Główne zagadnienia

Uwagi

 

15.09.2017

1.Spotkanie ogólne 

2.Spotkania w klasach

 • zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego
 • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły (Statut szkoły – informacje o zmianach  ,program wychowawczo- profilaktyczny )
 • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej , plan imprez klasowych)oraz pracę innych nauczycieli ( kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów)
 • wybór trójek klasowych i nowej Rady Rodziców

3.Spotkanie z Radą Rodziców

Spotkania z rodzicami rozpoczynają się o godz. :

17.00 . Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie . Ewentualne zmiany będą zamieszczane na tablicy na dolnym korytarzu oraz stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców  . Na wniosek Rady Rodziców możliwe jest zorganizowanie dodatkowych spotkań  

15.11.2017
 • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych
22.01.2018
 • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych
 • zapoznanie z osiągnięciami uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018
16.03.2018
 • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych
 
21.05.2018
 • zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów
 •  zapoznanie rodziców o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną
omówienie bieżących problemów wychowawczych
 
 
 • inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli ( spotkania indywidualne)
Terminy spotkań indywidualnych są uzgadniane z wychowawcami klas . Spotkania odbywają się na terenie szkoły .
 
 • Pedagogizacja rodziców
Termin ustalony zostanie w trakcie roku szkolnego
Oddziały Przedszkolne
Daty spotkań ustalają wychowawcy z rodzicami
 • zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego
 • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły
 • przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej , plan imprez klasowych)
 • wybór trójek klasowych i nowej Rady Rodziców
Spotkania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 16.00 .  Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie . Ewentualne zmiany będą zamieszczane na tablicy na dolnym korytarzu oraz stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców  . Na wniosek Rady Rodziców możliwe jest zorganizowanie dodatkowych spotkań 
 

omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

 inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli ( spotkania indywidualne)

 
 

omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

zapoznanie ze stopniem dojrzałości szkolnej ( 5-6 latki )

inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli ( spotkania indywidualne)

 
  inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli Terminy spotkań indywidualnych są uzgadniane z wychowawcami klas . Spotkania odbywają się na terenie szkoły .

            Załącznik nr 2 do Planu pracy

na rok szkolny 2017/2018

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny