Statut Szkoły
images/slideshow/szkola1ma.jpg

STATUT
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach

Wisznice 2016
(poprawki z 30 września 2016r.)

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami/ oraz inne przepisy prawa oświatowego.
Akty wykonawcze do w/w ustawy:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114).
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. z zapisami obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji.
7. Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2009r. Nr 83, poz. 693).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2009 r. Nr 89, poz. 730).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. 2009r. Nr. 139, poz. 1116).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. sprawie nadzoru pedagogicznego.
11. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. o świadectwach.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach jest publiczną placówką, działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Statutu Szkoły.

2. Siedziba szkoły znajduje się w dwóch budynkach przy ul. Warszawskiej 19.

3. Adres placówki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego,
ul. Warszawska 19, 21 – 580 Wisznice, woj. lubelskie.

4. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Wisznice, Kolonia Wisznice, Curyn, Rowiny, Małgorzacin. Szkoła może przyjąć uczniów spoza swojego obwodu.

 

§ 2.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Gminy Wisznice.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego jest jednostką organizacyjną Gminy Wisznice działającą na zasadach jednostki budżetowej.

 

§ 3.

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego obejmuje klasy I – VI i oddziały przedszkolne.

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa sześć lat.

 

Rozdział 2

Oddziały Przedszkola (Przedszkolne)

 

§ 4.

Informacje o Oddziałach Przedszkolnych

1. Oddziały Przedszkolne czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 -16.00.

2. Przerwę wakacyjną w pracy Oddziałów Przedszkolnych regulują odrębne przepisy.

3. Przewiduje się posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. (Jeżeli dziecko przebywa krócej, może korzystać z mniejszej ilości posiłków).

4. Działalność Oddziałów Przedszkolnych finansowana jest przez:
1) Samorząd Gminy Wisznice
2) Rodziców (prawnych opiekunów dziecka), w formie opłat stałych za pobyt dziecka
w oddziałach.

5. Każdy rodzic wychowanka Oddziałów Przedszkolnych podpisuje z dyrektorem kontrakt. Do jego przestrzegania zobowiązane są obie strony.

 

§ 5.

Cele i zadania Oddziałów Przedszkolnych

1. Oddziały Przedszkolne realizują podstawę programową ustaloną w przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia

7 września 1991 r., a także w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Cele Oddziałów Przedszkolnych to przede wszystkim:
1) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości oddziałów przedszkolnych,
2) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
3) kształtowanie umiejętności społecznych: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
5) wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
6) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
7) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
8) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
9) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
10) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
11) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec, różne formy plastyczne,
12) wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, matematycznych,
13) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania; wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
14) wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt,
15) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
16) w miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych, jeśli nie stwarzają one zagrożenia dla innych dzieci,
17) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielenia pomocy specjalistycznej.

 

§ 6.

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Oddziałów Przedszkolnych

1. Każda grupa powierzona jest jednemu nauczycielowi.

2. Podczas pobytu dzieci na dworze zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym,
a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

3. Odziały Przedszkolne zapewniają bezpieczeństwo dziecku w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem budynku (wyjścia i wycieczki).

4. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

5. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola.

6. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.

7. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek opracowanym przez Radę Pedagogiczną i dostępnym u Dyrektora placówki.

8. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli:
1) nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,
2) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w placówce.

9. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z zajęć przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

 

§ 7.

Organy Oddziałów Przedszkolnych

Organami Oddziałów Przedszkolnych są:

1) Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola (nauczyciele oddziałów wchodzą w jej skład),
3) Rada Rodziców.

 

§ 8.

Zadania i kompetencje poszczególnych organów Oddziałów Przedszkolnych

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola jest zobowiązany i uprawniony do:

1) przyjmowania i zwalniania nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Oddziałów Przedszkolnych,
2) realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, Organ Prowadzący Oddziały Przedszkolne oraz Radę Pedagogiczną,
3) bieżącego zarządzania pracą Oddziałów Przedszkolnych,
4) prowadzenia ewidencji dzieci odbywających w placówce roczne przygotowanie przedszkolne,
5) powiadamiania do końca września każdego roku szkolnego dyrektorów szkół
w obwodzie zameldowania dziecka o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w tutejszej placówce,
6) podawania do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń do dnia 31 marca zestawu programów wychowania przedszkolnego i podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola jest organem kolegialnym.

3. Rada Pedagogiczna w oparciu o własny regulamin ustala wytyczne, programy oraz zestaw podręczników do realizacji na dany rok w Oddziałach Przedszkolnych.

4. Rada Rodziców Oddziałów Przedszkolnych jest organem społecznym działającym na rzecz oddziałów, współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i placówkę.

5. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy, kompetencje oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 9.

Organizacja Oddziałów Przedszkolnych

1. Oddziały Przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy w okresie wakacji.

2. Oddziały Przedszkolne czynne są dla dzieci 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

3. Oddziały Przedszkolne przyjmują dzieci w wieku 3 do 5 lat. (W przedszkolu dzieci odbywają roczne przygotowanie przedszkolne, a wiek, w którym dziecko zaczyna przygotowanie, określają odrębne dokumenty prawne)

4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

5. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być mniejsza.

7. Oddziały Przedszkolne przeprowadzają rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przyjmowanie dzieci do przedszkola reguluje odrębny regulamin.

8. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa "Arkusz Organizacji Oddziałów Przedszkolnych" opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 30 maja danego roku.

9. Arkusz Organizacji Oddziałów Przedszkolnych zatwierdza Organ Prowadzący placówkę.

10. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora placówki.

11. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.

12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

13. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

14. Godzina zajęć w Oddziałach Przedszkolnych trwa 60 minut.

15. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 30 minut.

16. W Oddziałach Przedszkolnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

17. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkola.

18. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów.

19. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

20. Odpłatność za usługi świadczone przez Oddziały Przedszkolne obejmuje koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w placówce oraz wyżywieniem dziecka
i ustalana jest przez Dyrektora Oddziałów Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

21. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy placówki, wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki.

22. W Oddziałach praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

23. Sposób dokumentowania prowadzonych zajęć w Oddziałach Przedszkolnych określają odrębne przepisy.

 

§ 10.

Nauczyciele i inni pracownicy Oddziałów Przedszkolnych

1. W Oddziałach Przedszkolnych zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji

i obsługi.

2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa na każdy rok szkolny Arkusz Organizacyjny.

3. Nauczyciele Oddziałów Przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne.

4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.

5. Nauczyciele i inni pracownicy Oddziałów Przedszkolnych ponoszą odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w budynku i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.

6. Nauczyciele Oddziałów Przedszkolnych zobowiązani są do:
1) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami),
2) planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej,
3) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
4) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
5) spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), które odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.
6) przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i wydania rodzicom zaświadczenia dotyczącego postępów dydaktyczno-wychowawczych dziecka kończącego edukację w Oddziałach Przedszkolnych (do 15 kwietnia danego roku).

 

§ 11.

Wychowankowie Oddziałów Przedszkolnych

1. Do oddziałów uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat.

2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło
3 lat -przyjmując tolerancję od 3 do 6 miesięcy.

3. Dzieci mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
4) korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.

4. W Oddziałach Przedszkolnych nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.

5. Wychowankowie oddziałów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

7. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkola w przypadku, gdy rodzice nie przestrzegają zasad kontraktu zawartego pomiędzy nimi a Dyrektorem Placówki.

 

§ 12.

Środki finansowe na działalność Oddziałów Przedszkolnych pochodzą z następujących źródeł:

1) dotacja z budżetu Samorządu Gminy Wisznice.
2) opłaty rodziców dzieci uczęszczających do Oddziałów.
3) darowizny sponsorów na rzecz placówki.

 

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Oddziały Przedszkolne prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Oddziałów określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych określa odrębny regulamin

 

Rozdział 3

Szkoła Podstawowa

 

§ 14.

Cele i zadania Szkoły

1. W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji

o Prawach Dziecka.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty zwanej dalej „ustawą” oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) pozwala absolwentom szkoły podstawowej na kontynuowanie kształcenia
w gimnazjum,
3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych ustawą, stosownie do warunków i wieku uczniów,
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
5) pełni funkcję kompensacyjną i kulturotwórczą,
6) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,
7) promuje ochronę zdrowia.

3. Działania szkoły skupiają się w trzech obszarach: dydaktyki, wychowania i opieki.

4. W zakresie dydaktyki:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do testu szóstoklasisty,
2) pozwala rozwijać zdolności i zainteresowania poprzez organizację kół,
3) stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz poznawania współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji,
4) ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według WSO zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

5. W zakresie wychowania, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły dostępnym w odrębnej dokumentacji:
1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad określonych
w ustawie stosownie do warunków szkoły,
2) rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, odpowiedzialności
i tolerancji,
3) uczy rozwiązywania konfliktów,
4) przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie,
5) kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki i osobistego udziału w życiu szkoły
i społeczeństwa,
6) uczy uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska, rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich,
7) przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich
i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym kraju,
8) kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie postępowych tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia,
9) buduje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich sprawność fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego,
10) włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska poprzez dokarmianie ptaków, udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
11) wychowuje przez pracę, kształtując szacunek dla niej poprzez angażowanie uczniów do prac porządkowych w salach lekcyjnych.

6. Szczegółowe działania zapisane są w Szkolnym Programie Wychowawczym.

7. W zakresie opieki:
1) sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły,
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia,
2) przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając zakazu palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkoły,
3) dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, wykorzystując wnioski wynikające
z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i korekcyjnych oraz wychowawczych
i opiekuńczych,
4) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej współpracując z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wisznicach,
5) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,
6) dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest wsparcie materialne, w miarę możliwości organizuje pomoc socjalną współpracując
z GOPS w Wisznicach.

8. Szkoła realizuje cele i zadania w następujący sposób:
1) wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym objęte są obowiązkiem szkolnym,
2) szkoła zatrudnia nauczycieli dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu i stara się o kadrę z najwyższymi kwalifikacjami,
3) programy przedmiotowe realizuje w oparciu o podstawy programowe w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów, natomiast wszystkim chętnym, aktywnym i zdolniejszym umożliwia się rozwój zindywidualizowany, co do tempa i kierunku w ramach nauczania zindywidualizowanego,
4) pozwala realizować indywidualne programy nauczania,
5) stosuje jednolite podstawy do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wg WSO,
6) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez ich udział: w kołach przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz ich udział w konkursach, w miarę możliwości szkoły,
7) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez zajęcia tworzone według obowiązujących przepisów,
8) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
9) organizowanie nauki religii lub etyki na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), zgodnie z odrębnymi przepisami,
10) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wisznicach, Sądem Rodzinnym w Białej Podlaskiej, Komendą Policji w Wisznicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wisznicach, w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych według odrębnych przepisów,
11) realizuje treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach „Wychowania do życia w rodzinie” według odrębnych przepisów.

9. Organizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

§ 15.

Organy Szkoły i ich kompetencje

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

2. Organy szkoły współdziałają ze sobą.

3. Każdy organ planuje swoją pracę na rok szkolny i jest zobowiązany zapoznać pozostałe organy ze swoim planem.

4. Organy szkoły mogą włączać się do realizacji planów innych organów i do rozwiązywania konkretnych problemów w szkole.

5. Organy szkoły mogą na swoje zebrania zapraszać przedstawicieli innych organów szkoły
w celu wymiany informacji i poglądów.

6. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej wszystkie organy szkoły są zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach, w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.

 

§ 16.

Dyrektor Szkoły

1. Dyrektor Szkoły wykonuje zadania określane w Ustawie o Systemie Oświaty i w Statucie:

1) współpracuje z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
2) zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych
i planowanych działaniach i decyzjach,
4) wykonuje obowiązki kierownika jednostki budżetowej,
5) powołuje po zasięgnięciu opinii Organem Prowadzącego swojego zastępcę (jeśli
w szkole jest co najmniej 12 oddziałów) zgodnie z obowiązującymi przepisami
i przygotowuje zakres obowiązków, przy powołaniu na to stanowisko zasięga opinii Rady Pedagogicznej,
6) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie szkoły i współdziała z rodzicami w realizacji tego obowiązku,
7) prowadzi ewidencję obowiązku szkolnego,
8) na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii PPP podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły,
9) po zasięgnięciu opinii PPP podejmuje decyzję o odroczeniu rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż jeden rok,
10) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą w placówce oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
11) sprawuje nadzór pedagogiczny (na zasadach i w formie określonej w odrębnych przepisach) co najmniej dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły,
12) przygotowuje Arkusz Organizacyjny na każdy rok szkolny,
13) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną,
15) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
16) zatrudnia i zwalnia wszystkich pracowników,
17) przyznaje nagrody zgodne z regulaminem oraz wymierza kary wszystkim pracownikom szkoły,
18) jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej,
19) zwołuje, prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady,
20) przestawia Radzie Pedagogicznej propozycje w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
21) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
22) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
23) współpracuje z Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego.
24) może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, przedmiotowo - zadaniowe (zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej), których pracą kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
25) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
2. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje w sprawie:
1) nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego,
2) ustalenia czasu trwania stażu,
3) powierzenia funkcji opiekuna stażu,
4) oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
5) powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu,
6) powołania przedstawiciela związku zawodowego w skład komisji kwalifikacyjnej,
7) przyjęcia regulaminu pracy,
8) odmowy nadania stopnia awansu.

3. Dyrektor Szkoły nagradza pracowników szkoły poprzez:
1) zapis w protokole Rady Pedagogicznej,
2) pochwałę,
3) nagrodę pieniężną dyrektora szkoły,
4) wnioskowanie o nagrodę do wójta, kuratora oświaty, ministra.

4. Dyrektor Szkoły może ukarać pracowników poprzez:
1) zapis w protokole Rady Pedagogicznej,
2) pozbawienie premii pracowników obsługi,
3) pozbawienie dodatku motywacyjnego nauczycieli,
4) upomnienie, naganę, skierowanie do komisji dyscyplinarnej,
5) zwolnienie z pracy.

5. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego.

6. Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

 

§ 17.

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole podstawowej i w oddziałach przedszkolnych.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. Przygotowuje on i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

4. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach zgodnie z harmonogramem prac. Przebieg
i treść tych zebrań są protokołowane. Udział nauczycieli w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy. W zebraniach rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.

7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które to mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.

8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) przygotowanie i uchwalenie projektu statutu szkoły albo jego zmian,
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły, programu rozwoju placówki oraz regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym,
3) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6) opiniowanie organizacji pracy w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem go do użytku w szkole.
7) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, przedstawionych przez Dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych z wychowania fizycznego
w klasach IV – VI.
8) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i różnych wyróżnień,
9) opiniowanie propozycji Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
10) występowanie z wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
11) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
12) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

§ 18.

Rada Rodziców

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola jest organem społecznym szkoły i reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.

2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów szkoły zgodnie
z kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

4. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy, kompetencje oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskiem
i opiniami dotyczącymi spraw szkoły zgodnie ze swoimi kompetencjami.

6. Kompetencje Rady Rodziców to:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
4) opiniowanie i wnioskowanie o dokonanie zmian w szkolnym zestawie podręczników i programów nauczania,
5) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,
6) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela,
7) opiniowanie innych dokumentów regulujących pracę szkoły.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci.
Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka,
3) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,
4) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy szkoły.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dzieci i nie zaniedbywać ich,
2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,
3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły:
a) w razie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są usprawiedliwiać tę nieobecność w formie pisemnej najpóźniej w ciągu tygodnia po powrocie dziecka do szkoły,
b) w przypadku nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż tydzień, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę,
4) angażować się jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udziału w wyborach
i współdziałać w organach szkoły,
5) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

 

§ 19.

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, a jego organy – Samorząd Uczniowski.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5. Samorząd Uczniowski może wybierać nauczyciela pełniącego rolę Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

6. Samorząd może przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:
1) zapoznawanie z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,
2) znajomość obowiązującego w szkole systemu oceniania,
3) udział w organizacji życia szkolnego, które uwzględnia realizację własnych zainteresowań uczniów,
4) wpływ na organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem,
5) redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,
6) nietykalność osobista.

 

§ 20.

Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów

Dyrektor, nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania, kształcenia

oraz promocji i ochrony zdrowia. Formami tego współdziałania są:
1) zebrania ogólne rodziców,
2) zebrania klasowe rodziców i uczniów,
3) spotkanie indywidualne w szkole lub domu rodzinnym ucznia,
4) różnorodne imprezy ogólnoszkolne, międzyklasowe i klasowe,
5) wspólne zebrania przedstawicieli organów szkoły,
6) zebrania Rad Pedagogicznych z udziałem przedstawicieli organów szkoły,
7) włączanie rodziców w realizację programu wychowania.
8) indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela
9) indywidualna rozmowa z inicjatywy rodzica
10) rozmowa telefoniczna
11) korespondencja listowna
12) list gratulacyjny

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszystkie sprawy między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

3. Dyrektor Szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy działają niezależenie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.

4. Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, Organu Prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej.

5. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów szkoły, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość.

6. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, z możliwością odwołania się stron do Organu Prowadzącego i nadzorującego szkołę.

7. Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas, rozwiązywane są
w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, samorządu klasowego, Pedagoga Szkolnego, Samorządu Uczniowskiego, rodziców zainteresowanych, zespołu wychowawczego, Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej.

8. Sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są z udziałem wychowawcy klasy, samorządu klasowego, Pedagoga, Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły, rodziców zainteresowanych uczniów, klasowej Rady Rodziców, Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

9. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.

10. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.

11. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem szkoły (nie nauczycielem) są rozwiązywane z udziałem przedstawiciela tych grup i Dyrektora Szkoły.

12. Sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły a uczniem są rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców, Pedagoga, Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły.

13. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są z udziałem Dyrektora Szkoły.

14. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i Dyrektorem Szkoły rozwiązywane są z udziałem przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

15. Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela pracowników administracji i obsługi.

16. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów, konfliktów
i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Organu Prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

 

ROZDZIAŁ 4
Organizacja pracy Szkoły
§ 21.

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VI.

2. Szkoła pracuje 5 dni w tygodniu w systemie jednozmianowym. W szczególnych przypadkach określonych w odrębnych przepisach dopuszcza się odpracowanie zajęć w wolne soboty.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

6. Przerwy trwają 10 minut, po 4 i 5 lekcji jest tzw. duża przerwa (obiadowa), która trwa 20 minut, po 6 lekcji trwa 5 minut.

7. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się po obowiązkowych i w dni wolne od lekcji. Zajęcia te zaplanowane i zatwierdzone przez Dyrektora muszą przebiegać według określonego harmonogramu.

8. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 osób:

a. zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów,
b. w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad 25.

9. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły oraz możliwości lokalowe bazy.

10. Podział na grupy jest wymagany w klasach IV-VI na zajęciach obowiązkowych z języka obcego i informatyki, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Grupa powinna liczy od 10 do 24 osób. W przypadku oddziałów liczących na zajęciach mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą Organu Prowadzącego.

11. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w klasach IV-VI w grupach liczących od
12-26 uczniów.

 

§ 22.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny Szkoły zatwierdza Organ Prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W Arkuszu Organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący szkołę.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład wszystkich zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4. W szkole zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty utworzone jest stanowisko Wicedyrektora. Zakres jego obowiązków ustala Dyrektor Szkoły.

5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 23.

1. Dla uczniów mających trudności w nauce organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży

z zaburzeniami rozwojowymi w ramach pomocy psychologiczno– pedagogicznej.

2. Uczniom klas I-VI zapewnia się możliwość korzystania z nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków.

3. Kształceniem specjalnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie takiego kształcenia, jeśli nie realizują one obowiązku szkolnego w placówce specjalnej.

4. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki w formie nauczania indywidualnego jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie lekarskie.

 

§ 24.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

2. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią multimedialną służy realizacji programów nauczania
i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu
i doskonaleniu nauczycieli.

3. W bibliotece znajduje się centrum multimedialne do rozwijania zainteresowań i potrzeb dydaktycznych uczniów, doskonalenia pracy nauczycieli i pedagogizacji rodziców.

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i przerw.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkolnej dostępny w odrębnej dokumentacji szkolnej.

 

§ 25.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, tworzy się opiekę świetlicową.

2. Świetlica sprawuje opiekę również w czasie lekcji nad uczniami danej klasy podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, gdy nie jest możliwe zorganizowanie zastępstwa.

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

4. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

5. Pod opieką jednego nauczyciela pozostaje nie więcej niż 25 uczniów.

6. Zajęcia świetlicowe dokumentowane są w dzienniku.

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy Szkolnej dostępny w odrębnej dokumentacji szkolnej.

 

§ 26.

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku

w stołówce.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.

3. Odpłatność za wyżywienie ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka/ lub na ich wniosek GOPS.

 

§ 27.

Szkoła umożliwia odbycie studenckich praktyk studentom wyższych uczelni na podstawie umów

z tymi uczelniami.

 

§ 28.

1. Szkoła, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe na swoją działalność, może korzystać

z pomocy sponsorów.

2. Środki uzyskane z subwencji oświatowej szkoła rozdysponowuje zgodnie z rocznym planem finansowym. Za ich wykorzystanie odpowiada Dyrektor Szkoły.

 

ROZDZIAŁ 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 29.
Nauczyciele

1. Nauczyciel podlega prawom i obowiązkom wynikającym z odrębnych przepisów.

2. Ilość zatrudnionych nauczycieli określa projekt organizacyjny szkoły.

3. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a w szczególności:
1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem wychowawczym szkoły, ponosi odpowiedzialność za jej jakość,
2) wnioskuje do Dyrektora Szkoły o wpisanie wybranego przez siebie programu nauczania do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,
3) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.
4) kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,
6) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.,
7) dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów zgodnie
z WSO,
8) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
9) współdziała z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania dzieci,
10) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
11) podejmuje działania w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych,
12) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) dba o warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń szkoły,
14) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia
i uchwały,
15) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
16) dąży do pełni własnego rozwoju,
17) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
18) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora, a wynikające z bieżącej działalności placówki,
19) wypełnia zalecenia Dyrektora Szkoły i osób kontrolujących.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

6. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Praca zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

7. Formę i zasady przygotowywania się młodego nauczyciela do zajęć określają przepisy dotyczące awansu zawodowego i indywidualne uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły.

8. Nauczyciele mają prawo do:
1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
3) decydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną,
4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

9. Nauczyciele mają obowiązek:
1) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i między zajęciami zgodnie
z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym Statutem.
2) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,
3) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,
4) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,
5) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i zadaniowych (jeśli takie istnieją), współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły.

 

§ 30.

Wychowawca

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi (zwanemu wychowawcą) uczącemu ten oddział.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału na wniosek złożony do Dyrektora Szkoły i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły,
a w szczególności:
1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie.

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 powinien:
1. poznać warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2. utrzymywać stały i systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
3. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
4. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
5. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
6. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji
i poszanowaniu godności osoby, ludzi, z zachowaniem dyskrecji w sytuacjach tego wymagających,
7. zapoznać uczniów i rodziców z WSO,
8. udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się dziecka.

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek
i instytucji naukowo-oświatowych.

9. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami uczniów w miarę potrzeb indywidualnie oraz na zebraniach ogólnych ujętych w rocznym harmonogramie spotkań. Wychowawca na miesiąc przed terminem klasyfikacji rocznej i półrocznej zawiadamia w formie pisemnej rodzica
o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania. Potwierdzenie zawiadomienia powinno znajdować się w dokumentacji wychowawcy klasy.

 

§ 31.

Bibliotekarz

1. W Szkole Podstawowej tworzy się stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

2. Bibliotekarz sprawuje całościową opiekę nad biblioteką szkolną oraz czytelnią multimedialną, a w szczególności:
1) gromadzi i opracowuje zbiory biblioteki i czytelni,
2) wypożycza książki i prowadzi statystykę wypożyczeń,
3) dba o księgozbiór,
4) wnioskuje do Dyrektora o aktualizację zbiorów,
5) współpracuje z nauczycielami w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej,
6) prowadzi dokumentację pracy biblioteki,
7) służy pomocą uczniom przy korzystaniu z księgozbioru podręcznego i czytelni multimedialnej,
8) prowadzi zajęcia dydaktyczne z uczniami.

 

§ 32.

Wychowawca świetlicy

1. Zgodnie z projektem organizacji szkoły podstawowej zatrudnia się wychowawców świetlicy.

2. Wychowawcy świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą szkolną i w jednakowym stopniu odpowiadają za jej funkcjonowanie.

3. Do zadań wychowawcy świetlicy należy przede wszystkim:
1) organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych,
2) sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem dzieci w czasie pobytu w świetlicy,
3) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach w świetlicy,
4) współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie ujednolicania działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,
5) dbałość o wystrój pomieszczeń świetlicy,
6) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

§ 33.

1. Do zadań pracowników administracyjnych i obsługi należy:

1) obsługa kancelaryjna szkoły,
2) prowadzenie dokumentacji uczniów i pracowników,
3) sporządzanie sprawozdań,
4) zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynku i urządzeń oraz zabezpieczenie majątku szkoły,
5) utrzymywanie czystości budynku oraz przynależnego terenu,
6) zapewnianie opieki nad zielenią w czasie ferii i wakacji.

2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom określa Dyrektor Szkoły.

3. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
1) uczestniczenia w procesie wychowawczym szkoły,
2) reagowania na zachowanie ucznia,
3) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły i innym organom szkoły, a także nauczycielom
i wychowawcom wniosków, opinii i skarg dotyczących szkoły i uczniów.

 

ROZDZIAŁ 6

Uczniowie Szkoły

§ 34.

1. Dyrektor Szkoły przyjmuje wszystkich uczniów z początkiem roku szkolnego, w danym roku kalendarzowym, zamieszkujących ustalony dla tej szkoły obwód zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli warunki organizacyjne na to pozwalają.

3. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dyrektor może wyrazić zgodę na:
1) odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego,
2) zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

4. Uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

5. W miarę posiadanych środków w szkole mogą zostać utworzone klasy innowacyjne
i terapeutyczne dla uczniów wymagających pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§ 35.

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności,
3) korzystanie z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) sprawiedliwej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole,
11) rozwijania uczuć patriotycznych,
12) rozwijania różnorodnych form twórczości dziecięcej,
13) do jawnej i umotywowanej oceny z zachowania,
14) znajomości WSO oraz przepisów dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,
15) zapoznania z zasadami kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych przedmiotów, jest o tych zasadach poinformowany przez nauczycieli na początku roku szkolnego, PSO
16) zgłaszania nauczycielom problemów budzących szczególne zainteresowania lub trudności z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie i pomoc w ich opanowaniu,
17) odwoływania się do Rzecznika Praw Ucznia lub Rady Pedagogicznej w przypadku, kiedy uważa, że jego prawa zostały naruszone lub gdy uważa, że nauczyciel przekroczył swoje kompetencje,
18) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole,
19) korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych poza godzinami lekcyjnymi, za zgodą opiekuna sali, zgodnie z regulaminem pracowni,
20) indywidualnego toku nauczania w okresie jednego tygodnia przed eliminacjami okręgowymi i dwóch tygodni przed eliminacjami centralnymi olimpiad przedmiotowych,
21) zwolnienia z zajęć lekcyjnych, jeśli reprezentuje szkołę w zawodach sportowych,
22) w sytuacjach konfliktowych klasa ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły
z umotywowanym wnioskiem o zmianę wychowawcy,
23) uczniowie mogą wybierać Rzecznika Praw Ucznia,
24) Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje uczniów szkoły,
25) zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest obrona praw uczniów zagwarantowanych przez: Statut Szkoły i Uchwały Rady Pedagogicznej.

2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przybywać na nie punktualnie, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie; uzupełniać zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych; nieobecność ucznia usprawiedliwiają na piśmie rodzice w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.
2) przestrzegać zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o życie i zdrowie własne i innych oraz higieniczny rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych,
4) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie z normami przyjętymi w szkolnej społeczności, godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
5) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
6) poznawać, szanować i chronić środowisko człowieka, dbać o estetykę szkoły i jej otoczenia, szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać
o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
7) szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz społeczeństwu naszej gminy,
8) szanować symbole narodowe i szkolne,
9) dbać o honor i tradycje szkoły,
10) w dniach uroczystości szkolnych nosić strój galowy,
11) dbać o staranny, estetyczny i czysty wygląd, nosić skromny, niewyzywający strój uczniowski w czasie zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych; uczeń nie nosi: wyzywającej biżuterii, ozdób subkultury, nie stosuje makijażu i nie farbuje włosów,
12) podporządkować się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
13) nie włączać i nie korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć,
14) korzystać z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem
i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów,
15) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,
16) przebywać podczas zajęć wyłącznie na terenie szkoły (budynek lub boisko),
17) przestrzegać zakazu używania i posiadania alkoholu, tytoniu, środków odurzających
w szkole i poza szkołą oraz podczas imprez organizowanych przez szkołę,
18) zmieniać obuwie na tekstylno – gumowe i przestrzegać zakazu przebywania na terenie szkoły w innym obuwiu,
19) przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów, dużych kwot pieniędzy, za te przedmioty pozostawione na terenie szkoły, placówka nie ponosi odpowiedzialności,
20) przebywać, w czasie przerw międzylekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych (korytarze szkoły, świetlica, biblioteka, boisko szkolne), jeżeli uczeń samowolnie, bez pozwolenia opuści teren szkoły, za jego bezpieczeństwo i zachowanie odpowiadają rodzice,
21) pełnić obowiązki dyżurnego w klasie zgodnie z grafikiem ustalonym przez wychowawcę,
22) przeciwdziałać wszelkim przejawom niszczenia mienia szkoły, zakłócania porządku
i stosowania przemocy,
23) sprzeciwiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu.

3. Uczeń może być zwolniony:
1) z jednej lub dwóch lekcji przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych,
2) z kilku lekcji lub z całego dnia przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły,
3) z kilku dni na uzasadnioną, pisemną prośbę rodziców.

 

§ 36.

System nagród i kar

1. W szkole obowiązuje system motywowania uczniów do nauki i wzorowego zachowania

z uwzględnieniem konsekwencji eliminowania zachowań negatywnych. Środki wychowawcze podejmowane przez szkołę:
1) odwiedziny w domach rodzicielskich- ustalenie form oddziaływań i pomocy wychowawczej,
2) przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych z uczniem przez wychowawcę, Wicedyrektora, Dyrektora Szkoły,
3) rozmowy z rodzicami,
4) skierowanie ucznia do PPP (po konsultacji z opiekunami),
5) objęcie ucznia zajęciami socjoterapeutycznymi w Poradni,

2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) własną inicjatywę i prace społeczną,
3) wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych,
4) wzorowe wypełnianie obowiązków w organizacjach szkolnych,
5) wzorową postawę koleżeńską i bezinteresowną pomoc,
6) godne reprezentowanie szkoły, klasy,
7) osiągnięcia przedmiotowe i sportowe.
8) dzielność i odwagę.

3. Wobec uczniów wyróżniających się stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
1) ustna pochwała wychowawcy klasy,
2) ustna pochwała dyrektora,
3) dyplom Wzorowego Ucznia,
4) dyplom ukończenia szkoły podstawowej,
5) list pochwalny/gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia (absolwenta),
6) nagroda książkowa Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców,
7) bezpłatny udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę,
8) wpisanie nazwiska ucznia do Kroniki Szkolnej,
9) nagroda w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wisznice,
10) nagroda dla laureatów konkursu „Uczeń Roku”, ekspozycja na tablicy,
11) dyplom uznania przyznawany najwybitniejszym absolwentom szkoły,
12) wpis na świadectwie osiągnięć w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych uzyskanych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim

4. Uczeń może być ukarany za:
1) bardzo słabe wyniki w nauce wynikające z lekceważącego stosunku do nauki
i obowiązków szkolnych,
2) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych,
3) niszczenie mienia szkolnego,
4) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżanek
i kolegów,
5) palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających.
6) nieprzestrzeganie zarządzeń i postanowień szkolnych, np. korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w trakcie zajęć.

5. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego Statutu stosuje się następujący system konsekwencji i kar:
1) upomnienie lub naganę ustną bądź pisemną wychowawcy klasy,
2) upomnienie lub naganę ustną bądź pisemną udzieloną przez dyrektora szkoły,
3) naprawienie szkód poprzez wykonanie drobnych prac na rzecz klasy i szkoły,
4) obniżenie oceny z zachowania,
5) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych na czas określony, nie dłużej niż 1 miesiąc,
6) czasowy lub stały zakaz reprezentowania szkoły,
7) przeniesienie ucznia do równoległej klasy/szkoły.

6. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązków zawartych w Statucie, regulaminach i stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych, pomimo zastosowania kar przewidzianych w Statucie, Dyrektor Szkoły kieruje wniosek do Lubelskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej placówki.

7. W przypadkach szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, używania i rozprowadzania środków odurzających, zawiadamiany będzie Sąd dla Nieletnich.

8. Za szczególnie szkodliwe dla społeczności szkolnej przewinienia przewiduje się następujące kary :
1) za długotrwałą nieusprawiedliwioną absencję :
a) obniżenie oceny ze sprawowania o jedną ocenę za nieusprawiedliwioną nieobecność na dwóch godzinach lekcyjnych w semestrze,
b) obniżenie oceny ze sprawowania do nieodpowiedniej za nieusprawiedliwioną nieobecność na więcej niż 10 godzinach w semestrze, do nagannej, gdy ilość godzin nieusprawiedliwionych wynosi powyżej 15 godzin
c) dyscyplinarne przeniesienie do równoległej klasy
2) za zbiorowa ucieczkę z lekcji:
a) odwołanie najbliższej wycieczki klasowej, obniżenie oceny ze sprawowania,
b) zakaz uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkołę przez okres jednego roku
3) za umyślne zniszczenie sprzętu szkolnego lub spowodowanie szkód materialnych:
a) obniżenie oceny za sprawowania,
b) upomnienie lub nagana na apelu szkolnym.
Niezależnie od kar dyscyplinarnych, szkoła będzie dochodzić zwrotu kosztów poniesionych za usuniecie szkód.
4) za palenie tytoniu na terenie szkoły:
a) poinformowanie rodziców,
b) obniżenie oceny ze sprawowania, upomnienie lub nagana na apelu szkolnym.
5) za dopisywanie ocen do dziennika lub inne fałszowanie dokumentów:
a) obniżenie oceny ze sprawowania do nieodpowiedniej,
b) nagana na apelu szkolnym,
c) przeniesienie do równoległej klasy,
d) skreślenie z listy uczniów.
6) za kradzież lub zniszczenie dziennika:
a) obniżenie oceny ze sprawowania do nieodpowiedniej,
b) nagana na apelu,
c) przeniesienie do innej klasy,
d) skreślenie z listy uczniów.
7) za spożywanie alkoholu w szkole, przyjście do szkoły po spożyciu, jak również używanie środków odurzających lub ich rozprowadzanie:
a) obniżenie oceny ze sprawowania do nieodpowiedniej,
b) nagana na apelu szkolnym,
c) przeniesienie do równoległej klasy/szkoły.
8) za szczególne narażanie zdrowia i bezpieczeństwa koleżanek i kolegów, uczeń może być zawieszony w prawach na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.

9. Z wnioskiem o udzielenie kary może wystąpić wychowawca, nauczyciel, Dyrektor, Rada Pedagogiczna.

10. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia, wobec którego ma być zastosowana kara, rodziców (opiekunów prawnych) o sporządzonym wniosku o wymierzenie kary najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem jej wymierzenia. Wniosek powinien być podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) i przekazany Dyrektorowi Szkoły.

11. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem wymierzenia kary mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pisemną prośbę o sprawdzenie wszystkich okoliczności uzasadniających wymierzenie danego rodzaju kary przez zespół nauczycieli uczących ucznia i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego (przedstawiciela klasy ucznia karanego).

12. W sytuacji podjęcia decyzji niesatysfakcjonującej ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) istnieje możliwość odwołania się do Organu Prowadzącego Szkołę lub Organu Nadzorującego – Kuratorium czy Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium. O prawie odwołania się uczeń jest poinformowany pisemnie.

13. Okoliczność udzielenia kary odnotowuje się w szkolnej dokumentacji.

 

ROZDZIAŁ 7

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów
§ 37.

1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, jeśli organizuje je placówka.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć i nie pozostawianie uczniów bez opieki,
2) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji,
3) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania
w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy,
4) uświadomienie uczniom zagrożeń i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
5) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły),
6) zwracanie szczególnej uwagi na uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu i innymi dysfunkcjami,
7) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa,
8) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,
9) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę,
w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować
w „Zeszycie wypadków” znajdującym się w sekretariacie szkoły).

4. W szkole zainstalowano system monitoringu; kamery rejestrują to, co dzieje się na korytarzach i na placu przed szkołą. Zapis przechowuje Dyrektor Szkoły i może on być wykorzystany w pracy wychowawczej, w wyjątkowo trudnych sytuacjach, dla wyjaśnienia kwestii spornych.

 

§ 38.

Bezpieczeństwo na wycieczce i imprezach krajoznawczo-turystycznych

1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły,

a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).

2. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta
z publicznych środków lokomocji,
2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta
z publicznych środków lokomocji,
3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.

3. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.

4. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i jej zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.

5. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

6. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do dziennika lekcyjnego.

 

§ 39.

Bezpieczeństwo w sali gimnastycznej, na kompleksie boisk sportowych, siłowni i placu zabaw

1. W sali gimnastycznej i na obiektach sportowych nauczyciel zobowiązany jest do:

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,
2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją,
3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznej uczniów.
4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.
5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

2. Z placu zabaw korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola
im. J. I. Kraszewskiego oraz inne dzieci pod opieką nauczyciela/opiekuna lub rodzica. Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw oraz innych obiektów sportowych zawierają Regulaminy obiektów portowych i placu zabaw ustalony przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 40.

Dyżury nauczycieli

1. Nauczyciel pełni dyżur wg harmonogramu znajdującego się w pokoju nauczycielskim,

w czasie którego:
1) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela natychmiastowej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, powiadamia Dyrektora Szkoły
i Rodziców,
2) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie dyżurów,
3) pierwszy dyżur rozpoczyna się o godz. 7.40,
4) dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów, zwraca uwagę uczniom, aby nie biegali, nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali z okien, nie zaśmiecali podłóg, nie przebywali bez potrzeby w toaletach, nie niszczyli roślin, nie opuszczali terenu szkoły bez zgody nauczyciela,
5) odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów,
6) pilnuje czystości.

2. W czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo.

3. Miejsce dyżuru wolno opuścić po zorganizowaniu zastępstwa.

 

§ 41.

1. Szkoła otacza opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Wychowawca i Rada Pedagogiczna:

1) współdziała z rodzicami, lekarzem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
2) prowadzi obserwację dziecka
3) stosuje się do zaleceń uzyskanych od specjalistów,
4) otacza indywidualną opieką ucznia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa
i własnej wartości w środowisku rówieśniczym.

2. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej (losowej) mogą otrzymać pomoc. W tym celu:
1) wychowawca przeprowadza wywiad z rodzicem, ustalając formę potrzebnej pomocy,
2) rodzic wnioskuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej,
3) wychowawca i Rada Pedagogiczna otaczają szczególną opieką dzieci z rodzin bezrobotnych, zagrożonych patologią lub wykluczeniem społecznym.

3. W przypadku stwierdzenia takich patologii jak: narkomania, alkoholizm, kradzieże, wagary, ucieczki z domu, itp. wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia, współpracuje
z pielęgniarką, PPP oraz Inspektorem do Spraw Nieletnich Komendy Policji.

 

Rozdział 8

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 42.

1. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

w Wisznicach obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania osiągnięć uczniowskich. Jest on zgodny:
1) z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.),
2) Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015, poz. 357)
3) ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.

2. WSO wspomaga realizację celów edukacyjnych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

§ 43.

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

 

§ 44.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach oraz realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

§ 45.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 46.

WSO ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

§ 47.

WSO obejmuje:

1) określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
2) kryteria ocen zachowania,
3) sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania,
4) warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,
5) tryb ustalania rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) klasyfikacyjnej oceny zachowania,
6) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
7) warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 48.

Formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

1. Wychowawcy klas I–III oraz klas IV–VI osobiście informują rodziców na zebraniach otwartych o wymaganiach edukacyjnych na danym poziomie kształcenia i wskazują miejsce, w którym znajduje się ich szczegółowe opracowanie.

2. Wszyscy nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

3. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym przedstawia możliwość uzyskania informacji o wymaganiach edukacyjnych w danej klasie
z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej godzinie wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu) o zasadach oceniania zachowania oraz o trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowane przez poszczególnych nauczycieli zawiera PSO.

 

§ 49.

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od pierwszych zajęć dydaktyczno – wychowawczych we wrześniu do ostatniego piątku poprzedzającego ferie zimowe; drugi semestr rozpoczyna się od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.

 

§ 50.

Zasady oceniania uczniów w klasach I–III:

1. W edukacji zintegrowanej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka

w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

2. Ocenianie polega na gromadzeniu informacji, rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych.

3. W klasach I–III, stosowane są następujące oceny: opisowe w formie ustnej lub pisemnej: bieżące, semestralne, roczne. Ponadto informacji do oceny opisowej semestralnej i rocznej dostarczają nauczyciele: informatyki, religii, języka obcego, korektywy, dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena z tych zajęć wyrażona jest cyfrą.

4. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w klasie: nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, nagradza pochwałą, wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić. Jako dodatkową motywację do pracy dopuszcza się stosowanie ocen cyfrowych (w skali 1 – 6), punktów, liter, znaczków, kart ucznia i kart samooceny.

5. Nauczyciel stosuje ocenianie wspomagające: obserwuje pracę ucznia, rozmawia z dzieckiem, pisze recenzje, udziela instrukcji słownej lub pisemnej.

6. Kontrola bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; polega na systematycznym i stałym informowaniu ucznia o jego postępach i zachowaniu; daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej.

7. Kontrola doraźna pozwala wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia uczniów i obejmuje: sprawdziany (testy), wypowiedzi pisemne, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń, prace domowe.

8. Pierwszy etap kształcenia kończy się testem zintegrowanym.

 

§ 51.

Zasady oceniania zachowania uczniów w klasach I–III:

1. Postępy uczniów dotyczące zachowania nauczyciel odnotowuje za pomocą sześciostopniowej skali ocen (ocena jest opisowa):

1) jest wzorem zachowania dla innych uczniów,
2) bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia,
3) zachowuje się tak, jak przystało na ucznia (dobrze),
4) poprawnie spełnia obowiązki ucznia,
5) sprawia pewne kłopoty wychowawcze,
6) sprawia kłopoty wychowawcze.

2. Ocenę opisową – Jest wzorem zachowania dla innych uczniów - otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły:
1) jest pilny i systematyczny,
2) nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych,
3) sumiennie i rzetelnie wykonuje dodatkowe obowiązki,
4) aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,
5) godnie reprezentuje swoją szkołę,
6) prezentuje sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych,
7) jest aktywnym inicjatorem pracy społecznej całego zespołu klasowego.

3. Ocenę opisową – Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia – otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:
1) rozpoczyna i zawsze kończy swoją pracę,
2) czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
3) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
4) jest uczciwy i prawdomówny,
5) przejawia troskę o mienie własne i szkoły,
6) dba o zdrowie własne i innych, nie przejawia biernej postawy wobec innych.

4. Ocenę opisową – Zachowuje się tak, jak przystało na ucznia (dobrze) – otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
1) pamięta o obowiązkach ucznia,
2) zgodnie współdziała w zespole klasowym,
3) okazuje szacunek innym,
4) pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela,
5) opuścił nie więcej niż 2 dni bez usprawiedliwienia (do 10 godzin) – dopuszcza się 3 spóźnienia,
6) dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia,
7) dba o honor szkoły w miejscu publicznym.

5. Ocenę opisową – Sprawia pewne kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który nie przestrzega wszystkich kryteriów zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:
1) jest niesystematyczny i mało obowiązkowy,
2) spóźnia się bez usprawiedliwienia,
3) często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (do 15 godzin),
4) wpływa swoją postawą na niewłaściwą atmosferę i zachowanie innych w zespole klasowym,
5) jest nietaktowny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
6) nie wykonuje poleceń nauczyciela,
7) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
8) rzadko dba o higienę osobistą i wygląd.

6. Ocenę opisową – Sprawia kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w obowiązkach ucznia szkoły:
1) lekceważy wszystkie obowiązki ucznia,
2) nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
3) spóźnia się na lekcje,
4) przejawia negatywny stosunek do wszelkich poczynań i aktywności w pracach społecznych,
5) nie dba o higienę osobistą,
6) prezentuje sposób bycia naruszający godność innych,
7) używa wulgarnego słownictwa,
8) nagannie zachowuje się w miejscach publicznych,
9) przywłaszcza i niszczy mienie prywatne i szkoły,
10) popada w kolizję z prawem,
11) nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania.

 

§ 52.

Dziennik lekcyjny to dokument, który ukazuje zmiany w zachowaniu i rozwoju dziecka. Kontrolę ciągłą i doraźną systematycznie przeprowadza nauczyciel.

 

§ 53.

Semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka i zawiera wskazówki do pracy dla ucznia i rodziców.

 

§ 54.

Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany w rozwoju dziecka i ma charakter diagnostyczno-informacyjny.

 

§ 55.

Ocenę opisową semestralną i końcoworoczną sporządza wychowawca w oparciu o zgromadzone informacje o dziecku na podstawie powyższych dokumentów w formie pisemnej.

 

§ 56.

Uczeń otrzymuje informacje (o tym, co poprawnie wykonał, w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, nad czym musi jeszcze popracować) – w formie:

1) ustnej lub pisemnej (ocena bieżąca),
2) pisemnej (ocena doraźna i semestralna).

 

§ 57.

Rodzice otrzymują informację o rozwoju dziecka (na podstawie zgromadzonych materiałów) w formie:

1) słownej (na obowiązkowych ogólnoszkolnych zebraniach z rodzicami – co drugi miesiąc; zebraniach klasowych oraz według potrzeb wychowawcy/rodzica, a także telefonicznie),
2) pisemnej (semestralna i roczna – świadectwo, korespondencja listowna, adnotacje
w zeszycie przedmiotowym/dzienniczku ucznia oraz w klasowym zeszycie pochwał
i uwag – do wglądu podczas zebrań).

 

§ 58.

Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

§ 59.

Ucznia I etapu edukacyjnego można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych

1-przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnię specjalistyczną, lekarza w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

§ 60.

Sposoby archiwizowania dokumentacji:

Dokumentacja (w postaci kart pracy, testów, prac klasowych, plastycznych, literackich i innych) przechowywana jest przez wychowawców w salach lekcyjnych do końca roku szkolnego.

 

§ 61.
Zasady oceniania w klasach IV–VI

W klasach IV–VI ocenianie bieżące i klasyfikacyjne za semestr I i II ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne według następującej skali cyfrowej:

 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
Celujący cel 6
bardzo dobry bdb 5
Dobry db 4
Dostateczny dst 3
Dopuszczający dop 2
Niedostateczny ndst 1

 

§ 62.

Osiągnięcia i postępy edukacyjne uczniów w klasach IV-VI nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym, stosując powyższą skalę.

1. Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.

1) wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści:
a) znacznie wykraczające poza program nauczania;
b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;
c) wynikające z indywidualnych zainteresowań;
d) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Wymagania edukacyjne określono na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Wymagania programowe na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania zamieszczone są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

Uczeń:
a) posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
c) bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich formach zajęć,
d) w sposób twórczy rozwiązuje zadania,
e) z własnej inicjatywy podejmuje działania,
f) samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,
g) ma bardzo bogate słownictwo,
h) pisze bezbłędnie (pismo kształtne, poprawne),
i) starannie i estetycznie prowadzi zeszyty,
j) ma szybkie tempo pracy;

2) wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania, są to więc treści:
a) złożone, trudne, ważne do opanowania;
b) wymagające korzystania z różnych źródeł;
c) umożliwiające rozwiązywanie problemów;
d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;
e) pełne opanowanie programu;
Uczeń:
a) posiada wiedzę i umiejętności na poziomie dopełniającym,
b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i nowych sytuacji,
c) chętnie uczestniczy w zajęciach,
d) samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,
e) ma bogate słownictwo,
f) przy pisaniu sporadycznie popełnia błędy (pismo kształtne, zachowuje proporcje liter),
g) starannie prowadzi zeszyty,
h) ma szybkie tempo pracy;

3) wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują treści:
a) istotne w strukturze przedmiotu;
b) bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
c) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych;
Uczeń:
a) posiada wiedzę i umiejętności na poziomie rozszerzającym,
b) samodzielnie i dokładnie wykonuje zadania,
c) uczestniczy w zajęciach,
d) realizuje polecenia nauczyciela,
e) ma przeciętny zasób słów,
f) przy pisaniu popełnia nieliczne błędy (pismo kształtne),
g) zeszyty najczęściej prowadzi starannie,
h) ma dobre tempo pracy.

4) wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują treści:
a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;
b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;
c) o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
d) często powtarzające się w programie nauczania;
e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
f) określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
g) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.
Uczeń:
a) posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym,
b) najczęściej samodzielnie wykonuje zadania, ale popełnia błędy,
c) nie zawsze uczestniczy w zajęciach, potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,
d) ma ubogi zasób słów,
e) przy pisaniu popełnia wiele błędów (pismo niekształtne),
f) zeszyty prowadzi niestarannie,
g) ma dobre tempo pracy;

5) wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą obejmują treści nauczania:
a) niezbędne w nauczaniu danego przedmiotu;
b) potrzebne w życiu;

Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości
i umiejętności podstawowych.
Uczeń:
a) ma braki w posiadanej wiedzy i umiejętnościach na poziomie podstawowym,
b) pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie rozumie polecenia,
c) nie zawsze uczestniczy w zajęciach, często potrzebuje zachęty do pracy,
d) ma ubogi zasób słów,
e) przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów (pismo niekształtne),
f) zeszyty prowadzi niestarannie, czasami tekst jest nieczytelny,
g) ma wolne tempo pracy;

6) Ocena niedostateczna
Uczeń:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,
b) nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełnienia braków,
c) nie kończy podjętych zadań,
d) nie uczestniczy czynnie w zajęciach,
e) nie potrafi, a często i nie chce wykonać zadań z pomocą nauczyciela,
f) przy pisaniu popełnia bardzo dużo rażących błędów, zapisuje niezrozumiałe wyrazy, nie przepisuje całego tekstu (pismo nieczytelne),
g) ma bardzo wolne tempo pracy.

12) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 63.

Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższenie oceny) i „–” (obniżenie oceny).

 

§ 64.

Ocenie podlegają następujące formy:

 

FORMY KLASY I-III KLASY IV-VI
Ustne
 • czytanie
 • wypowiedzi w klasie
 • recytacje
 • aktywność
 • czytanie
 • wygłaszanie tekstów z pamięci
 • aktywność podczas zajęć szkolnych
 
Pisemne
 • pisanie z pamięci
 • pisanie ze słuchu
 • karta pracy ucznia
 • kartkówki
 • sprawdziany
 • testy
 • zadania domowe
 • prace klasowe
 • testy
 • sprawdziany
 • kartkówki
 • dyktanda
 • zadania domowe
 • prace dodatkowe
 • indywidualne prace na lekcji
 

Sprawnościowe

 i praktyczne

 • ćwiczenia praktyczne
 • własna twórczość
 • ćwiczenia praktyczne
 • własna twórczość
 
Mieszane z obowiązków
 • reprezentowanie szkoły w konkursach
 • zaangażowanie
 • estetyka prac
 • wkład pracy
 • reprezentowanie szkoły w konkursach
 • estetyka prac
 
Inne  
 • praca z mapą
 • praca z tekstem źródłowym
 • referaty
 • prezentacje doświadczeń
czy przedmiotów własnego pomysłu
 • korzystanie z różnych źródeł informacji

 

§ 65.

Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych za I i II półrocze w szczególności bierze się pod uwagę następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: prace/wypracowania klasowe, sprawdziany, dyktanda/ pisanie ze słuchu, testy, odpowiedzi.

1. W oddziałach integracyjnych semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki brany jest
w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

3. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, głęboką dysleksją rozwojową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całości okresu kształcenia w danym typie szkoły.

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 66.

W klasach IV–VI komisje powołane przez dyrektora szkoły przeprowadzają wewnątrzszkolne sprawdziany diagnozujące poziom opanowania wiedzy i umiejętności objętych podstawami programowymi w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 67.

Dla pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenianych według punktowych zasad przyjmuje się procentowy próg oceny pozytywnej (dopuszczającej) i wszystkich następnych ocen:

w klasach IV - VI:

L.p. Oceny Procentowy udział punktów
1. Niedostateczny O%–29%
2. Dopuszczający 30%–49%
3. Dostateczny 50%–74%
4. Dobry 75%–89%
5. Bardzo  dobry 90%–100%
6. Celujący Powyżej 100%

 

§ 68.

Ustala się minimalną ilość ocen bieżących, jakie uczeń musi zyskać z danego przedmiotu. Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu:
Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na realizację przedmiotu Minimalna ilość ocen bieżących w semestrze

Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na realizację przedmiotu Minimalna ilość ocen bieżących w semestrze
1 3
2 6
3 8
4 i więcej 10

 

§ 69.

Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może wykonać zadanie w innym czasie lub innej formie.

 

§ 70.

Decyzję, o której mowa w § 69 podejmuje nauczyciel (lub komisja przeprowadzająca sprawdzian wewnątrzszkolny), który określa formę i termin sprawdzianu.

 

§ 70.

W odniesieniu do § 69 ustala się kryterium nadrzędne:

Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniany według indywidualnie przyjętych dla niego zasad, które ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 71.

Przy zastępstwach doraźnych za innych nauczycieli osoba prowadząca zajęcia nie wystawia ocen bieżących.

 

§ 72.

Szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków z zakresu wymagań edukacyjnych poprzez:

1) zorganizowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki na każdym poziomie kształcenia oraz zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów w zależności od potrzeb,
2) badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia dysfunkcji
i określenia sposobów pracy z uczniem,
3) udział ucznia w zajęciach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych (jako realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza specjalisty),
4) udział ucznia w zajęciach indywidualnej ścieżki według opracowanego dla niego programu wspomagającego,
5) pedagogizację rodziców pod kątem pracy z uczniem mającym trudności w nauce,
6) konsultacje nauczycieli przedmiotów dla uczniów i rodziców (na ich prośbę),pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

§ 73.

1. Ustala się następującą skalę ocen zachowania dla uczniów klas IV–VI:

1) wzorowe (wz),
2) bardzo dobre (bdb),
3) dobre (db),
4) poprawne (pop),
5) nieodpowiednie (ndp),
6) naganne (ng).

2. Ocenę zachowania śródroczną (roczną) wystawia wychowawca klasy, uwzględniając samoocenę ucznia, opinię nauczycieli i uczniów klasy,

3. Oceniane są następujące obszary zachowania uczniów:

 

Zachowanie pozytywne Zachowanie negatywne
 1. udział w konkursach przedmiotowych
  i innych
 1. pomoc w organizowaniu imprez szkolnych
 2. aktywne pełnienie funkcji w klasie
  i szkole
 3. praca na rzecz szkoły
 4. praca w kołach zainteresowań
 5. pomoc kolegom w nauce
 6. koleżeńskość
 7. wysoka kultura osobista
 8. reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 9. przestrzeganie regulaminów
 10. wolontariat uczniowski
 1. przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć
 2. niewłaściwy stosunek do innych
 3. niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych, lekceważący stosunek do zajęć szkolnych
 4. niszczenie sprzętu szkolnego i cudzej własności
 5. kłamstwo, oszustwo
 6. wulgarne słownictwo
 7. agresja fizyczna i słowna
 8. ucieczki z lekcji
 9. stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu czy życiu własnemu lub kolegów
 10. palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków
 11. wyłudzanie, kradzież
 12. nakłanianie do negatywnych zachowań
 13. używanie urządzeń elektronicznych (telefony, odtwarzacze  itp.) niezgodnie
  z wewnątrzszkolnym regulaminem.

4. Ustala się następujące wytyczne niezbędne do uzyskania danej oceny zachowania:
Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku roku szkolnego, jest on równoważny ocenie dobrej ze sprawowania. Punkty na plus i minus zliczane są na podstawie uwag pisemnych w dzienniku.

5. Ustala się następujące wytyczne niezbędne do uzyskania oceny wyższej niż wyjściowa:

 

PUNKTY NA „PLUS”

L.p.

 Punkty otrzymane za:

Liczba

punktów

Punkty
Sem. I Sem. II
1. udział w konkursach szkolnych 10    
w każdej kategorii zbiórki surowców wtórnych można uzyskać maksymalnie 20 pkt. zbiórka nakrętek (za każdy kilogram) 5    
zbiórka makulatury (za każde 4 kg) 1    
zbiórka zużytych baterii (za każde 20 pkt) 1    
tytuł laureata 15    
2. udział w konkursach przedmiotowych I etap 10    
II etap 20    
III etap 30    
3. udział w innym konkursie pozaszkolnym etap gminny 10    
etap międzygminny 15    
etap powiatowy i wyżej 20    
tytuł laureata na etapie powiatowym i wyżej 30    
4. funkcja w szkole 10    
5. funkcja w klasie 10    
6. zawody sportowe etap gminny 5    
etap międzygminny 10    
etap powiatowy 15    
powyżej powiatu 30    
7. udział w akademiach szkolnych i środowiskowych 5 lub 10    
8. praca na rzecz klasy 5 lub 10    
9. praca na rzecz szkoły 5 lub 10    
10. pomoc kolegom w nauce 10    
11. działalność charytatywna 10    
12. punktualność (bez żadnego spóźnienia) 5    
  stuprocentowa frekwencja 20    
13. właściwa kultura osobista (szanowanie rówieśników
i dorosłych, kultura słowa, przeciwstawianie się objawom wulgarności i brutalności)
10    
14. udział w konkursie szkolnym 2    
  tytuł laureata 5    
15. troska o ład i porządek 5    
16. estetyczny strój 5    
17. do dyspozycji wychowawcy do 20    

 

6. Ustala się następujące wytyczne, na podstawie których można obniżyć ocenę wyjściową:

 

PUNKTY NA „MINUS”

L.p. Punkty otrzymane za: L. pkt Punkty
Sem. I               Sem. II
  niewykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji i przerwie 10    
  aroganckie zachowanie wobec nauczyciela,  pracowników szkoły  i innych osób przebywających w szkole  10    
  zaczepki słowne 5    
  agresja słowna, cyberprzemoc 10    
  agresja fizyczna 10    
 
niewłaściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych (w tym akademii, apelów), pozaszkolnych, koncertów, na wycieczkach itp.

 

5    
  niewykonanie zobowiązania, kłamstwo 5    
  złe zachowanie w stołówce, bibliotece i świetlicy 5    
  nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych np. regulaminu placu zabaw, boisk szkolnych, opuszczanie terenu szkoły podczas przerw 5    
  opuszczanie terenu szkoły podczas przerw 5    
  spóźnienie na lekcje 1    
  zaśmiecanie otoczenia 5    
  niszczenie zieleni 5    
  nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna (każda godzina) 5    
  bójka

udział

5    
wszczęcie 10    
  przemoc psychiczna (nękanie) 20    
  celowe niszczenie sprzętu, mebli, budynku, boisk sportowych, wyposażenia sportowego szkoły i innych rzeczy

20

+ koszty naprawy

   
  włamanie, kradzież 50    
  wyłudzanie pieniędzy

50

   
  palenie papierosów 50    
  picie alkoholu, narkotyzowanie się 50    
  narażenie innej osoby na utratę zdrowia, przynoszenie rzeczy zagrażających zdrowiu i życiu (np. petardy) 50    

 

 

 

Liczba uzyskanych

punktów

Interpretacja słowna
powyżej 321 – wzorowe

Wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia. Jednocześnie musi przynajmniej w 7 punktach otrzymać wymagania na plus.

 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. przejawia własną inicjatywę
  w różnych dziedzinach życia szkolnego (prace społeczne, organizowanie uroczystości, wykonywanie dekoracji itp.),
 2. bierze czynny udział
  w uroczystościach szkolnych
  i pozaszkolnych oraz w pracach Samorządu Uczniowskiego,
 3. jest pilny i sumienny w nauce, zawsze przygotowuje się do lekcji pisemnie i ustnie,
 4. rozwija swoje zainteresowania
  i uzdolnienia poprzez aktywny udział w zajęciach szkolnych
  i pozaszkolnych lub przez indywidualne samokształcenie,
 5. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
 6. jest kulturalny, odnosi się
  z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły, osób starszych i  niepełnosprawnych,
 7. jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,
 8. przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, odpowiednio reaguje na niewłaściwe zachowanie,
 9. jest wzorem dobrego zachowania, potrafi umiejętnie współpracować
  w grupie (wzajemna pomoc, zaufanie, szacunek),
 10. jest pozytywnym autorytetem dla swoich rówieśników,
 11. zawsze dba o honor i dobry wizerunek szkoły,
 12. propaguje zdrowy tryb życia,
 13. szanuje godność osobistą własną
  i innych,
 14. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, dostarcza usprawiedliwienia w terminie do
  1 tygodnia,
 15. dba o czystość klasy, szkoły
  i środowiska.

 

320 – 281 – bardzo dobre

Bardzo dobrze wywiązuje się
z obowiązków ucznia.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. dba o kulturę osobistą i kulturalnie zachowuje się wobec dorosłych

        i uczniów,

 1. bierze udział w apelach

 i uroczystościach szkolnych,

 1. systematycznie przygotowuje się

do lekcji, wykonuje prace pisemne

 i ustne,

 1. punktualnie przychodzi na zajęcia lekcyjne,
 2. dba o własność osobistą i społeczną, reaguje na fakty niszczenia mienia przez innych,
 3. wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i otoczenia według poleceń

 i wskazówek nauczyciela,

 1. bierze udział w konkursach

 i zawodach sportowych,

 1. dba o kulturę słowa i taktownie wyraża swoje opinie,
 2. uczciwie postępuje w życiu codziennym,
 3. jest aktywny na lekcjach, przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią prawidłowo reaguje na zagrożenia niewłaściwego zachowania,
 4. dba o dobry wizerunek szkoły,
 5. chętnie  współdziała w zespole uczniowskim, często pomaga innym,
 6. ma wszystkie spóźnienia
  i nieobecności usprawiedliwione.
280 – 200 -  dobre

Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. uczy się w miarę swoich możliwości
  i warunków,
 2. przygotowuje się do lekcji pisemnie
  i ustnie,
 3. właściwie zachowuje się na lekcjach tzn. nie rozmawia, nie przeszkadza
  i nie zakłóca toku lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela i śledzi tok zajęć,
 4. wykonuje prace społeczne zgodnie
  z propozycjami nauczyciela,
 5. szanuje ludzi w szkole
  i w środowisku,
 6. przestrzega kultury słowa i zasady kulturalnego zachowania się wobec dorosłych i uczniów,
 7. dba o mienie szkolne, społeczne, kolegów,
 8. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i po zajęciach, podporządkowuje się poleceniom nauczyciela i innych pracowników szkoły,
 9. punktualnie przychodzi na zajęcia,
 10. dba o wygląd klasy, szkoły
  i otoczenia,
 11. nie narusza godności i nietykalności innych osób poprzez stosowanie przemocy fizycznej lub słownej, wszczynanie i branie udziału
  w bójkach,
 12. nie ulega złym nałogom, jest uczciwy w kontaktach z innymi,
 13. w czasie uroczystości szkolnych
  i imprez klasowych zachowuje się kulturalnie i odpowiedzialnie,
 14. nie posiada nieobecności nieusprawiedliwionych.
199 – 100 -  poprawne

Poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. sporadycznie lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,
 2. zachowuje się grzecznie i kulturalnie wobec kolegów, pracowników szkoły i innych osób,
 3. dba o mienie szkolne, społeczne
  i mienie kolegów,
 4. nieprawidłowe zachowania koryguje pod wpływem poleceń nauczyciela,
 5. rzadko spóźnia się na zajęcia lekcyjne (nie więcej niż 7 spóźnień
  w semestrze), 3 spóźnienia są traktowane jako jedna godzina nieobecności,
 6. stara się nie przeszkadzać na zajęciach lekcyjnych, nie rozmawiać, śledzić tok lekcji i wypełniać polecenia nauczyciela,
 7. nie używa wulgarnego słownictwa,
 8. rzadko powoduje bójki lub bierze
  w nich udział, sporadycznie zdarza mu się stosować przemoc fizyczną oraz słowną lub złośliwie działać na szkodę innych,
 9. w czasie uroczystości lub imprez szkolnych i klasowych, przeważnie zachowuje się w sposób kulturalny,
 10. w szkole i na boisku szkolnym stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i słuchać poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej,
 11. posiada nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych.
99 – 1 -  nieodpowiednie

Nieodpowiednio wywiązuje się
z obowiązków ucznia.

 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. często lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,
 2. nie zawsze odpowiednio zachowuje się na lekcji (często rozmawia, przeszkadza i utrudnia prowadzenie zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela),
 3. czasem spóźnia się na zajęcia,
 4. nie zawsze ma prawidłowy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły
  i uczniów,
 5. czasami narusza godność osobistą
  i nietykalność innych osób:

-          wszczyna bójki i bierze
w nich udział,

-          stosuje przemoc słowną
i fizyczną.

 1. czasami zakłóca przebieg uroczystości i imprez szkolnych,
 2. zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty,
 3. czasami narusza zasady bezpieczeństwa w szkole i na boisku szkolnym,
 4. często używa wulgarnego słownictwa i niewłaściwie wyraża swoje opinie i poglądy,
 5. ma nieusprawiedliwionych nie więcej niż 10 godzin.
0 -  naganne

Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia

 (ocenę naganną otrzymuje osoba, która przynajmniej raz otrzymała minus za przewinienie w pkt 16-22 ).

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę, rodzinę i organizacje uczniowskie środków zaradczych, a przy tym cechują go niektóre spośród poniższych sytuacji:

 1. nagminnie lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,
 2. wyraża się w sposób wulgarny, arogancki, naruszający godność osobistą innych osób,
 3. stosuje przemoc fizyczną
  i psychiczną, poniża kolegów, jest agresywny,
 4. w sposób rażący narusza zasady obowiązujące na lekcjach,
 5. umyślnie niszczy mienie szkoły
  i uczniów,
 6. swoim zachowaniem ma demoralizujący wpływ na inne osoby,
 7. często spóźnia się na zajęcia,
 8. dopuścił się fałszerstwa, wyłudzeń, złośliwie działa na szkodę innych,
 9. naraża zdrowie i życie swoje
  i innych,
 10. zakłóca przebieg uroczystości szkolnych i imprez klasowych,
 11. pozostaje pod dozorem kuratora sądowego i policyjnego,
 12. działa w nieformalnych grupach, sektach, itp.,
 13. ulega złym nałogom (pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyków),
 14. ma nieusprawiedliwionych więcej niż 10 godzin.

 

7. Przy wystawianiu ocen z zachowania dopuszcza się wykorzystanie zapisu kamer monitorujących życie szkoły.

 

§ 74.

Uczeń drugiego etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji w klasie szóstej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą mieć wydłużony etap edukacyjny do 18 lat ze względu na niskie osiągnięcia edukacyjne. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego, po analizie osiągnięć ucznia, składa wychowawca ucznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada może wydłużyć etap edukacyjny uczniowi po uzyskaniu zgody rodziców.

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

 

§ 75.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 76.

Uczeń drugiego etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§ 77.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 78.

Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

§ 79.

Pisemne prace klasowe z więcej niż z trzech ostatnich lekcji muszą być zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej powinien znaleźć się w dzienniku lekcyjnym (zapis ołówkiem).

 

§ 80.

Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania.

 

§ 81.

W jednym tygodniu mogą odbyć się maksymalnie dwie prace klasowe z poszczególnych przedmiotów, ale tylko jedna dziennie.

 

§ 82.

Sprawdzone prace/wypracowania klasowe powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni (wyjątek stanowią przypadki losowe – choroba, wycieczka).

 

§ 83.

Prace klasowe są udostępnione do wglądu uczniom lub rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek, na terenie szkoły i w obecności nauczyciela, u którego praca została napisana. Powinny być przechowywane przez jeden rok.

 

§ 84.

Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprzedniej, przy czym przy ustalaniu oceny semestralnej pod uwagę brana jest ocena wyższa.

 

§ 85.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Liczba zgłoszeń zostaje ustalona

z nauczycielem przedmiotu na początku roku szkolnego. Prawo to nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych.

 

§ 86.

Uczeń ma prawo poprawić oceny śródroczne i roczne (za wyjątkiem ocen niedostatecznych) na warunkach ustalonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

 

§ 87.

Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

§ 88.

Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” podlega zaliczeniu na podstawie uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach. Uczęszczanie lub nie na te zajęcia nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez niego szkoły.

 

§ 89.

Tryb i forma przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zgłoszenia zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. Uczeń nieklasyfikowany
z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, ciężko doświadczony przez los, może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

5. Decyzje o której mowa w ust. 2. podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

6. Termin egzaminów klasyfikacyjnych ustala się po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w sposób następujący:
1) za pierwszy semestr – w pierwszym tygodniu nauki drugiego semestru,
2) za drugi semestr – w ostatnim tygodniu ferii letnich.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, informatyka, technika oraz wychowanie fizyczne,
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

10. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

12. Zastrzeżenia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), zgłaszają w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego termin zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia jego przeprowadzenia.

13. W przypadku zastrzeżenia zgłoszonego przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły wspólnie z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, których zastrzeżenie dotyczy, oraz przewodniczącym odpowiedniego zespołu przedmiotowego, stwierdza w terminie 7 dni od złożenia zastrzeżenia, czy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie lub niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

14. Dyrektor w formie pisemnej informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji. Jest ona ostateczna w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

16. Do przeprowadzenia sprawdzianu stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 89 ustęp 5, ustęp 7, ustęp 8, ustęp 9.

17. Komisja na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu może:
1) podwyższyć stopień.
2) utrzymać ustaloną wcześniej ocenę.

18. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może promować do klasy programowo wyższej jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, o ile te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

20. Uczeń, o którym mowa w § 89 ust. 18 ma obowiązek uzupełnienia podstawowych braków
w wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela w czasie pierwszego semestru nowego roku szkolnego.

 

§ 90.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1. W przypadku jeżeli istnieją przesłanki, że ocena zachowania została zaniżona lub wystawiona niezgodnie z przepisami, uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od tej decyzji.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej składają do wychowawcy klasy podanie z prośbą
o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, opisując wszystkie kryteria oceny.

3. Wychowawca klasy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia podania (o którym mowa w § 90 ustęp 2) ponownie rozpatruje zasadność przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uwzględniając:

a. opisane w podaniu kryteria spełnienia oceny, o którą ubiega się uczeń,
b. opinię nauczycieli.

4. O podjętej decyzji wychowawca klasy informuje osobiście ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Podjęta przez wychowawcę klasy decyzja jest ostateczna.

5. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w § 90 ustęp 3, wychowawca klasy sporządza notatkę służbową zawierającą:

a. termin rozpatrzenia podania,
b. ustaloną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
c. krótkie uzasadnienie ustalonej oceny.

 

§ 91.

Ocenę z zachowania semestralną i roczną wystawia wychowawca klasy, uwzględniając samoocenę ucznia oraz opinię nauczycieli uczących w danej klasie.

 

§ 92.

Terminy i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach i trudnościach edukacyjnych ucznia oraz o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

1. Wychowawcy i nauczyciele informują rodziców (pranych opiekunów) o bieżących postępach
i trudnościach edukacyjnych uczniów w czasie zebrań, których grafik zatwierdza się na Radzie Pedagogicznej dotyczącej organizacji roku szkolnego. Zebrania odbywają się co miesiąc lub co dwa miesiące.

2. Na 2 tygodnie przed śródroczną i roczną klasyfikacją wszyscy nauczyciele i wychowawcy oddziałów informują uczniów i rodziców o przewidywanych dla nich ocenach z zajęć
i zachowania. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć i nagannej z zachowania rodzice są informowani pisemnie na 4 tygodnie przed klasyfikacją.

3. Informacje, o których mowa w § 92 ustęp 2, przekazują nauczyciele i wychowawcy w formie pisemnej lub ustnej na zebraniu z rodzicami, zorganizowanym nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

4. Informacje o postępach ucznia w nauce w formie kart pod nazwą „Informacje o osiągnięciach ucznia” wychowawca sporządza raz w roku szkolnym (oceny śródroczne).

 

§ 93.

Przechodzenie uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach do innych szkół oraz przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach.

1. W sytuacji, gdy uczeń SP zmienia szkołę na inną w ciągu roku szkolnego przekazanie ocen cząstkowych następuje w formie pisemnej w postaci Kart Osiągnięć Ucznia (I etap edukacyjny) lub w skali 1–6 (II etap edukacyjny).

2. Przy przyjmowaniu do SP w Wisznicach uczniów, którzy legitymują się odmienną skalą ocen cząstkowych i semestralnych następuje przeliczenie ocen wyrażonych punktowo, procentowo, znaczkami itp. na sześciostopniową skalę ocen końcoworocznych po przekazaniu przez szkołę macierzystą kryteriów przeliczania wg zasad oceniania wewnętrznego.

 

§ 94.

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów wyróżniających w nauce i zachowaniu.

Uczniowie klas I–III (nauczanie zintegrowane)

1. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który:
1) wie dużo o otaczającym go świecie i wciąż poszerza swoją wiedzę,
2) chce się nią dzielić z innymi,
3) stanowi wzór do naśladowania dla swoich rówieśników,
4) jego codzienną postawę cechuje wysoka kultura osobista,
5) szanuje swoich kolegów i pracowników szkoły,
6) jest koleżeński, uczciwy, pracowity, samodzielny, twórczy,
7) rzetelnie wywiązuje się ze swoich uczniowskich obowiązków,
8) jest aktywnym uczestnikiem życia w klasie, szkole i poza nią,
9) bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
10) godnie reprezentuje swoją szkołę poza jej murami,
11) nie kłamie,
12) nie obmawia,
13) nie krzywdzi innych,
14) nie zapomina, że uczniem jest także poza szkołą,
15) nie toleruje złych zachowań wokół siebie.
16) nie spóźnia się na zajęcia

Uczniowie klas IV–VI

2. Ekspozycja na tablicy wyróżnień „Uczniowie Roku”
1) minimum średnia ocen 5,0 (bez ocen dostatecznych),
2) wzorowa ocena zachowania.

Trzech najlepszych otrzymuje nagrodę rzeczową lub dofinansowanie do wycieczki szkolnej.

3. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń:
1) który wyróżnia się zaangażowaniem w prace społeczne,
2) uzyskał średnią minimum – 4,75, a z zachowania – ocenę bardzo dobrą lub wyższą,
3) za stuprocentową frekwencję.

4. List gratulacyjny dla rodziców otrzymują:
1) rodzice ucznia kl. VI, który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,
2) rodzice ucznia wyróżniającego się pracą charytatywną, w wolontariacie, odwagą.

5. Wpis do „Kroniki Szkoły”
1) wzorowe zachowanie w ostatnich latach nauki (klasy IV–V),
2) minimum średnia ocen 5,0 (bez ocen dostatecznych),
3) reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich,
4) duże zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły, działalność charytatywną
i w wolontariacie oraz odwagę.
Propozycję wpisu podaje wychowawca klasy, zatwierdza Rada Pedagogiczna.

6. Okolicznościową statuetkę otrzymuje uczeń będący wybitną indywidualnością.

7. Najlepsi sportowcy wyeksponowani są na tablicy sportowej, nagrodzeni pucharami lub medalami.

 

§ 95.

Źródło informacji o uczniu to:
1) arkusz ocen,
2) dziennik lekcyjny,
3) karty oceny opisowej informujące o zachowaniu, osiągnięciach, postępach i trudnościach ucznia w nauce ( kl. I – III ),
4) portfolio klasowe,
5) zeszyt informacji o uczniach.
Zeszyt informacji o uczniach powinien zawierać uwagi i pochwały oraz informacje o różnych formach stosowanych nagród i kar.

 

§ 96.

1. W szkole obowiązuje system motywowania uczniów do nauki i wzorowego zachowania oraz konsekwentnego eliminowania zachowań negatywnych. Środki wychowawcze podejmowane przez szkołę:
1) odwiedziny w domach rodzicielskich- ustalenie form oddziaływań i pomocy wychowawczej,
2) przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych z uczniem przez wychowawcę, Wicedyrektora, Dyrektora Szkoły, pedagoga
3) rozmowy z rodzicami,
4) skierowanie ucznia do PPP,
5) objęcie ucznia zajęciami socjoterapeutycznymi w Poradni,
6) pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) własną inicjatywę i pracę społeczną,
3) wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych,
4) wzorowe wypełnianie obowiązków w organizacjach szkolnych,
5) wzorową postawę koleżeńską i bezinteresowną pomoc,
6) godne reprezentowanie szkoły, klasy,
7) osiągnięcia przedmiotowe i sportowe.
8) dzielność i odwagę.

3. Wobec uczniów wyróżniających się stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
1) ustna pochwała wychowawcy klasy,
2) ustna pochwała dyrektora,
3) dyplom i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4) list pochwalny/gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia(absolwenta),
5) nagroda książkowa Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Wójta,
6) wpisanie nazwiska ucznia do Kroniki Szkolnej,
7) nagroda w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wisznice,
8) nagroda rzeczowa/dofinansowanie wycieczki szkolnej dla laureatów konkursu „Uczeń Roku”, ekspozycja na tablicy,
9) dyplom uznania przyznawany najwybitniejszym absolwentom szkoły,
10) statuetki, puchary, medale dla najlepszych sportowców (ekspozycja na tablicy i wpis do Kroniki Szkolnej),
11) wpis na świadectwie osiągnięć w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych uzyskanych przynajmniej na szczeblu powiatowym (rejonowym),
12) zamieszczenie informacji o sukcesie na stronie szkoły.

4. Uczeń może być ukarany za:
1) bardzo słabe wyniki w nauce wynikające z lekceważącego stosunku do nauki
i obowiązków szkolnych,
2) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych,
3) niszczenie mienia szkolnego,
4) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżanek
i kolegów,
5) palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających.
6) nieprzestrzeganie zarządzeń i postanowień szkolnych, np. .przynoszenie rzeczy zagrażających życiu, korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w trakcie zajęć.

5. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady Statutu stosuje się następujący system konsekwencji i kar:
1) upomnienie lub naganę ustną bądź pisemną wychowawcy klasy (10 przewinień zawartych w § 73 ustęp 6 w pkt. 1-16)
2) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych na czas określony
(15 przewinień zawartych w § 73 ustęp 6 w pkt. 1-16 lub kolejne przewinienie zawarte w pkt. 17-22)
3) upomnienie lub naganę ustną udzieloną przez dyrektora szkoły (20 przewinień zawartych w § 73 ustęp 6 w pkt. 1-16)
4) czasowy lub stały zakaz reprezentowania szkoły (25 przewinień zawartych w § 73 ustęp 6 w pkt. 1-16 lub kolejne przewinienie zawarte w pkt. 17-22)
5) przeniesienie ucznia do równoległej klasy (3 i więcej przewinień zawartych w § 73 ustęp 6 w pkt. 17-22)

6. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązków zawartych w Statucie, regulaminach i stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych, pomimo zastosowania kar przewidzianych w Statucie, Dyrektor Szkoły kieruje wniosek do Lubelskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej placówki.

7. W przypadkach szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, używania i rozprowadzania środków odurzających, zawiadamiany będzie Sąd dla Nieletnich.

8. Z wnioskiem o udzielenie kary może wystąpić wychowawca, nauczyciel, Dyrektor, Rada Pedagogiczna. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia, wobec którego ma być zastosowana kara, rodziców (opiekunów prawnych) o sporządzonym wniosku
o wymierzenie kary najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem jej wymierzenia. Wniosek powinien być podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) i przekazany Dyrektorowi Szkoły.

9. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem wymierzenia kary mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pisemną prośbę o sprawdzenie wszystkich okoliczności uzasadniających wymierzenie danego rodzaju kary przez zespół nauczycieli uczących ucznia i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego (przedstawiciela klasy ucznia karanego).

10. W sytuacji podjęcia decyzji niesatysfakcjonującej ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) istnieje możliwość odwołania się do Organu Prowadzącego Szkołę lub Organu Nadzorującego – Kuratorium czy Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium. O prawie odwołania się uczeń jest poinformowany pisemnie.

11. Okoliczność udzielenia kary odnotowuje się w szkolnej dokumentacji.

 

§ 97.

1. Ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonuje co trzy lata szkolny „Zespół
ds. monitoringu i ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” powołany przez Dyrektora w drodze zarządzenia.

2. Wszelkich zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez zespół, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 98.

W sprawach nieuregulowanych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, decyduje też Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Ocena opisowa za pierwsze półrocze klasa I

Imię i nazwisko .............................................................. klasa..............

Edukacja :

Zakres wiadomości Stopień opanowania wiadomości:  

celujący

(6)

bardzo dobry

(5)

dobry

(4)

dostateczny

(3)

dopuszczający(2) niedostateczny (1)  
Edukacja polonistyczna :  
Słuchanie i mówienie:              
wypowiada się w uporządkowanej formie na zadany temat              
uważnie słucha wypowiedzi innych osób              
posiada bogaty zasób słownictwa              
udziela odpowiedzi na pytania              
wyodrębnia wyrazy w zdaniach              
stosuje poprawne formy gramatyczne              
Czytanie:
             
czyta głośno:              
-          sylabami              
-          wyrazami              
-          zdaniami, płynnie z odpowiednią intonacją              
czyta poprawnie :              
-          znany tekst              
-          nowy tekst              
czyta ze zrozumieniem krótki tekst literacki              
dokonuje analizy i syntezy wyrazów              
rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela otrzymane na piśmie              
Pisanie:              
stosuje właściwy kształt pisma              
prawidłowo łączy litery              
mieści się w liniach              
bezbłędnie przepisuje tekst              
pisze poprawnie z pamięci w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa              
pisze poprawnie ze słuchu w zakresie poznanego słownictwa              
Edukacja przyrodniczo-społeczna  
znajomość zasad ruchu drogowego              
wiedza o środowisku przyrodniczym, geograficznym i społecznym Polski              
Edukacja matematyczna  
ustala liczebność zbiorów , porównuje je (<,=,>)              
liczy pełnymi dziesiątkami              
nazywa i pisze cyfry : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9              
porównuje liczby w zakresie 20              
wykonuje działania /w zakresie 10 / :              
-          „+” w oparciu o konkret              
-          „+” bez konkretów              
-          „-”w oparciu  o konkret              
-          „-” bez konkretów
             
wykonuje działania /w zakresie 20 /:              
-          „+” w oparciu o konkret              
-          „+” bez konkretów              
-          „-”w oparciu  o konkret              
-          „-” bez konkretów
             
rozwiązuje proste zadania tekstowe z jednym działaniem              
rozpoznaje figury geometryczne              
Edukacja plastyczno–techniczna  
sprawność manualna              
estetyka prac              
inwencja twórcza dziecka              
Edukacja ruchowo-muzyczna  
śpiew              
znajomość podstawowych elementów zapisu muzycznego              
uczestniczy w zespołowych grach sportowych              
opanował podstawowe formy ruchu (chód, bieg, skok, rzut)              

 

 

Rozwój emocjonalno-społeczny

Zachowanie
Jest wzorem Bardzo dobrze wypełnia obowiązki Zachowuje się  jak przystało na ucznia

Sprawia pewne kłopoty

                        

Sprawia kłopoty wychowawcze
Relacje z rówieśnikami:
posiada umiejętność pracy w zespole          
bierze aktywny udział w życiu klasy          
pomaga innym w różnych sytuacjach          
Relacje z nauczycielem:
nawiązuje kontakt z nauczycielem          
nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć          
powierzone przez nauczyciela zadania wykonuje chętnie i wytrwale          
Samodzielność:
jest pracowity i obowiązkowy          
potrafi dokonać oceny swojego zachowania          
samodzielnie pracuje na zajęciach          
Koncentracja uwagi i tempo pracy:
wykazuje aktywność podczas zajęć          
uważnie słucha i wykonuje polecenia          
pracuje szybko, zawsze doprowadza pracę do końca          
Przestrzeganie praw i obowiązków
jest życzliwy i uprzejmy          
odrabia prace domowe          
jest punktualny          

 

Język angielski:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informatyka:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Religia:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wychowawca

……………………………………..

 

 

Ocena opisowa za pierwsze półrocze klasa II

Imię i nazwisko .............................................................. klasa..............

Edukacja:

 

 

Zakres wiadomości

Stopień opanowania wiadomości:  

celujący

(6)

bardzo dobry (5)

dobry

(4)

dostateczny

(3)

dopuszczający (2) niedostateczny (1)  
Edukacja polonistyczna:  
Słuchanie i mówienie:              
wypowiada się w uporządkowanej formie na zadany temat              
uważnie słucha wypowiedzi  innych osób              
Czytanie:              
czyta głośno:              
-          wyrazami              
-          zdaniami, płynnie z odpowiednią intonacją              
rozumie czytane teksty:              
-          potrafi opowiedzieć treść po jednorazowym przeczytaniu tekstu głośno lub cicho              
-          rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela otrzymane na piśmie              
korzysta ze źródeł informacji, np.: ze słownika              
Pisanie:              
stosuje właściwy kształt liter              
pisze poprawnie:              
-          z pamięci w zakresie opanowanego słownictwa              
-          ze słuchu  w zakresie poznanego słownictwa              
potrafi samodzielnie ułożyć i napisać kilka zdań na dany temat              
posiada wiadomości z zakresu gramatyki              
Edukacja przyrodniczo-społeczna  
znajomość zasad ruchu drogowego              
wiedza o środowisku przyrodniczym, geograficznym i społecznym Polski              
Edukacja matematyczna  
ustala liczebność zbiorów, porównuje je (<,=,>)              
zapisuje cyframi i słowami liczby:              
-          w zakresie 20              
-          w zakresie 100              
porównuje liczby:              
-          w zakresie 20              
-          w zakresie 100              
rachunek pamięciowy              
-          dodaje i odejmuje w zakresie 20              
-          wykorzystując konkrety              
-          bez pomocy konkretów              
dodaje i odejmuje w zakresie 100              
-          wykorzystując konkrety              
-          bez pomocy konkretów              
mnoży w zakresie 30              
dzieli w zakresie 30              
rozwiązuje proste jednodziałaniowe zadania tekstowe i łatwe zadania złożone              
zna kolejność wykonywania działań              
rozpoznaje figury geometryczne              
wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe              
zna jednostki długości, objętości, masy              
Edukacja plastyczno–techniczna  
sprawność manualna              
estetyka prac              
inwencja twórcza dziecka              
Edukacja ruchowo-muzyczna  
śpiew              
       
znajomość podstawowych elementów zapisu muzycznego              
uczestniczy w zespołowych grach sportowych              
opanował podstawowe formy ruchu (chód, bieg, skok, rzut)              
pływanie              
 

 

 

 

Rozwój emocjonalno-społeczny

Zachowanie
Jest wzorem Bardzo dobrze wypełnia obowiązki Zachowuje się jak przystało na ucznia Sprawia pewne kłopoty wychowawcze Sprawia kłopoty wychowawcze
Relacje z rówieśnikami:
posiada umiejętność pracy w zespole          
bierze aktywny udział w życiu klasy          
pomaga innym w różnych sytuacjach          
Relacje z nauczycielem:
nawiązuje kontakt z nauczycielem          
nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć          
powierzone przez nauczyciela zadania wykonuje chętnie i wytrwale          
Samodzielność:
jest pracowity i obowiązkowy          
potrafi dokonać oceny swojego zachowania          
samodzielnie pracuje na zajęciach          
Koncentracja uwagi i tempo pracy:
wykazuje aktywność podczas zajęć          
uważnie słucha i wykonuje polecenia          
pracuje szybko, zawsze doprowadza pracę do końca          
Przestrzeganie praw i obowiązków:
odpowiednio zachowuje się w klasie i w szkole          
jest życzliwy i uprzejmy          
odrabia prace domowe          
jest punktualny          

 

Język angielski:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informatyka:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Religia:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wychowawca

……………………………………..

 

Ocena opisowa za pierwsze półrocze klasa III

Imię i nazwisko .............................................................. klasa..............

Edukacja:

 

Zakres wiadomości Stopień opanowania wiadomości  

celujący

(6)

bardzo dobry (5)

dobry

(4)

dostateczny

(3)

dopuszczający (2) niedostateczny (1)  
Edukacja polonistyczna :  
Słuchanie i mówienie:              
wypowiada się:              
-          w uporządkowanej formie na zadany temat              
uważnie słucha wypowiedzi innych osób              
Czytanie:              
czyta głośno              
-          zdaniami, płynnie z odpowiednią intonacją              
rozumie czytane teksty:              
-          potrafi opowiedzieć treść po jednorazowym przeczytaniu tekstu głośno lub cicho              
-          rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela otrzymane na piśmie              
Pisanie:              
pisze płynnie i starannie              
pisze poprawnie:              
-          z pamięci w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa              
-          ze słuchu w zakresie  poznanego i utrwalonego  słownictwa              
potrafi samodzielnie zapisać swoje wypowiedzi              
posiada wiadomości z zakresu gramatyki              
Edukacja przyrodniczo-społeczna  
znajomość zasad ruchu drogowego              
wiedza o środowisku przyrodniczym, geograficznym i społecznym Polski              
Edukacja matematyczna  
rachunek pamięciowy              
sprawność rachunkowa              
-          dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego              
-          dodaje i odejmuje w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego              
-          mnoży w zakresie 100              
-          dzieli w zakresie 100              
rozwiązuje  łatwe zadania tekstowe              
rozwiązuje  zadania tekstowe złożone              
zna kolejność wykonywania działań              
wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe              
zna jednostki długości, objętości, masy              
Edukacja plastyczno-techniczna  
sprawność manualna              
estetyka prac              
inwencja twórcza dziecka              
Edukacja ruchowo-muzyczna  
śpiew              
znajomość podstawowych elementów zapisu muzycznego              
uczestniczy w zespołowych grach sportowych              
opanował podstawowe formy ruchu (chód, bieg, skok, rzut)              

 

Rozwój emocjonalno-społeczny Zachowanie
Jest wzorem Bardzo dobrze wypełnia obowiązki Zachowuje się  jak przystało na ucznia Sprawia pewne kłopoty wychowawcze Sprawia kłopoty wychowawcze
Relacje z rówieśnikami:
posiada umiejętność pracy w zespole          
bierze aktywny udział w życiu klasy          
pomaga innym w różnych sytuacjach          
Relacje z nauczycielem:
nawiązuje kontakt z nauczycielem          
nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć          
powierzone przez nauczyciela zadania wykonuje chętnie i wytrwale          
Samodzielność:
jest pracowity i obowiązkowy          
potrafi dokonać oceny swojego zachowania          
samodzielnie pracuje na zajęciach          
Koncentracja uwagi i tempo pracy:
wykazuje aktywność podczas zajęć          
uważnie słucha i wykonuje polecenia          
pracuje szybko, zawsze doprowadza pracę do końca          
Przestrzeganie praw i obowiązków:
odpowiednio zachowuje się w klasie i w szkole          
jest życzliwy i uprzejmy          
odrabia prace domowe          
jest punktualny          

 

Język angielski:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informatyka:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Religia:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wychowawca

……………………………………..

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 99.

1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

2. Uroczyście obchodzi Święto Szkoły.

3. Szkoła używa pieczęci urzędowych - okrągłych i stempli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Szkoła posiada stronę internetową.

5. Szkoła posiada logo, którym posługuje się w korespondencji i przy reprezentowaniu szkoły
w środowisku.

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Regulaminy określające działalność organów szkoły wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu.

 

§ 100.

Statut szkoły przechowywany jest u dyrektora i może być udostępniony do wglądu rodzicom, uczniom szkoły i innym zainteresowanym osobom tylko na terenie szkoły.

 

§ 101.

1. Statut podlega nowelizacji.
2. Każda nowelizacja dokonywana jest uchwałą Rady Pedagogicznej.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Dyżur w czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych

 

W czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych będzie pełniony dyżur w godz: 7:30 - 16:30 (6-latki do godz: 15:00) dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.
Prosimy o wypełnienie deklaracji i oświadczenia (do pobrania u wychowawców grup) i złożenia ich do dnia 24.01.2018 r. (u wychowawców grup). Po tym terminie, deklaracje i oświadczenia nie będą już przyjmowane. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie terminów.