Statut Szkoły

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

STATUT

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola

im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

w Wisznicach

Wisznice 2017

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
 • Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należcych do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 201​7 r. poz. 1512).

                                                              


 

                                                               Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

w Wisznicach jest publiczną jednostką, działającą na podstawie ustawy prawo oświatowe

oraz Statutu Szkoły.

2. Siedziba szkoły znajduje się w dwóch budynkach przy ul. Warszawskiej 19.

3. Adres jednostki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego, ul.

Warszawska 19, 21 – 580 Wisznice, woj. lubelskie.

4. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Wisznice, Kolonia Wisznice, Curyn, Rowiny,

Małgorzacin. Szkoła może przyjąć uczniów spoza swojego obwodu.

§ 2.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wisznice.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty w Lublinie.

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego jest jednostką

organizacyjną Gminy Wisznice działającą na zasadach jednostki budżetowej.

§ 3.

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego obejmuje klasy I – VIII i oddziały przedszkolne.

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa osiem lat.

Rozdział 2

Oddziały Przedszkola (Przedszkolne)

§ 4.

Informacje o Oddziałach Przedszkolnych

1. Oddziały Przedszkolne czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 -16.00.

2. Przerwę wakacyjną w pracy Oddziałów Przedszkolnych regulują odrębne przepisy.

3. Przewiduje się posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. (Jeżeli dziecko przebywa krócej, może korzystać z mniejszej ilości posiłków).

4. Działalność Oddziałów Przedszkolnych finansowana jest przez:

1) Samorząd Gminy Wisznice

2) Rodziców (prawnych opiekunów dziecka), w formie opłat stałych za pobyt dziecka

w oddziałach.

5. Każdy rodzic wychowanka Oddziałów Przedszkolnych podpisuje z dyrektorem kontrakt. Do jego przestrzegania zobowiązane są obie strony.

§ 5.

Cele i zadania Oddziałów Przedszkolnych

1. Oddziały Przedszkolne realizują podstawę programową ustaloną w przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe, a także

w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

poznawczym oraz nauczać języka obcego nowożytnego.

§ 6.

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Oddziałów Przedszkolnych

1. Każda grupa powierzona jest jednemu nauczycielowi.

2. Podczas pobytu dzieci na dworze zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym,

a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

3. Odziały Przedszkolne zapewniają bezpieczeństwo dziecku w czasie jego pobytu na terenie jednostki oraz w trakcie zajęć poza terenem budynku (wyjścia i wycieczki).

4. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, w stosunku - jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

5. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola.

6. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.

7. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek

opracowanym przez Radę Pedagogiczną i dostępnym u Dyrektora jednostki.

8. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli:

1) nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci;

2) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę

możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w jednostce.

9. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z zajęć przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę zapewniającą pełne

bezpieczeństwo dziecku.

§ 7.

Organizacja Oddziałów Przedszkolnych

1. Oddziały Przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy w okresie wakacji.

2. Oddziały Przedszkolne czynne są dla dzieci 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

3. Oddziały Przedszkolne przyjmują dzieci w wieku 3 do 6. (W przedszkolu dzieci odbywają

roczne przygotowanie przedszkolne).

4. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

5. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Organu Prowadzącego liczba dzieci w oddziale może być mniejsza.

7. Oddziały Przedszkolne przeprowadzają rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności. Przyjmowanie dzieci do przedszkola reguluje odrębny regulamin.

8. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz Organizacji Oddziałów Przedszkolnych" opracowany przez Dyrektora jednostki

do dnia 21 maja danego roku.

9. Arkusz Organizacji Oddziałów Przedszkolnych zatwierdza Organ Prowadzący jednostkę.

10. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez

Dyrektora jednostki.

11. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.

12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę

nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb

i zainteresowań dzieci.

13. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

14. Godzina zajęć w Oddziałach Przedszkolnych trwa 60 minut.

15. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć

umuzykalniających, nauki języka obcego nowożytnego, nauki religii, powinien być

dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 30 minut.

16. W Oddziałach Przedszkolnych mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

17. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkola.

18. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów.

19. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

20. Odpłatność za usługi świadczone przez Oddziały Przedszkolne obejmuje koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w jednostce oraz wyżywieniem dziecka i ustalana jest przez Dyrektora Oddziałów Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

21. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy jednostki, wnosząc opłatę

w wysokości ustalonej stawki.

22. W Oddziałach praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest na podstawie

programu wychowania przedszkolnego.

23. Sposób dokumentowania prowadzonych zajęć w Oddziałach Przedszkolnych określają odrębne przepisy.

§ 8.

Nauczyciele i inni pracownicy Oddziałów Przedszkolnych

1.W Oddziałach Przedszkolnych zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników

administracji i obsługi.

2.Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa na każdy rok szkolny Arkusz

Organizacyjny.

3. Nauczyciele Oddziałów Przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne.

4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.

5. Nauczyciele i inni pracownicy Oddziałów Przedszkolnych ponoszą odpowiedzialność

za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w budynku i poza jego terenem

w czasie wycieczek i spacerów.

6. Nauczyciele Oddziałów Przedszkolnych zobowiązani są do:

1) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań

wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji

nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami),

2) planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej,

3) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

4) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

5) spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), które odbywają się w miarę potrzeb, nie

rzadziej jednak, niż raz w półroczu.

6) przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i wydania rodzicom zaświadczenia dotyczącego postępów dydaktyczno-wychowawczych dziecka kończącego edukację w Oddziałach Przedszkolnych (do 15

kwietnia danego roku).

7. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji

oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną

prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

8. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych

u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania

wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia

rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki,

ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

§ 9.

Wychowankowie Oddziałów Przedszkolnych

1. Do oddziałów uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat.

2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 lat - przyjmując tolerancję od 3 do 6 miesięcy.

3. Dzieci mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

4) korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą

rodziców.

4. W Oddziałach Przedszkolnych nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani

psychicznej.

5. Wychowankowie oddziałów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie

na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

7. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Oddziałów Przedszkola

w przypadku, gdy rodzice nie przestrzegają zasad kontraktu zawartego pomiędzy nimi

a Dyrektorem jednostki.

§ 10.

Środki finansowe na działalność Oddziałów Przedszkolnych pochodzą z następujących

źródeł:

1) dotacja z budżetu Samorządu Gminy Wisznice;

2) opłaty rodziców dzieci uczęszczających do Oddziałów;

3) darowizny sponsorów na rzecz jednostki.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Oddziały Przedszkolne prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Oddziałów określają odrębne przepisy.

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Oddziałów Przedszkolnych określa odrębny

regulamin.

Rozdział 3

Szkoła Podstawowa

§ 12.

Cele i zadania Szkoły

1. W realizacji swych celów i zadań szkoła przestrzega zasad zapisanych w Konstytucji

Rzeczpospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz Międzynarodowej Konwencji

o Prawach Dziecka.

2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe zwanej dalej

„ustawą” oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania świadectwa

ukończenia szkoły podstawowej;

2) pozwala absolwentom szkoły podstawowej na kontynuowanie kształcenia w szkole

ponadpodstawowej;

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych

ustawą, stosownie do warunków i wieku uczniów;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;

5) pełni funkcję kompensacyjną i kulturotwórczą;

6) umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny;

7) promuje ochronę zdrowia;

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów

w życiu społecznym;

9) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających

aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie

kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

3. Działania szkoły skupiają się w trzech obszarach: dydaktyki, wychowania i opieki.

4. W zakresie dydaktyki:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do egzaminu ósmoklasisty;

2) pozwala rozwijać zdolności i zainteresowania poprzez organizację kół;

3) stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz

poznawania współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji;

4) ocenia, klasyfikuje i promuje uczniów według WZO zgodnego z obowiązującymi

przepisami prawa;

5) może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.

5. W zakresie wychowania, zgodnie z Programem Wychowawczo-Profilaktycznym

Szkoły dostępnym w odrębnej dokumentacji:

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu zasad określonych

w ustawie stosownie do warunków szkoły;

2) rozwija u wychowanków poczucie tożsamości narodowej, odpowiedzialności i tolerancji,

3) uczy rozwiązywania konfliktów;

4) przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie;

5) kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki i osobistego udziału w życiu szkoły i społeczeństwa;

6) uczy uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska, rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich;

7) przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich

i sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego,

aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym,

gospodarczym, kulturalnym kraju;

8) kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie postępowych

tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia;

9) buduje wrażliwość społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich sprawność fizyczną,

a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie higienę psychiczną, racjonalny

wypoczynek i organizację czasu wolnego;

10) włącza uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamia rolę i zadania

człowieka w kształtowaniu środowiska poprzez dokarmianie ptaków, udział w akcji

„Sprzątanie Świata”;

11) wychowuje przez pracę, kształtując szacunek dla niej poprzez angażowanie uczniów

do prac porządkowych w salach lekcyjnych.

6. Szczegółowe działania zapisane są w Szkolnym Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym.

7. W zakresie opieki:

1) sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły,

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia;

2) przeciwdziała niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji, popularyzując wśród uczniów i rodziców wiedzę z zakresu potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży, poznając warunki życia uczniów, zwracając szczególną uwagę na dzieci ze środowisk zagrożonych, przestrzegając

zakazu palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkoły,

3) dba o prawidłową higienę i zdrowie uczniów, wykorzystując wnioski wynikające

z bilansów zdrowia do działań profilaktycznych i korekcyjnych oraz wychowawczych

i opiekuńczych,

4) udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej współpracując z Poradnią

Psychologiczno- Pedagogiczną w Wisznicach,

5) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły,

6) dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest

wsparcie materialne, w miarę możliwości organizuje pomoc socjalną współpracując z GOPS

w Wisznicach.

8. Szkoła realizuje cele i zadania w następujący sposób:

1) wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym objęte są obowiązkiem szkolnym;

2) szkoła zatrudnia nauczycieli dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu i stara się

o kadrę z najwyższymi kwalifikacjami;

3) programy przedmiotowe realizuje w oparciu o podstawy programowe w taki sposób, aby

ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów, natomiast wszystkim

chętnym, aktywnym i zdolniejszym umożliwia się rozwój zindywidualizowany, co do tempa

i kierunku w ramach nauczania zindywidualizowanego;

4) pozwala realizować indywidualne programy nauczania;

5) stosuje jednolite podstawy do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wg WZO;

6) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez ich udział: w kołach

przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, zajęciach pozalekcyjnych oraz ich udział

w konkursach, w miarę możliwości szkoły;

7) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez zajęcia tworzone według

obowiązujących przepisów;

8) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej;

9) organizowanie nauki religii lub etyki na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

zgodnie z odrębnymi przepisami;

10) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wisznicach, Sądem Rodzinnym w Białej Podlaskiej,

Komendą Policji w Wisznicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wisznicach,

w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych,

logopedycznych według odrębnych przepisów;

11) realizuje treści dotyczących wiedzy o życiu w rodzinie, o zasadach świadomego

i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach „Wychowania do życia

w rodzinie” według odrębnych przepisów.

9. Organizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami

i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 12a

Organizacja współdziałania szkoły ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami

w zakresie działalności innowacyjnej

1.  W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia

i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

2.  Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po uprzednim

uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły

i Rady Rodziców.

3.  Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji

harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogiczne.

§ 12b

Organizacja wolontariatu szkolnego

1.  Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

2. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno-

wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym

i metodycznym Dyrektora Szkoły.

3. Cele i sposoby działania:

1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej,

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;

2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby

innych;

3) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska

naturalnego;

4) wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;

5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

6) promocja idei wolontariatu w szkole.

3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć

edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione

na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.

5. Wolontariusze powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać wymagania

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania

takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z odrębnych przepisów.

§ 13.

Organy Szkoły i ich kompetencje

1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Organy szkoły współdziałają ze sobą.

3. Każdy organ planuje swoją pracę na rok szkolny i jest zobowiązany zapoznać pozostałe organy ze swoim planem.

4. Organy szkoły mogą włączać się do realizacji planów innych organów i do rozwiązywania konkretnych problemów w szkole.

5. Organy szkoły mogą na swoje zebrania zapraszać przedstawicieli innych organów szkoły

w celu wymiany informacji i poglądów.

6. W przypadku powstania sytuacji konfliktowej wszystkie organy szkoły są zobowiązane

do podjęcia wszelkich możliwych działań, leżących w ich kompetencjach, w celu rozwiązania konfliktu i osiągnięcia porozumienia.

§ 14.

Dyrektor Szkoły

1. Dyrektor Szkoły wykonuje zadania określane w Ustawie Prawo Oświatowe i w Statucie:

1) współpracuje z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

2) zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;

3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych

i planowanych działaniach i decyzjach;

4) wykonuje obowiązki kierownika jednostki budżetowej;

5) powołuje po zasięgnięciu opinii Organem Prowadzącego swojego zastępcę (jeśli w szkole jest co najmniej 12 oddziałów) zgodnie z obowiązującymi przepisami i przygotowuje zakres obowiązków, przy powołaniu na to stanowisko zasięga opinii Rady Pedagogicznej;

6) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły i współdziała z rodzicami w realizacji tego obowiązku;

7) prowadzi ewidencję obowiązku szkolnego;

8) na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii PPP podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły;

9) po zasięgnięciu opinii PPP podejmuje decyzję o odroczeniu rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż jeden rok;

10) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą w jednostce oraz reprezentuje

ją na zewnątrz;

11) sprawuje nadzór pedagogiczny (na zasadach i w formie określonej w odrębnych

przepisach) co najmniej dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski

wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły;

12) przygotowuje Arkusz Organizacyjny na każdy rok szkolny;

13) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

15) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę jednostki;

16) zatrudnia i zwalnia wszystkich pracowników;

17) przyznaje nagrody zgodne z regulaminem oraz wymierza kary wszystkim pracownikom

szkoły;

18) jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

19) zwołuje, prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny

za zawiadomienie wszystkich członków rady o terminie i porządku zebrania zgodnie

z regulaminem rady;

20) przestawia Radzie Pedagogicznej propozycje w sprawach przydziału nauczycielom

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzeniၡ zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

21) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

22) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

23) współpracuje z Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego;

24) może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, przedmiotowo - zadaniowe

(zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej), których pracą kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu;

25) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego ucznia;

26) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

27) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

28) współpracuje z pielęgniarką lub innymi osobami (instytucjami ) sprawującymi

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,

29) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje w sprawie:

1) nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego;

2) ustalenia czasu trwania stażu;

3) powierzenia funkcji opiekuna stażu;

4) oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

5) powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu;

6) powołania przedstawiciela związku zawodowego w skład komisji kwalifikacyjnej;

7) przyjęcia regulaminu pracy;

8) odmowy nadania stopnia awansu.

3. Dyrektor Szkoły nagradza pracowników szkoły poprzez:

1) zapis w protokole Rady Pedagogicznej;

2) pochwałę;

3) nagrodę pieniężną dyrektora szkoły;

4) wnioskowanie o nagrodę do wójta, kuratora oświaty, ministra.

4. Dyrektor Szkoły może ukarać pracowników poprzez:

1) zapis w protokole Rady Pedagogicznej;

2) pozbawienie premii pracowników obsługi;

3) pozbawienie dodatku motywacyjnego nauczycieli;

4) upomnienie, naganę, skierowanie do komisji dyscyplinarnej;

5) zwolnienie z pracy.

5. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego.

6. Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania

przedszkolnego poza szkołą.

7. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest

obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

§ 15.

Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji zadań

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole

podstawowej i w oddziałach przedszkolnych.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. Przygotowuje on i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków

o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

4. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach zgodnie z harmonogramem prac. Przebieg

i treść tych zebrań są protokołowane. Udział nauczycieli w posiedzeniach Rady jest

obowiązkowy. W zebraniach rady mogą także brać udział z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Rodziców.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.

7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych

na posiedzeniu Rady, które to mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,

a także nauczycieli i innych pracowników.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) przygotowanie i uchwalenie projektu statutu szkoły albo jego zmian;

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły, programu rozwoju jednostki oraz regulaminów

szkolnych o charakterze wewnętrznym;

3) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

6) występowanie z wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie nauczyciela

ze stanowiska dyrektora,

7) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej

na stanowisko dyrektora.

8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia

pracy szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 2. projekt planu finansowego szkoły;
 3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.

§ 16.

Rada Rodziców

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola jest organem społecznym szkoły i reprezentuje ogół rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.

2. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wszystkich problemów szkoły zgodnie

z kompetencjami wynikającymi z Ustawy Prawo Oświatowe oraz rozporządzeń

wykonawczych do ustawy.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału w każdym roku szkolnym.

4. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy, kompetencje oraz szczegółowy

sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły

z wnioskiem i opiniami dotyczącymi spraw szkoły zgodnie ze swoimi kompetencjami.

6. Kompetencje Rady Rodziców to:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb

i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów,

nauczycieli i rodziców.
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

4) opiniowanie i wnioskowanie o dokonanie zmian w szkolnym zestawie podręczników

i programów nauczania;

5) wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela;

6) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela;

7) opiniowanie innych dokumentów regulujących pracę szkoły.

7. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania,

wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji;

2) rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka;

3) wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych;

4) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli

na sprawy szkoły.

8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dzieci

i nie zaniedbywać ich;

2) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;

3) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły:

a) w razie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych rodzice (prawni opiekunowie)

zobowiązani są usprawiedliwiać tę nieobecność w formie pisemnej najpóźniej w ciągu

tygodnia po powrocie dziecka do szkoły,

b) w przypadku nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż tydzień, rodzice (prawni

opiekunowie) mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę,

4) angażować się jako partnerzy w działania szkoły, brać aktywny udziału w wyborach

i współdziałać w organach szkoły;

5) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie

dziecka.

§ 17.

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Szkolny tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, a jego organy – Samorząd Uczniowski.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów.

3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

5. Samorząd Uczniowski może wybierać nauczyciela pełniącego rolę Szkolnego Rzecznika

Praw Ucznia.

6. Samorząd może przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich, jak:

1) zapoznawanie z programem nauczania i stawianymi wymaganiami,

2) znajomość obowiązujących w szkole Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania;

3) udział w organizacji życia szkolnego, które uwzględnia realizację własnych zainteresowań uczniów;

4) wpływ na organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu

z Dyrektorem;

5) redagowanie i wydawanie gazety szkolnej;

6) nietykalność osobista.

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu
 2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

§ 18.

Zasady współdziałania organów szkoły i sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów

1. Dyrektor, nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania,

kształcenia oraz promocji i ochrony zdrowia. Formami tego współdziałania są:

1) zebrania ogólne rodziców;

2) zebrania klasowe rodziców i uczniów;

3) spotkanie indywidualne w szkole lub domu rodzinnym ucznia;

4) różnorodne imprezy ogólnoszkolne, między klasowe i klasowe;

5) wspólne zebrania przedstawicieli organów szkoły;

6) zebrania Rad Pedagogicznych z udziałem przedstawicieli organów szkoły;

7) włączanie rodziców w realizację programu wychowania;

8) indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela;

9) indywidualna rozmowa z inicjatywy rodzica;

10) rozmowa telefoniczna;

11) korespondencja listowna;

12) list gratulacyjny.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji

w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Wszystkie sprawy między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, uwzględniając

zakresy kompetencji tych organów.

4. Dyrektor Szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy działają niezależenie w ich imieniu oraz reprezentują je na zewnątrz.

5. Wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły w ramach ich

kompetencji i kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, Organu Prowadzącego

i sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej.

6. Przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów szkoły, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość.

7. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, z możliwością odwołania się stron do Organu Prowadzącego i nadzorującego szkołę.

8. Sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie, uczniami różnych klas, rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, samorządu klasowego, Pedagoga Szkolnego, Samorządu Uczniowskiego,

rodziców zainteresowanych, zespołu wychowawczego, Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej.

9. Sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są z udziałem wychowawcy klasy, samorządu klasowego, Pedagoga, Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły,

rodziców zainteresowanych uczniów, klasowej Rady Rodziców, Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

10. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.

11. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a nauczycielem są rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Dyrektora Szkoły.

12. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem szkoły (nie nauczycielem) są rozwiązywane z udziałem przedstawiciela tych grup i Dyrektora Szkoły.

13. Sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły a uczniem są rozwiązywane

z udziałem: wychowawcy klasy, zainteresowanych rodziców, Pedagoga, Wicedyrektora lub Dyrektora Szkoły.

14. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane są

z udziałem Dyrektora Szkoły.

15. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i Dyrektorem Szkoły rozwiązywane są

z udziałem przedstawicieli Rady Pedagogicznej.

16. Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym

rozwiązywane są z udziałem przedstawiciela pracowników administracji i obsługi.

17. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem sporów,

konfliktów i jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, strony

niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do Organu

Prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

ROZDZIAŁ 4
Organizacja pracy Szkoły
§ 19.

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII.

2. Szkoła pracuje 5 dni w tygodniu w systemie jednozmianowym. W szczególnych

przypadkach określonych w odrębnych przepisach dopuszcza się odpracowanie zajęć

w wolne soboty.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone

w systemie zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach

prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny czas zajęć

ustalony w tygodniowym rozkładzie.

5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

6. Przerwy trwają 10 minut, po 4 i 5 lekcji jest tzw. duża przerwa (obiadowa), która trwa 20 minut, po 6 lekcji trwa 5 minut.

7. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się po obowiązkowych i w dni wolne od lekcji. Zajęcia te zaplanowane i zatwierdzone przez Dyrektora muszą przebiegać według określonego

harmonogramu.

8. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 osób:

 1. zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów;
 2. w przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
 3. dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego

w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany

9. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły oraz możliwości lokalowe bazy.

10. Podział na grupy jest wymagany w klasach IV-VIII na zajęciach obowiązkowych z języka obcego nowożytnego, zajęć komputerowych i informatyki, w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Grupa powinna liczyć do 24 osób. W przypadku oddziałów liczących

na zajęciach mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą Organu

Prowadzącego. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

11. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w klasach IV-VIII w grupach liczących nie więcej niż 26 uczniów. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności

od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla

dziewcząt i chłopców.

12. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,

dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tymဠ

laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

§ 20.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 21 kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny Szkoły zatwierdza

Organ Prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego roku.

2. W Arkuszu Organizacyjnym Szkoły zamieszcza się:

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3) dla poszczególnych oddziałów:

a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć

prowadzonych w grupach,

b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,

c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,

f) tygodniowy, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć

prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych,

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych

9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala tygodniowy rozkład wszystkich zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4. W szkole utworzone jest stanowisko Wicedyrektora. Zakres jego obowiązków ustala

Dyrektor Szkoły.

5. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku

szkolnego.

§ 21.

1. Dla uczniów mających trudności w nauce organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi w ramach pomocy psychologiczno– pedagogicznej.

2. Uczniom klas I-VIII zapewnia się możliwość korzystania z nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków.

3. Kształceniem specjalnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie takiego kształcenia, jeśli nie realizują

one obowiązku szkolnego w placówce specjalnej.

4. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki w formie

nauczania indywidualnego jest orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie lekarskie.

§ 22.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

2. Biblioteka szkolna służy do realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

2a. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania poprzez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela.

2b Biblioteka pełni funkcje:

1)  kształcąco-wychowawczą poprzez:

a)  rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b)  przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c)  kształcenie kultury czytelniczej,

d)wdrażanie do poszanowania książki,

e)  udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

2)  opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

a)  współdziałanie z nauczycielami w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlicowych,

b)  wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c)  otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d)pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3)  kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

1)  gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)  korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i przerw. Godziny pracy biblioteki podane są do publicznej wiadomości na drzwiach

wejściowych do biblioteki.

4a. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa Regulamin Biblioteki Szkolnej dostępny w odrębnej dokumentacji szkolnej.

6. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami

oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych;

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania zasad przetwarzania informacji i danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub

pozyskaniem;

7. Zasady współpracy biblioteki z uczniami:

1)  udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i na zajęcia lekcyjne,

2)  rozpoznawanie i wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych i literackich poprzez rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,

3) informowanie o zbiorach, doradzanie,

4)  prowadzenie lekcji bibliotecznych i zajęć indywidualnych podczas odwiedzin uczniów w bibliotece,

5)  pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji, poszukiwaniu potrzebnych informacji,

6)  opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni;

8. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:

1) udostępnianie programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i

materiałów ćwiczeniowych;

2) współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

3) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego;

4) zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów;

5) udzielanie pomocy w selekcji zbiorów;

6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;

7) umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim do wiadomości nauczycieli;

8) współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.

9. Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.

§ 23.

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, tworzy się opiekę świetlicową.

2. Świetlica sprawuje opiekę również w czasie lekcji nad uczniami danej klasy podczas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, gdy nie jest możliwe zorganizowanie zastępstwa.

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

4. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.

5. Pod opieką jednego nauczyciela pozostaje nie więcej niż 25 uczniów.

6. Zajęcia świetlicowe dokumentowane są w dzienniku.

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy Szkolnej dostępny w odrębnej dokumentacji szkolnej.

§ 24.

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki spożycia ciepłego posiłku

w stołówce.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.

3. Odpłatność za wyżywienie ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka/ lub na ich wniosek GOPS.

§ 25.

Szkoła umożliwia odbycie studenckich praktyk studentom wyższych uczelni na podstawie umów z tymi uczelniami.

§ 26.

1. Szkoła, aby pozyskać dodatkowe środki finansowe na swoją działalność, może korzystać

z pomocy sponsorów.

2. Środki uzyskane z subwencji oświatowej szkoła rozdysponowuje zgodnie z rocznym planem finansowym. Za ich wykorzystanie odpowiada Dyrektor Szkoły.

ROZDZIAŁ 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 27.
Nauczyciele

1. Nauczyciel podlega prawom i obowiązkom wynikającym z odrębnych przepisów.

2. Ilość zatrudnionych nauczycieli określa projekt organizacyjny szkoły.

3. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

a w szczególności:

1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, ponosi odpowiedzialność

za jej jakość,

2) wnioskuje do Dyrektora Szkoły o wpisanie wybranego przez siebie programu nauczania

do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

3) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze

uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

4) kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności

sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

5) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,

6) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.,

7) dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów zgodnie z WZO,

8) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

9) współdziała z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania dzieci,

10) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

11) podejmuje działania w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych,

12) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13) dba o warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę

pomieszczeń szkoły,

14) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia

i uchwały,
15) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,

16) dąży do pełni własnego rozwoju,

17) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

18) realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora, a wynikające z bieżącej działalności jednostki,

19) wypełnia zalecenia Dyrektora Szkoły i osób kontrolujących.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego

modyfikowanie w miarę potrzeb.

6. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne

zespoły problemowo-zadaniowe. Praca zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

7. Formę i zasady przygotowywania się młodego nauczyciela do zajęć określają przepisy dotyczące awansu zawodowego i indywidualne uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły.

8. Nauczyciele mają prawo do:

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,

3) decydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną,

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

9. Nauczyciele mają obowiązek:

1) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i między zajęciami zgodnie

z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym Statutem.

2) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom

informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania,

3) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością,

4) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji,

5) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i zadaniowych (jeśli takie istnieją), współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły.

§ 28.

Wychowawca

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi (zwanemu wychowawcą) uczącemu ten oddział.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby

wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału

na wniosek złożony do Dyrektora Szkoły i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły,

a w szczególności:
1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,

2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie.

6. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 powinien:

 1. poznać warunki życia i nauki swoich wychowanków;
 2. utrzymywać stały i systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji
 1. współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
 2. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
 3. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
 4. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji

i poszanowaniu godności osoby, ludzi, z zachowaniem dyskrecji w sytuacjach tego wymagających,

 1. zapoznać uczniów i rodziców z WZO,
 2. udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia się dziecka.

7. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-

wychowawczej.

8. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej

i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek

i instytucji naukowo-oświatowych.

9. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami uczniów w miarę potrzeb indywidualnie oraz

na zebraniach ogólnych ujętych w rocznym harmonogramie spotkań. Wychowawca

na miesiąc przed terminem klasyfikacji rocznej i półrocznej zawiadamia w formie pisemnej

rodzica o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej z zachowania.

Potwierdzenie zawiadomienia powinno znajdować się w dokumentacji wychowawcy klasy.

§ 29.

Bibliotekarz

1. W Szkole Podstawowej tworzy się stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

2. Bibliotekarz sprawuje całościową opiekę nad biblioteką szkolną oraz czytelnią

multimedialną, a w szczególności:

1) gromadzi i opracowuje zbiory biblioteki i czytelni;

2) wypożycza książki i prowadzi statystykę wypożyczeni;

3) dba o księgozbiór;

4) wnioskuje do Dyrektora o aktualizację zbiorów;

5) współpracuje z nauczycielami w ramach realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej;

6) prowadzi dokumentację pracy biblioteki;

7) służy pomocą uczniom przy korzystaniu z księgozbioru podręcznego i czytelni

multimedialnej;

8) prowadzi zajęcia dydaktyczne z uczniami;

9) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów, wyrabia i pogłębia nawyk

czytania i uczenia się, m.in. poprzez:

a) spotkania z bibliotekarzem gminnej biblioteki publicznej,

b) czytanie dzieciom bajek, lektur, książek przez bibliotekarza,

c) prowadzenie akcji promujących czytelnictwo, konkursów wewnętrznych dla uczniów

z uwzględnieniem indyၷidualnych możliwości dziecka;

10) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną, m.in.

poprzez:

a) informowanie o wydarzeniach kulturalnych w regionie,

b) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa przez organizowanie

wystaw i pokazów,

c) organizowanie konkursów czytelniczych, recytatorskich, literackich i p1astycznych,

d) aktywny udział w imprezach organizowanych przez placówki kulturalne gminy;

11) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 1. prowadzenie działalności informacyjnej;
 2. stworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną: instruktaż indywidualne poradnictwo;
 3. wizualna promocja czytelnictwa;
 4. dostosowanie godziny pracy do planu szkoły i potrzeb uczniów;
 5. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek (organizacja zajęć

czytelniczych, lekcji bibliotecznych, wyjść do innych bibliotek);

 1. indywidualny instruktaż dotyczący bezpiecznego posługiwania się komputerem,

bezpieczeństwa w sieci oraz zalet programów edukacyjnych;

§ 30.

Wychowawca świetlicy

1.Zgodnie z projektem organizacji szkoły podstawowej zatrudnia się wychowawców

świetlicy.

2. Wychowawcy świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą szkolną i w jednakowym stopniu odpowiadają za jej funkcjonowanie.

3. Do zadań wychowawcy świetlicy należy przede wszystkim:

1) organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych,

2) sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem dzieci w czasie pobytu w świetlicy,

3) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach w świetlicy,

4) współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie ujednolicania działań

wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

5) dbałość o wystrój pomieszczeń świetlicy,

6) prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy.

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów

pod opieką jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25.

§ 31.

1. Do zadań pracowników administracyjnych i obsługi należy:

1) obsługa kancelaryjna szkoły,
2) prowadzenie dokumentacji uczniów i pracowników,
3) sporządzanie sprawozdań,
4) zapewnienie sprawności techniczno - eksploatacyjnej budynku i urządzeń oraz zabezpieczenie majątku szkoły,
5) utrzymywanie czystości budynku oraz przynależnego terenu,
6) zapewnianie opieki nad zielenią w czasie ferii i wakacji.

2. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom określa Dyrektor Szkoły.

3. Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:
1) uczestniczenia w procesie wychowawczym szkoły,
2) reagowania na zachowanie ucznia,
3) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły i innym organom szkoły, a także nauczycielom
i wychowawcom wniosków, opinii i skarg dotyczących szkoły i uczniów.

ROZDZIAŁ 6

Uczniowie Szkoły

§ 32.

1. Dyrektor Szkoły przyjmuje wszystkich uczniów z początkiem roku szkolnego, w danym

roku kalendarzowym, zamieszkujących ustalony dla tej szkoły obwód zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

2. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli warunki organizacyjne na to

pozwalają.

3. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po zasięgnięciu opinii Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej Dyrektor może wyrazić zgodę na:

1) odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego,

2) zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

4. Uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.

5. W miarę posiadanych środków w szkole mogą zostać utworzone klasy innowacyjne
i terapeutyczne dla uczniów wymagających pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 33.

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy

umysłowej,
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę

i poszanowanie jego godności,

3) korzystanie z pomocy doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także

światopoglądowych i religijnych – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6) sprawiedliwej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

7) pomocy w przypadku trudności w nauce,

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru

biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

10) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się

w organizacjach działających w szkole,

11) rozwijania uczuć patriotycznych,

12) rozwijania różnorodnych form twórczości dziecięcej,

13) do jawnej i umotywowanej oceny z zachowania,

14) znajomości WZO oraz przepisów dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania

i promowania oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,

15) zapoznania z zasadami kontroli i oceny osiągnięć szkolnych z poszczególnych

przedmiotów, jest o tych zasadach poinformowany przez nauczycieli na początku roku

szkolnego, PSO,

16) zgłaszania nauczycielom problemów budzących szczególne zainteresowania lub trudności z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie i pomoc w ich opanowaniu,

17) odwoływania się do Rzecznika Praw Ucznia lub Rady Pedagogicznej w przypadku, kiedy uważa, że jego prawa zostały naruszone lub gdy uważa, że nauczyciel przekroczył swoje

kompetencje,
18) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się

w organizacjach działających w szkole,

19) korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych poza godzinami lekcyjnymi, za zgodą

opiekuna sali, zgodnie z regulaminem pracowni,

20) indywidualnego toku nauczania w okresie jednego tygodnia przed eliminacjami

okręgowymi i dwóch tygodni przed eliminacjami centralnymi olimpiad przedmiotowych,

21) zwolnienia z zajęć lekcyjnych, jeśli reprezentuje szkołę w zawodach sportowych,

22) w sytuacjach konfliktowych klasa ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły

z umotywowanym wnioskiem o zmianę wychowawcy,

23) uczniowie mogą wybierać Rzecznika Praw Ucznia,

24) Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje uczniów szkoły,

25) zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest obrona praw uczniów zagwarantowanych przez:

Statut Szkoły i Uchwały Rady Pedagogicznej.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przybywać na nie punktualnie, przygotowywać się do nich oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie; uzupełniać

zaległości wynikające z nieobecności na zajęciach szkolnych; nieobecność ucznia

usprawiedliwiają na piśmie rodzice w terminie 7 dni od powrotu ucznia do szkoły.

2) przestrzegać zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych

pracowników szkoły,

3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o życie i zdrowie własne i innych oraz

higieniczny rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych,

4) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie z normami przyjętymi w szkolnej społeczności, godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;

5) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

6) poznawać, szanować i chronić środowisko człowieka, dbać o estetykę szkoły i jej

otoczenia, szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać

o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

7) szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom i pracownikom szkoły oraz społeczeństwu naszej gminy,

8) szanować symbole narodowe i szkolne,

9) dbać o honor i tradycje szkoły,

10) w dniach uroczystości szkolnych nosić strój galowy,

11) dbać o staranny, estetyczny i czysty wygląd, nosić skromny, niewyzywający strój

uczniowski w czasie zajęć szkolnych i zajęć pozalekcyjnych; uczeń nie nosi: wyzywającej

biżuterii, ozdób subkultury, nie stosuje makijażu i nie farbuje włosów,

12) podporządkować się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

13) nie włączać i nie korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń

elektronicznych podczas zajęć,

14) korzystać z pomieszczeń i sprzętu szkolnego zgodnie z ich przeznaczeniem

i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących regulaminów,

15) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,

16) przebywać podczas zajęć wyłącznie na terenie szkoły (budynek lub boisko),

17) przestrzegać zakazu używania i posiadania alkoholu, tytoniu, środków odurzających

w szkole i poza szkołą oraz podczas imprez organizowanych przez szkołę,

18) zmieniać obuwie na tekstylno – gumowe i przestrzegać zakazu przebywania na terenie szkoły w innym obuwiu,

19) przestrzegać zakazu przynoszenia do szkoły cennych przedmiotów, dużych kwot

pieniędzy, za te przedmioty pozostawione na terenie szkoły, jednostka nie ponosi

odpowiedzialności,

20) przebywać, w czasie przerw międzylekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych (korytarze szkoły, świetlica, biblioteka,

boisko szkolne), jeżeli uczeń samowolnie, bez pozwolenia opuści teren szkoły, za jego

bezpieczeństwo i zachowanie odpowiadają rodzice,

21) pełnić obowiązki dyżurnego w klasie zgodnie z grafikiem ustalonym przez wychowawcę,

22) przeciwdziałać wszelkim przejawom niszczenia mienia szkoły, zakłócania porządku

i stosowania przemocy,

23) sprzeciwiać się przejawom brutalności, wulgarności i wandalizmu.

3. Uczeń może być zwolniony:

1) z jednej lub dwóch lekcji przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych,

2) z kilku lekcji lub z całego dnia przez wychowawcę lub Dyrektora Szkoły,

3) z kilku dni na uzasadnioną, pisemną prośbę rodziców.

§ 34.

System nagród i kar

1. W szkole obowiązuje system motywowania uczniów do nauki i wzorowego zachowania

z uwzględnieniem konsekwencji eliminowania zachowań negatywnych. Środki

wychowawcze podejmowane przez szkołę:

1) odwiedziny w domach rodzicielskich- ustalenie form oddziaływań i pomocy

wychowawczej,
2) przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych z uczniem przez

wychowawcę, Wicedyrektora, Dyrektora Szkoły,

3) rozmowy z rodzicami,

4) skierowanie ucznia do PPP (po konsultacji z opiekunami),

5) objęcie ucznia zajęciami socjoterapeutycznymi w Poradni,

2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce,

2) własną inicjatywę i prace społeczną,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych,

4) wzorowe wypełnianie obowiązków w organizacjach szkolnych,

5) wzorową postawę koleżeńską i bezinteresowną pomoc,

6) godne reprezentowanie szkoły, klasy,

7) osiągnięcia przedmiotowe i sportowe.

8) dzielność i odwagę.

3. Wobec uczniów wyróżniających się stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1) ustna pochwała wychowawcy klasy,
2) ustna pochwała dyrektora,
3) dyplom Wzorowego Ucznia,
4) dyplom ukończenia szkoły podstawowej,
5) list pochwalny/gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia (absolwenta),

6) nagroda książkowa Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców,

7) bezpłatny udział w wycieczkach organizowanych przez szkołę,

8) wpisanie nazwiska ucznia do Kroniki Szkolnej,

9) nagroda w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

i młodzieży z terenu Gminy Wisznice,

10) nagroda dla laureatów konkursu „Uczeń Roku”, ekspozycja na tablicy,

11) dyplom uznania przyznawany najwybitniejszym absolwentom szkoły,

12) wpis na świadectwie osiągnięć w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych uzyskanych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim

3a. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń,

który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść

zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.

4. Uczeń może być ukarany za:

1) bardzo słabe wyniki w nauce wynikające z lekceważącego stosunku do nauki

i obowiązków szkolnych,

2) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych,

3) niszczenie mienia szkolnego,

4) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżanek

i kolegów,

5) palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających.

6) nieprzestrzeganie zarządzeń i postanowień szkolnych, np. korzystanie z telefonu

komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w trakcie zajęć.

5. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego Statutu stosuje się następujący system konsekwencji i kar:

1) upomnienie lub naganę ustną bądź pisemną wychowawcy klasy,

2) upomnienie lub naganę ustną bądź pisemną udzieloną przez Dyrektora Szkoły,

3) naprawienie szkód poprzez wykonanie drobnych prac na rzecz klasy i szkoły,

4) obniżenie oceny z zachowania,

5) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych na czas określony, nie dłużej niż

1 miesiąc,
6) czasowy lub stały zakaz reprezentowania szkoły,

7) przeniesienie ucznia do równoległej klasy/szkoły.

6. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązków zawartych w Statucie, regulaminach i stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych, pomimo zastosowania kar przewidzianych w Statucie, Dyrektor Szkoły kieruje wniosek

do Lubelskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej jednostki.

7. W przypadkach szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, używania i rozprowadzania środków odurzających, zawiadamiany będzie Sąd dla Nieletnich.

8. Za szczególnie szkodliwe dla społeczności szkolnej przewinienia przewiduje się następujące kary :
1) za długotrwałą nieusprawiedliwioną absencję :

a) obniżenie oceny ze sprawowania o jedną ocenę za nieusprawiedliwioną nieobecność

na dwóch godzinach lekcyjnych w półroczu,
b) obniżenie oceny ze sprawowania do nieodpowiedniej za nieusprawiedliwioną nieobecność na więcej niż 10 godzinach w półroczu, do nagannej, gdy ilość godzin nieusprawiedliwionych wynosi powyżej 15 godzin

c) dyscyplinarne przeniesienie do równoległej klasy

2) za zbiorowa ucieczkę z lekcji:

a) odwołanie najbliższej wycieczki klasowej, obniżenie oceny ze sprawowania,

b) zakaz uczestnictwa w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkołę przez okres jednego roku
3) za umyślne zniszczenie sprzętu szkolnego lub spowodowanie szkód materialnych:

a) obniżenie oceny za sprawowania,

b) upomnienie lub nagana na apelu szkolnym.

Niezależnie od kar dyscyplinarnych, szkoła będzie dochodzić zwrotu kosztów poniesionych za usuniecie szkód.

4) za palenie tytoniu na terenie szkoły:

a) poinformowanie rodziców,

b) obniżenie oceny ze sprawowania, upomnienie lub nagana na apelu szkolnym.

5) za dopisywanie ocen do dziennika lub inne fałszowanie dokumentów:

a) obniżenie oceny ze sprawowania do nieodpowiedniej,

b) nagana na apelu szkolnym,

c) przeniesienie do równoległej klasy,

d) skreślenie z listy uczniów.

6) za kradzież lub zniszczenie dziennika:

a) obniżenie oceny ze sprawowania do nieodpowiedniej,

b) nagana na apelu,

c) przeniesienie do innej klasy,

d) skreślenie z listy uczniów.

7) za spożywanie alkoholu w szkole, przyjście do szkoły po spożyciu, jak również używanie środków odurzających lub ich rozprowadzanie:

a) obniżenie oceny ze sprawowania do nieodpowiedniej,

b) nagana na apelu szkolnym,
c) przeniesienie do równoległej klasy/szkoły.
8) za szczególne narażanie zdrowia i bezpieczeństwa koleżanek i kolegów, uczeń może być zawieszony w prawach na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.

9. Z wnioskiem o udzielenie kary może wystąpić wychowawca, nauczyciel, Dyrektor, Rada Pedagogiczna.

10. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia, wobec którego ma być zastosowana kara, rodziców (opiekunów prawnych) o sporządzonym wniosku o wymierzenie kary najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem jej wymierzenia. Wniosek powinien być podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) i przekazany Dyrektorowi Szkoły.

11. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem wymierzenia kary mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pisemną prośbę o sprawdzenie

wszystkich okoliczności uzasadniających wymierzenie danego rodzaju kary przez zespół

nauczycieli uczących ucznia i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego (przedstawiciela

klasy ucznia karanego).

12. W sytuacji podjęcia decyzji niesatysfakcjonującej ucznia, jego rodziców (opiekunów

prawnych) istnieje możliwość odwołania się do Organu Prowadzącego Szkołę lub Organu

Nadzorującego – Kuratorium czy Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium. O prawie

odwołania się uczeń jest poinformowany pisemnie.

13. Okoliczność udzielenia kary odnotowuje się w szkolnej dokumentacji.

ROZDZIAŁ 7

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów
§ 35.

1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, jeśli organizuje je

jednostkach.

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć

obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć i nie pozostawianie uczniów bez opieki,

2) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji,

3) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania

w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy,

4) uświadomienie uczniom zagrożeń i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

5) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia

(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić Dyrektorowi Szkoły),

6) zwracanie szczególnej uwagi na uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami

narządów ruchu i innymi dysfunkcjami,

7) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące

zagrożenie ich bezpieczeństwa,

8) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,

9) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach

noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia

uczniów.

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę,

w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować

w „Zeszycie wypadków” znajdującym się w sekretariacie szkoły).

4. W szkole zainstalowano system monitoringu; kamery rejestrują to, co dzieje się

na korytarzach i na placu przed szkołą. Zapis przechowuje Dyrektor Szkoły i może on być

wykorzystany w pracy wychowawczej, w wyjątkowo trudnych sytuacjach, dla wyjaśnienia

kwestii spornych.

5. Rozmieszczenie kamer zostało zweryfikowane pod kątem poszanowania prywatności

i intymności uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły

§ 36.

Bezpieczeństwo na wycieczce i imprezach krajoznawczo-turystycznych

1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły,

a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy

(kwalifikacje potwierdzone dokumentem).

2. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych

przepisów:
1) jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta

z publicznych środków lokomocji,

2) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych

środków lokomocji,

3) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.

3. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie

turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów

na piśmie.

4. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i jej zatwierdzenia przez dyrektora szkoły.

5. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników

wycieczek szkolnych.

6. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do dziennika lekcyjnego.

§ 37.

Bezpieczeństwo w sali gimnastycznej, na kompleksie boisk sportowych, siłowni i placu zabaw

1. W sali gimnastycznej i na obiektach sportowych nauczyciel zobowiązany jest do:

1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,

2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed

lekcją,
3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznej uczniów.

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.

5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

2. Z placu zabaw korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. J. I. Kraszewskiego oraz inne dzieci pod opieką nauczyciela/opiekuna lub rodzica. Szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw oraz innych obiektów sportowych zawierają Regulaminy obiektów portowych i placu zabaw ustalony przez Dyrektora Szkoły.

§ 38.

Dyżury nauczycieli

1. Nauczyciel pełni dyżur wg harmonogramu znajdującego się w pokoju nauczycielskim,

w czasie którego:

1) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela

natychmiastowej pomocy, wzywa pielęgniarkę szkolną, powiadamia Dyrektora Szkoły

i Rodziców,

2) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie

dyżurów,

3) pierwszy dyżur rozpoczyna się o godz. 7.40,

4) dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów, zwraca uwagę uczniom, aby nie biegali, nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali z okien, nie zaśmiecali podłóg, nie przebywali bez potrzeby w toaletach, nie niszczyli roślin, nie opuszczali terenu szkoły bez zgody

nauczyciela,

5) odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów,

6) pilnuje czystości.

2. W czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo.

3. Miejsce dyżuru wolno opuścić po zorganizowaniu zastępstwa.

§ 39.

1. Szkoła otacza opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Wychowawca i Rada

Pedagogiczna:

1) współdziała z rodzicami, lekarzem i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

2) prowadzi obserwację dziecka

3) stosuje się do zaleceń uzyskanych od specjalistów,

4) otacza indywidualną opieką ucznia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości w środowisku rówieśniczym.

2. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej (losowej) mogą otrzymać pomoc.

W tym celu:

1) wychowawca przeprowadza wywiad z rodzicem, ustalając formę potrzebnej pomocy,

2) rodzic wnioskuje do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy

finansowej lub rzeczowej,

3) wychowawca i Rada Pedagogiczna otaczają szczególną opieką dzieci z rodzin

bezrobotnych, zagrożonych patologią lub wykluczeniem społecznym.

3. W przypadku stwierdzenia takich patologii jak: narkomania, alkoholizm, kradzieże,

wagary, ucieczki z domu, itp. wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia, współpracuje

z pielęgniarką, PPP oraz Inspektorem do Spraw Nieletnich Komendy Policji.

Rozdział 8

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

§ 40.

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

§ 41.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 1. wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

 1. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 42.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 43.

Ocenianieuczniówma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co

zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,

zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –

wychowawczej.

6) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

§ 44.

WZO obejmuje:

1) określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) kryteria ocen zachowania,

3) sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania,

4) warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,

5) tryb ustalania rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej)

klasyfikacyjnej oceny zachowania,

6) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

7) warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach

i trudnościach ucznia w nauce.

§ 45.

Formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach

edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie

uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej.

1. Wychowawcy klas I–III oraz klas IV–VIII osobiście informują rodziców na zebraniach otwartych o wymaganiach edukacyjnych na danym poziomie kształcenia i wskazują miejsce,

w którym znajduje się ich szczegółowe opracowanie.

2. Wszyscy nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o sposobach

sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż

przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej.

3. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym

przedstawia możliwość uzyskania informacji o wymaganiach edukacyjnych w danej klasie

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej godzinie wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu) o zasadach oceniania

zachowania oraz o trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( śródrocznej) oceny

klasyfikacyjnej zachowania.

5. Szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowane przez poszczególnych nauczycieli zawiera PSO.

§ 46.

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze trwa od pierwszych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych we wrześniu do ostatniego piątku poprzedzającego ferie

zimowe; drugie półrocze rozpoczyna się od poniedziałku wypadającego bezpośrednio

po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.

§ 47.

Zasady oceniania uczniów w klasach I–III:

1. W edukacji zintegrowanej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka

w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

2. Ocenianie polega na gromadzeniu informacji, rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu

i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych.

3. W klasach I–III, stosowane są następujące oceny: opisowe w formie ustnej lub pisemnej: bieżące, śródroczne, roczne. Ponadto informacji do oceny opisowej śródrocznej i rocznej

dostarczają nauczyciele: informatyki, zajęć komputerowych religii, języka obcego

nowożytnego, korektywy, dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena z religii wyrażona jest

cyfrą.

4. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w klasie: nauczyciel

sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, nagradza pochwałą, wskazuje, co uczeń

powinien zmienić, poprawić. Jako dodatkową motywację do pracy dopuszcza się stosowanie ocen cyfrowych (w skali 1 – 6), punktów, liter, znaczków, kart ucznia i kart samooceny.

5. Nauczyciel stosuje ocenianie wspomagające: obserwuje pracę ucznia, rozmawia

z dzieckiem, pisze recenzje, udziela instrukcji słownej lub pisemnej.

6. Kontrola bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; polega na systematycznym i stałym informowaniu ucznia o jego postępach i zachowaniu; daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno –

wychowawczej.

7. Kontrola doraźna pozwala wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia uczniów i obejmuje:

sprawdziany (testy), wypowiedzi pisemne, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń, prace domowe.

§ 48.

Zasady oceniania zachowania uczniów w klasach I–III:

1. Postępy uczniów dotyczące zachowania nauczyciel odnotowuje za pomocą sześciostopniowej skali ocen (ocena jest opisowa):

1) jest wzorem zachowania dla innych uczniów,

2) bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia,

3) zachowuje się tak, jak przystało na ucznia (dobrze),

4) poprawnie spełnia obowiązki ucznia,

5) sprawia pewne kłopoty wychowawcze,

6) sprawia kłopoty wychowawcze.

2. Ocenę opisową – Jest wzorem zachowania dla innych uczniów - otrzymuje uczeń

spełniający wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły:

1) jest pilny i systematyczny,

2) nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych,

3) sumiennie i rzetelnie wykonuje dodatkowe obowiązki,

4) aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,

5) godnie reprezentuje swoją szkołę,

6) prezentuje sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych,

7) jest aktywnym inicjatorem pracy społecznej całego zespołu klasowego.

3. Ocenę opisową – Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia – otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:
1) rozpoczyna i zawsze kończy swoją pracę,
2) czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
3) kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4) jest uczciwy i prawdomówny,
5) przejawia troskę o mienie własne i szkoły,
6) dba o zdrowie własne i innych, nie przejawia biernej postawy wobec innych.

4. Ocenę opisową – Zachowuje się tak, jak przystało na ucznia (dobrze) – otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:

1) pamięta o obowiązkach ucznia,

2) zgodnie współdziała w zespole klasowym,

3) okazuje szacunek innym,

4) pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela,

5) opuścił nie więcej niż 2 dni bez usprawiedliwienia (do 10 godzin) – dopuszcza się 3

spóźnienia,
6) dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia,

7) dba o honor szkoły w miejscu publicznym.

5. Ocenę opisową – Sprawia pewne kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który

nie przestrzega wszystkich kryteriów zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:

1) jest niesystematyczny i mało obowiązkowy,

2) spóźnia się bez usprawiedliwienia,

3) często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (do 15 godzin),

4) wpływa swoją postawą na niewłaściwą atmosferę i zachowanie innych w zespole

klasowym,
5) jest nietaktowny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,

6) nie wykonuje poleceń nauczyciela,

7) nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

8) rzadko dba o higienę osobistą i wygląd.

6. Ocenę opisową – Sprawia kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w obowiązkach ucznia szkoły:
1) lekceważy wszystkie obowiązki ucznia,
2) nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
3) spóźnia się na lekcje,
4) przejawia negatywny stosunek do wszelkich poczynań i aktywności w pracach społecznych,
5) nie dba o higienę osobistą,
6) prezentuje sposób bycia naruszający godność innych,
7) używa wulgarnego słownictwa,
8) nagannie zachowuje się w miejscach publicznych,
9) przywłaszcza i niszczy mienie prywatne i szkoły,
10) popada w kolizję z prawem,
11) nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania.

§ 49.

Dziennik lekcyjny to dokument, który ukazuje zmiany w zachowaniu i rozwoju dziecka.

Kontrolę ciągłą i doraźną systematycznie przeprowadza nauczyciel.

§ 50.

Śródroczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka i zawiera wskazówki do pracy dla ucznia i rodziców.

§ 51.

Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany w rozwoju dziecka i ma charakter diagnostyczno-

informacyjny.

§ 52.

Ocenę opisową śródroczną i roczną sporządza wychowawca w oparciu o zgromadzone

informacje o dziecku na podstawie powyższych dokumentów w formie pisemnej.

§ 53.

Uczeń otrzymuje informacje (o tym, co poprawnie wykonał, w czym jest dobry oraz

wskazówki, co poprawić, nad czym musi jeszcze popracować) – w formie:

1) ustnej lub pisemnej (ocena bieżąca),

2) pisemnej (ocena śródroczna i roczna).

§ 54.

Rodzice otrzymują informację o rozwoju dziecka (na podstawie zgromadzonych materiałów) w formie:

1) słownej (na obowiązkowych ogólnoszkolnych zebraniach z rodzicami; zebraniach

klasowych oraz według potrzeb wychowawcy/rodzica, a także telefonicznie),

2) pisemnej (śródroczna i roczna – świadectwo, korespondencja listowna, adnotacje

w zeszycie przedmiotowym ucznia oraz w dzienniku elektronicznym.

§ 55.

Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo

wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje

opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie

nauczania dwóch klas.

§ 56.

Ucznia I etapu edukacyjnego można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie

w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnię specjalistyczną, lekarza w porozumieniu z rodzicami (prawnymi

opiekunami). W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć

ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może

postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek

wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców

ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

§ 57.

Sposoby archiwizowania dokumentacji:

Dokumentacja (w postaci kart pracy, testów, prac klasowych, plastycznych, literackich

i innych) przechowywana jest przez wychowawców w salach lekcyjnych do końca roku szkolnego.

§ 58.
Zasady oceniania w klasach IV–VIII

W klasach IV–VIII ocenianie bieżące i klasyfikacyjne za półrocze I i II ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne według następującej skali

cyfrowej: 

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
Celujący Cel 6
bardzo dobry Bdb 5
Dobry Db 4
Dostateczny Dst 3
Dopuszczający Dop 2
Niedostateczny Ndst 1

§ 59.

Osiągnięcia i postępy edukacyjne uczniów w klasach IV-VIII nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym, stosując powyższą skalę. Otrzymywane przez ucznia oceny mają określoną

„wagę” wg poniższego kryterium: aktywność – 1 – 4, bieżące – 1 – 4, kartkówka – 5,

sprawdzian – 6, zadanie domowe – 1 – 4, odpowiedź ustna – 5.

1. Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające

na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.

1) wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści:

a) znacznie wykraczające poza program nauczania;

b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

c) wynikające z indywidualnych zainteresowań;

d) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Wymagania edukacyjne określono na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Wymagania programowe na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania zamieszczone są

w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

Uczeń:

a) posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
c) bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich formach zajęć,
d) w sposób twórczy rozwiązuje zadania,
e) z własnej inicjatywy podejmuje działania,
f) samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,
g) ma bardzo bogate słownictwo,
h) pisze bezbłędnie (pismo kształtne, poprawne),
i) starannie i estetycznie prowadzi zeszyty,
j) ma szybkie tempo pracy;

2) wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania, są to więc treści:
a) złożone, trudne, ważne do opanowania;
b) wymagające korzystania z różnych źródeł;
c) umożliwiające rozwiązywanie problemów;
d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;
e) pełne opanowanie programu;
Uczeń:
a) posiada wiedzę i umiejętności na poziomie dopełniającym,
b) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i nowych sytuacji,
c) chętnie uczestniczy w zajęciach,
d) samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,
e) ma bogate słownictwo,
f) przy pisaniu sporadycznie popełnia błędy (pismo kształtne, zachowuje proporcje liter),
g) starannie prowadzi zeszyty,
h) ma szybkie tempo pracy;

3) wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują treści:
a) istotne w strukturze przedmiotu;
b) bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
c) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych;
Uczeń:
a) posiada wiedzę i umiejętności na poziomie rozszerzającym,
b) samodzielnie i dokładnie wykonuje zadania,
c) uczestniczy w zajęciach,
d) realizuje polecenia nauczyciela,
e) ma przeciętny zasób słów,
f) przy pisaniu popełnia nieliczne błędy (pismo kształtne),
g) zeszyty najczęściej prowadzi starannie,
h) ma dobre tempo pracy.

4) wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują treści:
a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;
b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;
c) o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
d) często powtarzające się w programie nauczania;
e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
f) określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych

w podstawie programowej;
g) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.
Uczeń:
a) posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym,
b) najczęściej samodzielnie wykonuje zadania, ale popełnia błędy,
c) nie zawsze uczestniczy w zajęciach, potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,
d) ma ubogi zasób słów,
e) przy pisaniu popełnia wiele błędów (pismo niekształtne),
f) zeszyty prowadzi niestarannie,
g) ma dobre tempo pracy;

5) wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą obejmują treści nauczania:
a) niezbędne w nauczaniu danego przedmiotu;
b) potrzebne w życiu;

Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości
i umiejętności podstawowych.
Uczeń:
a) ma braki w posiadanej wiedzy i umiejętnościach na poziomie podstawowym,
b) pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie rozumie polecenia,
c) nie zawsze uczestniczy w zajęciach, często potrzebuje zachęty do pracy,
d) ma ubogi zasób słów,
e) przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów (pismo niekształtne),
f) zeszyty prowadzi niestarannie, czasami tekst jest nieczytelny,
g) ma wolne tempo pracy;

6) Ocena niedostateczna
Uczeń:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,
b) nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełnienia braków,
c) nie kończy podjętych zadań,
d) nie uczestniczy czynnie w zajęciach,
e) nie potrafi, a często i nie chce wykonać zadań z pomocą nauczyciela,
f) przy pisaniu popełnia bardzo dużo rażących błędów, zapisuje niezrozumiałe wyrazy, nie przepisuje całego tekstu (pismo nieczytelne),
g) ma bardzo wolne tempo pracy.

12) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

13) Zespół nauczycieli powołany przez Dyrektora Szkoły opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET).

§ 60.

Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+”

(podwyższenie oceny) i „–” (obniżenie oceny).

§ 61.

Ocenie podlegają następujące formy:

FORMY KLASY I-III KLASY IV-VIII
Ustne

Czytanie

wypowiedzi w klasie

recytacje

aktywność

wygłaszanie tekstów

z pamięci

aktywność podczas zajęć

szkolnych

  Czytanie

wypowiedzi w klasie

recytacje

aktywność

wygłaszanie tekstów z pamięci

aktywność podczas zajęć szkolnych

Pisemne

pisanie z pamięci

pisanie ze słuchu

karta pracy ucznia

kartkówki

sprawdziany

testy

zadania domowe

prace klasowe

dyktanda

prace dodatkowe

indywidualne prace na lekcji

Sprawdziany

testy

kartkówki

dyktanda

zadania domowe

prace dodatkowe

indywidualne prace na lekcji

dyktanda

karta pracy

Sprawnościowe

 i praktyczne

ćwiczenia praktyczne

twórczość własna

 ćwiczenia praktyczne

twórczość własna

Mieszane

reprezentowanie szkoły

w konkursach

zaangażowanie

estetyka prac

wkład pracy

 reprezentowanie szkoły w konkursach

zaangażowanie

estetyka prac

wkład pracy

Inne  metoda projektu

praca z mapą

praca z tekstem źródłowym

referaty

prezentacje doświadczeń

czy przedmiotów własnego pomysłu

korzystanie z różnych źródeł informacji

metoda projektu

§ 62.

Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych za I i II półrocze w szczególności bierze się pod uwagę następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: prace/wypracowania klasowe,

sprawdziany, dyktanda/ pisanie ze słuchu, testy, odpowiedzi.

1. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć

edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela

współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, brany jest

w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego

systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu

szkolnego i kultury fizycznej.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych

na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii

o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez

lekarza, na czas określony w tej opinii.

3a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3b. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach

wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie

śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, głęboką dysleksją rozwojową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi

z nauki drugiego obowiązkowego języka obcegonowożytnego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całości okresu kształcenia w danym typie szkoły.

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcegonowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje sięzwolniony, „zwolniona”.

§ 63.

Dla pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenianych według punktowych zasad przyjmuje się procentowy próg oceny pozytywnej (dopuszczającej) i wszystkich

następnych ocen: w klasach IV - VIII:

L.p. Oceny Procentowy udział punktów
1. Niedostateczny O%–29%
2. Dopuszczający 30%–49%
3. Dostateczny 50%–74%
4. Dobry 75%–89%
5. Bardzo  dobry 90%–100%
6. Celujący Powyżej 100%

§ 64.

Ustala się minimalną ilość ocen bieżących, jakie uczeń musi zyskać z danego przedmiotu. Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin przeznaczonych

na realizację przedmiotu: Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na realizację przedmiotu

Minimalna ilość ocen bieżących w półroczu:

Tygodniowa ilość godzin przeznaczona                               na realizację przedmiotu Minimalna ilość ocen bieżących w półroczu
1 3
2 6
3 8
4 i więcej 10

§ 65.

Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania,

może wykonać zadanie w innym czasie lub innej formie.

§ 66.

Decyzję, o której mowa w § 65 podejmuje nauczyciel (lub komisja przeprowadzająca

sprawdzian wewnątrzszkolny), który określa formę i termin sprawdzianu.

§ 67.

W odniesieniu do § 66 ustala się kryterium nadrzędne:

Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniany według indywidualnie przyjętych dla niego zasad, które ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą,

pedagogiem szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 68.

Przy zastępstwach doraźnych za innych nauczycieli osoba prowadząca zajęcia nie wystawia ocen bieżących.

§ 69.

Szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków z zakresu wymagań edukacyjnych

poprzez:

1) zorganizowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki na każdym

poziomie kształceniၡ oraz zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów w zależności

od potrzeb,
2) badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia dysfunkcji i określenia sposobów pracy z uczniem,

3) udział ucznia w zajęciach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych (jako realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza specjalisty),

4) udział ucznia w zajęciach indywidualnej ścieżki według opracowanego dla niego programu wspomagającego,

5) pedagogizację rodziców pod kątem pracy z uczniem mającym trudności w nauce,

6) konsultacje nauczycieli przedmiotów dla uczniów i rodziców (na ich prośbę),pomoc

psychologiczno – pedagogiczną.

§ 70.

1. Ustala się następującą skalę ocen zachowania dla uczniów klas IV–VIII:

1) wzorowe (wz),
2) bardzo dobre (bdb),
3) dobre (db),
4) poprawne (pop),
5) nieodpowiednie (ndp),
6) naganne (ng).

2. Ocenę zachowania śródroczną (roczną) wystawia wychowawca klasy, uwzględniając samoocenę ucznia, opinię nauczycieli i uczniów klasy.

3. Oceniane są następujące obszary zachowania uczniów:

Zachowanie pozytywne Zachowanie negatywne

1.udział w konkursach przedmiotowych i innych

2.pomoc w organizowaniu imprez szkolnych

3.aktywne pełnienie funkcji

w klasie i szkole

4.praca na rzecz szkoły

5.praca w kołach zainteresowań

6.pomoc kolegom w nauce

7.koleżeńskość

8.wysoka kultura osobista

9.reprezentowanie szkoły na zewnątrz

10.przestrzeganie regulaminów

11.wolontariat uczniowski

1.przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć

2.niewłaściwy stosunek do innych

3.niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych, lekceważący stosunek do zajęć szkolnych

4.niszczenie sprzętu szkolnego i cudzej własności

5.kłamstwo, oszustwo

6.wulgarne słownictwo

7.agresja fizyczna i słowna

8.ucieczki z lekcji

8.stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu czy życiu własnemu lub kolegów

10.palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków

11.wyłudzanie, kradzież

12.nakłanianie do negatywnych zachowań

13.używanie urządzeń elektronicznych (telefony, odtwarzacze  itp.) niezgodnie 
z wewnątrzszkolnym regulaminem.

4. Ustala się następujące wytyczne niezbędne do ustalenia danej oceny zachowania. Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, który każdy uczeń otrzymuje na początku roku szkolnego, jest on równoważny ocenie dobrej ze sprawowania. Punkty na plus i minus

zliczane są na podstawie uwag pisemnych w dzienniku po I półroczu. Każdy uczeń na drugie

półrocze otrzymuje ponownie kredyt 200 pkt, a jego punkty na plus i minus są sumowane

na koniec roku.

5. Ustala się następujące wytyczne niezbędne do uzyskania oceny wyższej niż wyjściowa:

PUNKTY NA „PLUS”

L.p.  Punkty otrzymane za:

Liczba

punktów

Punkty
  Sem. I Sem. II
1. udział w konkursach szkolnych 10    
w każdej kategorii zbiórki surowców wtórnych można uzyskać maksymalnie 20 pkt. zbiórka nakrętek (za każdy kilogram) 5    
zbiórka makulatury (za każde 4 kg) 1    
zbiórka zużytych baterii maksymalnie 20 pkt wg regulaminu    
tytuł laureata 15    
2. udział w konkursach przedmiotowych I etap 10    
II etap 20    
III etap 30    
3. udział w innym konkursie pozaszkolnym etap gminny 10    
etap międzygminny 15    
etap powiatowy i wyżej 20    
tytuł laureata na etapie powiatowym i wyżej 30    
4. funkcja w szkole 10    
5. funkcja w klasie 10    
6. zawody sportowe etap gminny 5    
etap międzygminny 10    
etap powiatowy 15    
powyżej powiatu 30    
7. udział w akademiach szkolnych i środowiskowych 5 lub 10    
8. praca na rzecz klasy 5 lub 10    
9. praca na rzecz szkoły 5 lub 10    
10. pomoc kolegom w nauce 10    
11. działalność charytatywna 10    
12. punktualność (bez żadnego spóźnienia) 5    
  stuprocentowa frekwencja 20    
13. właściwa kultura osobista (szanowanie rówieśników 
i dorosłych, kultura słowa, przeciwstawianie się objawom wulgarności i brutalności)
10    
14. udział w konkursie szkolnym 2    
  tytuł laureata 5    
15. troska o ład i porządek 5    
16. estetyczny strój 5    
17. do dyspozycji wychowawcy do 20    
                 

6. Ustala się następujące wytyczne, na podstawie których można obniżyć ocenę wyjściową:

PUNKTY NA „MINUS”

L.p. Punkty otrzymane za: L. pkt Punkty
Sem. I               Sem. II
 1. niewykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji i przerwie 10    
 2. aroganckie zachowanie wobec nauczyciela,  pracowników szkoły  i innych osób przebywających w szkole  10    
 3. zaczepki słowne 5    
 4. agresja słowna, cyberprzemoc 10    
 5. agresja fizyczna 10    
 6.
niewłaściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych (w tym akademii, apelów), pozaszkolnych, koncertów, na wycieczkach itp.
5    
 7. niewykonanie zobowiązania, kłamstwo 5    
 8. złe zachowanie w stołówce, bibliotece i świetlicy 5    
 9. nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych np. regulaminu placu zabaw, boisk szkolnych, opuszczanie terenu szkoły podczas przerw 5    
 10. opuszczanie terenu szkoły podczas przerw 5    
 11. spóźnienie na lekcje 1    
 12. zaśmiecanie otoczenia 5    
 13. niszczenie zieleni 5    
 14. nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna (każda godzina) 5    
 15. Bójka udział 5    
wszczęcie 10    
 16. przemoc psychiczna (nękanie) 20    
 17. celowe niszczenie sprzętu, mebli, budynku, boisk sportowych, wyposażenia sportowego szkoły i innych rzeczy

20

+ koszty naprawy

   
 18. włamanie, kradzież 50    
 19. wyłudzanie pieniędzy 50    
 20. palenie papierosów 50    
 21. picie alkoholu, narkotyzowanie się 50    
 22. narażenie innej osoby na utratę zdrowia, przynoszenie rzeczy zagrażających zdrowiu i życiu (np. petardy) 50    

Liczba uzyskanych

Punktów

Interpretacja słowna
400 pkt i więcej – wzorowe

Wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia. Jednocześnie musi przynajmniej w 7 punktach otrzymać wymagania na plus.

Oceny wzorowej nie może uzyskać osoba, któraotrzymała punkty minusowe.

 Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a. przejawia własną inicjatywę 
w różnych dziedzinach życia szkolnego (prace społeczne, organizowanie uroczystości, wykonywanie dekoracji itp.),

b. bierze czynny udział 
w uroczystościach szkolnych 
i pozaszkolnych oraz w pracach Samorządu Uczniowskiego,

c. jest pilny i sumienny w nauce, zawsze przygotowuje się do lekcji pisemnie i ustnie,

d. rozwija swoje zainteresowania 
i uzdolnienia poprzez aktywny udział w zajęciach szkolnych 
i pozaszkolnych lub przez indywidualne samokształcenie,

e. systematycznie i punktualnie uczęszcza

na zajęcia szkolne,

f .jest kulturalny, odnosi się 
z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły, osób starszych i  niepełnosprawnych,

g. jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,

 1. na niewłaściwe zachowanie,
 2. ł. szanuje godność osobistą własną 
  i innych,
 3. m .nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności
 4. i spóźnień, dostarcza usprawiedliwienia w terminie do 1 tygodnia,
399 - 300 – bardzo dobre

Bardzo dobrze wywiązuje się 
z obowiązków ucznia.

Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać osoba, która otrzymała - 30 punktów z zachowania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a. dba o kulturę osobistą i kulturalnie zachowuje się wobec dorosłych i uczniów,

b. bierze udział w apelach i uroczystościach szkolnych,

c. systematycznie przygotowuje się do lekcji, wykonuje prace pisemne i ustne,

d. punktualnie przychodzi na zajęcia lekcyjne,

e. dba o własność osobistą i społeczną, reaguje

na fakty niszczenia mienia przez innych,

f. wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły

i otoczenia według poleceń i wskazówek nauczyciela,

g. bierze udział w konkursach i zawodach sportowych,

h. dba o kulturę słowa i taktownie wyraża swoje opinie,

 1. na zagrożenia niewłaściwego zachowania,
 2. ł. chętnie  współdziała w zespole uczniowskim, często pomaga innym,

m .ma wszystkie spóźnienia i nieobecności usprawiedliwione.

299 – 200 -  dobre

Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia.

 Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a. uczy się w miarę swoich możliwości 
i warunków,

b. przygotowuje się do lekcji pisemnie i ustnie,

c. właściwie zachowuje się na lekcjach, tzn. nie rozmawia, nie przeszkadza i nie zakłóca toku lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela i śledzi tok zajęć,

d. wykonuje prace społeczne zgodnie 
z propozycjami nauczyciela,

e. szanuje ludzi w szkole i w środowisku,

f. przestrzega kultury słowa i zasady kulturalnego zachowania się wobec dorosłych i uczniów,

g. dba o mienie szkolne, społeczne, kolegów,

h. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i po zajęciach, podporządkowuje się poleceniom nauczyciela i innych pracowników szkoły,

k .nie narusza godności i nietykalności innych osób poprzez stosowanie przemocy fizycznej lub słownej, wszczynanie i branie udziału 
w bójkach,

 1. w kontaktach z innymi,
 2. ł. w czasie uroczystości szkolnych i imprez klasowych zachowuje się kulturalnie
 3. i odpowiedzialnie,

m. nie posiada nieobecności nieusprawiedliwionych.

199 – 100 -  poprawne

Poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a. sporadycznie lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,

b. zachowuje się grzecznie i kulturalnie wobec kolegów, pracowników szkoły i innych osób,

c. dba o mienie szkolne, społeczne 
i mienie kolegów,

d. nieprawidłowe zachowania koryguje pod wpływem poleceń nauczyciela,

e. rzadko spóźnia się na zajęcia lekcyjne (nie więcej niż 7 spóźnień w półroczu), 3 spóźnienia są traktowane jako jedna godzina nieobecności,

f. stara się nie przeszkadzać na zajęciach lekcyjnych, nie rozmawiać, śledzić tok lekcji

i wypełniać polecenia nauczyciela,

g. nie używa wulgarnego słownictwa,

h rzadko powoduje bójki lub bierze 
w nich udział, sporadycznie zdarza mu się stosować przemoc fizyczną oraz słowną lub złośliwie działać na szkodę innych,

 1. i klasowych, przeważnie zachowuje się w sposób kulturalny,

k. posiada nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych.

99 – 1 -  nieodpowiednie

Nieodpowiednio wywiązuje się 
z obowiązków ucznia.

 Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a. często lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,

b. nie zawsze odpowiednio zachowuje się na lekcji (często rozmawia, przeszkadza i utrudnia prowadzenie zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela),

c. czasem spóźnia się na zajęcia,

d. nie zawsze ma prawidłowy stosunek

do nauczycieli, pracowników szkoły 
i uczniów,

e. czasami narusza godność osobistą 
i nietykalność innych osób:

-   wszczyna bójki i bierze w nich udział,

-   stosuje przemoc słowną i fizyczną.

f. czasami zakłóca przebieg uroczystości i imprez szkolnych,

g. zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty,

h. czasami narusza zasady bezpieczeństwa

w szkole i na boisku szkolnym,

 1. i niewłaściwie wyraża swoje opinie i poglądy,

j. ma nieusprawiedliwionych nie więcej niż 10 godzin.

0 -  naganne

Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia

 (ocenę naganną otrzymuje osoba, która przynajmniej raz otrzymała minus

za przewinienie w pkt 16-22 ).

 Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę, rodzinę i organizacje uczniowskie środków zaradczych, a przy tym cechują go niektóre spośród poniższych sytuacji:

a. nagminnie lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,

b. wyraża się w sposób wulgarny, arogancki, naruszający godność osobistą innych osób,

c. stosuje przemoc fizyczną 
i psychiczną, poniża kolegów, jest agresywny,

d. w sposób rażący narusza zasady obowiązujące na lekcjach,

e. umyślnie niszczy mienie szkoły i uczniów,

f. swoim zachowaniem ma demoralizujący wpływ na inne osoby,

g. często spóźnia się na zajęcia,

h. dopuścił się fałszerstwa, wyłudzeń, złośliwie działa na szkodę innych,

 1. i policyjnego,
 2. ł. ulega złym nałogom (pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyków),

m. ma nieusprawiedliwionych więcej niż 10 godzin.

7. Przy wystawianiu ocen z zachowania dopuszcza się wykorzystanie zapisu kamer

monitorujących życie szkoły.

8. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o zmianie oceny z zachowania na inną niż wynika ona z uzyskanych przez ucznia

punktów.

§ 71.

1. Uczeń drugiego etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny

klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji w klasie ósmej uzyskał

oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

3. Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą mieć wydłużony etap edukacyjny do 18 lat ze względu na niskie osiągnięcia edukacyjne.

Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego, po analizie osiągnięć ucznia, składa

wychowawca ucznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada może wydłużyć etap

edukacyjny uczniowi po uzyskaniu zgody rodziców.

4. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie potrzebie kształcenia

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia

zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

§ 72.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć

edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 73.

Uczeń drugiego etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo

dobre zachowanie, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 74.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Oceny klasyfikacyjne

nie mogą być niższe niż średnia arytmetyczna.

§ 75.

Nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

§ 76.

Pisemne prace klasowe z więcej niż z trzech ostatnich lekcji muszą być zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej powinien znaleźć się w dzienniku lekcyjnym elektronicznym.

§ 77.

Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania.

§ 78.

W jednym tygodniu mogą odbyć się maksymalnie dwie prace klasowe z poszczególnych przedmiotów, ale tylko jedna dziennie.

§ 79.

Sprawdzone prace/wypracowania klasowe powinny być oddane uczniom w terminie

do dwóch tygodni (wyjątek stanowią przypadki losowe – choroba, wycieczka).

§ 80.

Prace klasowe są udostępnione do wglądu uczniom lub rodzicom (prawnym opiekunom)

na ich wniosek, na terenie szkoły i w obecności nauczyciela, u którego praca została

napisana. Powinny być przechowywane przez jeden rok.

§ 81.

Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania kwestionowanej przez niego oceny

pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawiona

ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprzedniej, przy czym przy ustalaniu

oceny śródrocznej pod uwagę brana jest ocena wyższa.

§ 82.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Liczba zgłoszeń zostaje ustalona

z nauczycielem przedmiotu na początku roku szkolnego. Prawo to nie dotyczy prac

klasowych, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych.

§ 83.

Uczeń ma prawo poprawić oceny śródroczne i roczne (za wyjątkiem ocen niedostatecznych) według wymogów ustalonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

§ 84.

Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

§ 85.

Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” podlega zaliczeniu na podstawie uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach. Uczęszczanie lub nie na te zajęcia nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez niego szkoły.

§ 86.

Tryb i forma przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zgłoszenia zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia

na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia

w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

„nieklasyfikowany”.

§ 86a

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeńmoże nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkichzajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej

z powodu nieobecnościucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu

przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest

klasyfikacja.

 1. Uczeńnieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Uczeńnieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

 1. Egzaminklasyfikacyjnyzdajerównieżuczeń:
 2. realizujący,napodstawieprzepisów,indywidualnyprogramlubtoknauki;
 3. spełniającyszkolnylubnaukipozaszkołą.
 4. Egzaminklasyfikacyjnyprzeprowadzanydlauczniaspełniającegoszkolnylubnaukipozaszkołąniezajęćedukacyjnych:techniki, zajęcia techniczne, plastyki,muzykiiwychowaniafizycznegododatkowychzajęć

edukacyjnych.Nieustalasiędlaniegoocenyzzachowania.

 1. Egzaminklasyfikacyjnyzplastyki,muzyki,techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych iwychowaniafizycznegomaprzedewszystkimformęzadań

praktycznych.

 1. Egzaminklasyfikacyjnyzpozostałychzajęćedukacyjnychprzeprowadzawformie

pisemneji ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

10.Terminegzaminuustaladyrektorzuczniemijegorodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektoraszkoły.

11.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu

usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub

realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

 1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza

szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,
w skład której wchodzą:

 1. dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest

przeprowadzany ten egzamin.

13.Wcharakterzeobserwatorówmogąbyćobecnirodziceucznia.

14.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub

obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

15.Zprzeprowadzonegoegzaminuklasyfikacyjnegosporządzasięprotokółzawierający

wszczególności:

 1. imionainazwiskanauczycieliegzaminującychlubskładkomisji;
 2. terminegzaminuklasyfikacyjnego;
 3. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadaniaegzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

16.Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania

praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.Wprzypadkunieklasyfikowaniauczniazzajęćedukacyjnychwdokumentacji

przebiegunauczaniazamiastocenyklasyfikacyjnejwpisujesię „nieklasyfikowany" albo

„nieklasyfikowana”.

18.Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnegoocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychjestostateczna(zwyjątkiemuczniów,którzywwyniku

egzaminuklasyfikacyjnegootrzymaliocenęniedostateczną).

19.Ustalonaprzeznauczycielaalbouzyskanawwynikuegzaminuklasyfikacyjnego

niedostatecznarocznaocenaklasyfikacyjnazzajęćedukacyjnychmożebyćzmieniona

wwynikuegzaminupoprawkowego.

§ 86b

Egzamin poprawkowy

 1. PocząwszyklasyIVszkołypodstawowejuczeń,którywwynikuklasyfikacji rocznejuzyskałniedostatecznązjednych lub dwóch zajęć

edukacyjnych możezdawaćegzaminpoprawkowynawniosekwłasnylubjegorodziców.

 1. Egzaminpoprawkowyprzeprowadza się w formiepisemnejustnejzwyjątkiem

egzaminuz plastyki,muzyki,informatyki, zajęć komputerowychtechniki, zajęć technicznychorazwychowaniafizycznego,zktórych egzaminmaprzedewszystkimformęzadań

praktycznych

 1. Terminegzaminupoprawkowegowyznaczadyrektorszkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w

tygodniuferiiletnich.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektoraszkoły, nie później niż do końca września.

 1. EgzaminpoprawkowyprzeprowadzakomisjapowołanaprzezDyrektoraSzkoły.Wskładkomisjiwchodzą:
 2. dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły -przewodniczącykomisji;
 3. nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjne;
 4. nauczycielprowadzącytakiesamelubpokrewnezajęciaedukacyjne.
 5. Nauczycielprowadzącydanezajęciaedukacyjnemożebyćzwolnionyzudziałuwpracykomisjinawłasnąprośbęlubwinnych,wszczególnieuzasadnionych

WtakimprzypadkuDyrektorSzkołypowołujejakoosobęegzaminującąinnegonauczycielaprowadzącegotakiesamezajęciaedukacyjne,ztym,żepowołanienauczycielapracującego

winnejszkolenastępujew porozumieniuzDyrektoremtejszkoły.

 1. Zprzeprowadzonegoegzaminupoprawkowegosporządzasięprotokółzawierający

w szczególności:

 1. składkomisji;
 2. terminegzaminupoprawkowego;
 3. nazwę zajęć edukacyjnych;
 4. imię i nazwisko ucznia;
 5. zadania egzaminacyjne;
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń,któryniezdałegzaminupoprawkowego,niepromocjidoklasyprogramowowyższejipowtarza odpowiednio klasę.

10.Rada Pedagoၧiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego

etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć

z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego,

pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

11.Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest

ostateczna.

§ 87.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny

klasyfikacyjnej zachowania.

1. W przypadku jeżeli istnieją przesłanki, że ocena zachowania została zaniżona lub

wystawiona niezgodnie z przepisami, uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od tej

decyzji.

2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) na dwa tygodnie przed posiedzeniem

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej składają do wychowawcy klasy podanie z prośbą

o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, opisując

wszystkie kryteria oceny.

3. Wychowawca klasy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia podania (o którym mowa w § 87 ustęp 2) ponownie rozpatruje zasadność przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania uwzględniając:

1) opisane w podaniu kryteria spełnienia oceny, o którą ubiega się uczeń,

2) opinię nauczycieli.

4. O podjętej decyzji wychowawca klasy informuje osobiście ucznia i jego rodziców

(prawnych opiekunów) najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady

Pedagogicznej. Podjęta przez wychowawcę klasy decyzja jest ostateczna.

5. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w § 87 ustęp 3, wychowawca klasy

sporządza notatkę służbową zawierającą:

1) termin rozpatrzenia podania,

2) ustaloną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

3) krótkie uzasadnienie ustalonej oceny.

§ 87a

Egzamin ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,

w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 3. język polski;
 4. matematykę;
 5. język obcy nowożytny;
 6. jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub

 1. niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
 2. intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu

ósmoklasisty.

 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu

na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez

dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu

ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 2. nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
 3. przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje

do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem.

 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających

przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie

dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu

z rodzicami ucznia.

 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.

§ 88.

Ocenę z zachowania śródroczną i roczną wystawia wychowawca klasy,

uwzględniając samoocenę ucznia oraz opinię nauczycieli uczących w danej klasie.

§ 89.

Terminy i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach

i trudnościach edukacyjnych ucznia oraz o przewidywanych dla niego rocznych

(śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

1. Wychowawcy i nauczyciele informują rodziców (pranych opiekunów) o bieżących

postępach i trudnościach edukacyjnych uczniów w czasie zebrań, których grafik zatwierdza się na Radzie Pedagogicznej dotyczącej organizacji roku szkolnego

2. Na 2 tygodnie przed śródroczną i roczną klasyfikacją wszyscy nauczyciele i wychowawcy oddziałów informują uczniów i rodziców o przewidywanych dla nich ocenach z zajęć

i zachowania. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć i nagannej z zachowania

rodzice są informowani pisemnie na 4 tygodnie przed klasyfikacją.

3. Informacje, o których mowa w § 89 ustęp 2, przekazują nauczyciele i wychowawcy

w formie pisemnej lub ustnej na zebraniu z rodzicami, zorganizowanym nie później niż

na trzy tygodnie przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

4. Informacje o postępach ucznia w nauce w formie kart pod nazwą „Informacje

o osiągnięciach ucznia” wychowawca sporządza raz w roku szkolnym (oceny śródroczne).

§ 90.

Przechodzenie uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach do innych szkół oraz przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach.

1. W sytuacji, gdy uczeń SP zmienia szkołę na inną w ciągu roku szkolnego przekazanie ocen cząstkowych następuje w formie pisemnej w postaci Kart Osiągnięć Ucznia (I etap

edukacyjny) lub w skali 1–6 (II etap edukacyjny).

2. Przy przyjmowaniu do SP w Wisznicach uczniów, którzy legitymują się odmienną skalą ocen śródrocznych i rocznych następuje przeliczenie ocen wyrażonych punktowo,

procentowo, znaczkami itp. na sześciostopniową skalę ocen rocznych po przekazaniu przez

szkołę macierzystą kryteriów przeliczania wg zasad oceniania wewnętrznego.

§ 91.

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów wyróżniających w nauce i zachowaniu.

Uczniowie klas I–III (nauczanie zintegrowane)

1. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który:
1) wie dużo o otaczającym go świecie i wciąż poszerza swoją wiedzę,
2) chce się nią dzielić z innymi,
3) stanowi wzór do naśladowania dla swoich rówieśników,
4) jego codzienną postawę cechuje wysoka kultura osobista,
5) szanuje swoich kolegów i pracowników szkoły,
6) jest koleżeński, uczciwy, pracowity, samodzielny, twórczy,
7) rzetelnie wywiązuje się ze swoich uczniowskich obowiązków,
8) jest aktywnym uczestnikiem życia w klasie, szkole i poza nią,
9) bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
10) godnie reprezentuje swoją szkołę poza jej murami,
11) nie kłamie,
12) nie obmawia,
13) nie krzywdzi innych,
14) nie zapomina, że uczniem jest także poza szkołą,
15) nie toleruje złych zachowań wokół siebie.
16) nie spóźnia się na zajęcia

Uczniowie klas IV–VIII

2. Ekspozycja na tablicy wyróżnień „Uczniowie Roku”
1) minimum średnia ocen 5,0 (bez ocen dostatecznych),
2) wzorowa ocena zachowania.

Trzech najlepszych otrzymuje nagrodę rzeczową lub dofinansowanie do wycieczki szkolnej.

3. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń:
1) który wyróżnia się zaangażowaniem w prace społeczne,
2) uzyskał średnią minimum – 4,75, a z zachowania – ocenę bardzo dobrą lub wyższą,
3) za stuprocentową frekwencję.

4. List gratulacyjny dla rodziców otrzymują:
1) rodzice ucznia kl. VIII, który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,
2) rodzice ucznia wyróżniającego się pracą charytatywną, w wolontariacie, odwagą.

5. Wpis do „Kroniki Szkoły”
1) wzorowe zachowanie w ostatnich latach nauki (klasy IV–VII),
2) minimum średnia ocen 5,0 (bez ocen dostatecznych),
3) reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich,
4) duże zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły, działalność charytatywną
i w wolontariacie oraz odwagę.
Propozycję wpisu podaje wychowawca klasy, zatwierdza Rada Pedagogiczna.

6. Okolicznościową statuetkę otrzymuje uczeń będący wybitną indywidualnością.

7. Najlepsi sportowcy wyeksponowani są na tablicy sportowej, nagrodzeni pucharami

lub medalami.

§ 92.

Źródło informacji o uczniu to:
1) arkusz ocen,
2) elektroniczny dziennik lekcyjny,
3) karty oceny opisowej informujące o zachowaniu, osiągnięciach, postępach i trudnościach ucznia w nauce ( kl. I – III ),

§ 93.

1. W szkole obowiązuje system motywowania uczniów do nauki i wzorowego zachowania

oraz konsekwentnego eliminowania zachowań negatywnych. Środki wychowawcze

podejmowane przez szkołę:

1) odwiedziny w domach rodzicielskich- ustalenie form oddziaływań i pomocy

wychowawczej,
2) przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych z uczniem przez

wychowawcę, Wicedyrektora, Dyrektora Szkoły, pedagoga

3) rozmowy z rodzicami,

4) skierowanie ucznia do PPP,

5) objęcie ucznia zajęciami socjoterapeutycznymi w Poradni,

6) pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) własną inicjatywę i pracę społeczną,
3) wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych,
4) wzorowe wypełnianie obowiązków w organizacjach szkolnych,
5) wzorową postawę koleżeńską i bezinteresowną pomoc,
6) godne reprezentowanie szkoły, klasy,
7) osiągnięcia przedmiotowe i sportowe.
8) dzielność i odwagę.

3. Wobec uczniów wyróżniających się stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
1) ustna pochwała wychowawcy klasy,
2) ustna pochwała dyrektora,
3) dyplom i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
4) list pochwalny/gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia(absolwenta),
5) nagroda książkowa Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Wójta,
6) wpisanie nazwiska ucznia do Kroniki Szkolnej,
7) nagroda w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Wisznice,
8) nagroda rzeczowa/dofinansowanie wycieczki szkolnej dla laureatów konkursu „Uczeń Roku”, ekspozycja na tablicy,
9) dyplom uznania przyznawany najwybitniejszym absolwentom szkoły,
10) statuetki, puchary, medale dla najlepszych sportowców (ekspozycja na tablicy i wpis

do Kroniki Szkolnej),
11) wpis na świadectwie osiągnięć w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych uzyskanych przynajmniej na szczeblu powiatowym (rejonowym),
12) zamieszczenie informacji o sukcesie na stronie szkoły.

3a.  Istnieje możliwość odwołania się od nagrody bezpośrednio do Dyrektora Szkoły lub

za pośrednictwem wychowawcy klasy, w trybie do 7 dni od daty jej przyznaniu.

3b Odwołanie od przyznanej nagrody polega na złożeniu wyczerpujących, pisemnych

wyjaśnień oraz prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3c. Dyrektor Szkoły do 7 dni od daty wpływu rozpatruje odwołanie.

3d.  O podjętej decyzji informuje zainteresowanego w formie pisemnej.

3e.  Podjęta przez dyrektora szkoły decyzja jest ostateczną.

4. Uczeń może być ukarany za:
1) bardzo słabe wyniki w nauce wynikające z lekceważącego stosunku do nauki
i obowiązków szkolnych,
2) nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych,
3) niszczenie mienia szkolnego,
4) aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżanek
i kolegów,
5) palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających.
6) nieprzestrzeganie zarządzeń i postanowień szkolnych, np. .przynoszenie rzeczy zagrażających życiu, korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w trakcie zajęć.

5. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady Statutu stosuje się następujący system konsekwencji i kar:
1) upomnienie lub naganę ustną bądź pisemną wychowawcy klasy (10 przewinień zawartych w § 70 ustęp 6 w pkt. 1-16)
2) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych na czas określony
(15 przewinień zawartych w § 70 ustęp 6 w pkt. 1-16 lub kolejne przewinienie zawarte w pkt.

17-22)
3) upomnienie lub naganę ustną udzieloną przez dyrektora szkoły (20 przewinień zawartych w § 70 ustęp 6 w pkt. 1-16)
4) czasowy lub stały zakaz reprezentowania szkoły (25 przewinień zawartych w § 70 ustęp 6 w pkt. 1-16 lub kolejne przewinienie zawarte w pkt. 17-22)
5) przeniesienie ucznia do równoległej klasy (3 i więcej przewinień zawartych w § 70 ustęp 6 w pkt. 17-22)

6. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązków zawartych w Statucie, regulaminach i stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych, pomimo zastosowania kar przewidzianych w Statucie, Dyrektor Szkoły kieruje wniosek

do Lubelskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej jednostki.

7. W przypadkach szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, używania i rozprowadzania środków odurzających, zawiadamiany będzie Sąd dla Nieletnich.

8. Z wnioskiem o udzielenie kary może wystąpić wychowawca, nauczyciel, Dyrektor, Rada Pedagogiczna. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia, wobec którego ma być zastosowana kara, rodziców (opiekunów prawnych) o sporządzonym wniosku

o wymierzenie kary najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem jej wymierzenia. Wniosek

powinien być podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) i przekazany Dyrektorowi Szkoły.

9. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem wymierzenia kary mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pisemną prośbę o sprawdzenie

wszystkich okoliczności uzasadniających wymierzenie danego rodzaju kary przez zespół

nauczycieli uczących ucznia i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego (przedstawiciela

klasy ucznia karanego).

10. W sytuacji podjęcia decyzji niesatysfakcjonującej ucznia, jego rodziców (opiekunów

prawnych) istnieje możliwość odwołania się do Organu Prowadzącego Szkołę lub Organu

Nadzorującego – Kuratorium czy Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium. O prawie

odwołania się uczeń jest poinformowany pisemnie.

11. Okoliczność udzielenia kary odnotowuje się w szkolnej dokumentacji.

§ 94.

1. Ewaluacji Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania dokonuje co trzy lata szkolny „Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania” powołany przez Dyrektora

w drodze zarządzenia.

2. Wszelkich zmian w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez zespół, o którym mowa w ust. 1.

§ 95.

W sprawach nieuregulowanych w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania

zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, decyduje też Dyrektor Szkoły

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 96.

1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

2. Uroczyście obchodzi Święto Szkoły.

3. Szkoła używa pieczęci urzędowych - okrągłych i stempli zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

4. Szkoła posiada stronę internetową.

5. Szkoła posiada logo, którym posługuje się w korespondencji i przy reprezentowaniu szkoły
w środowisku.

6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Regulaminy określające działalność organów szkoły wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu.

§ 97.

Statut szkoły przechowywany jest u Dyrektora i może być udostępniony do wglądu rodzicom, uczniom szkoły i innym zainteresowanym osobom tylko na terenie szkoły.

§ 98.

1. Statut podlega nowelizacji.
2. Każda nowelizacja dokonywana jest uchwałą Rady Pedagogicznej.

3.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian i upoważnia Dyrektora Szkoły do obwieszczenia tekstu Statutu.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych i szkoły na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i formularzami rekrutacyjnymi dostępnymi na naszej stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.