Wewnątrzszkolny System Oceniania
images/slideshow/szkola1ma.jpg

wycinek ze Statutu Szkoły

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

§ 14

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Wisznicach obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania osiągnięć uczniowskich. Jest on zgodny:

 1. z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
 2. ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania.

 

Wspomaga realizację celów edukacyjnych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

§ 15

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

 

§ 16

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach oraz realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

§ 17

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 18

WSO ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

oraz postępach w tym zakresie,

 1. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia,
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

§ 19

WSO obejmuje:

 1. określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne zawarte w Przedmiotowym Systemie Oceniania niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. kryteria ocen zachowania,
 3. sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania,
 4. warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,
 5. tryb ustalania rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) klasyfikacyjnej oceny zachowania,

 1. warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 2. warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 20

Formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

 

 1. Wychowawcy klas I–III oraz klas IV–VI osobiście informują rodziców na zebraniach otwartych o wymaganiach edukacyjnych na danym poziomie kształcenia i wskazują miejsce, w którym znajduje się ich szczegółowe opracowanie.

 

 1. Wszyscy nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

 

 1. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu z rodzicami w każdym roku szkolnym przedstawia możliwość uzyskania informacji o wymaganiach edukacyjnych w danej klasie
  z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

 

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na pierwszej godzinie wychowawczej) i rodziców (na pierwszym zebraniu) o zasadach oceniania zachowania oraz o trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej i realizowane przez poszczególnych nauczycieli zawiera PSO.

 

§ 21

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od pierwszych zajęć dydaktyczno – wychowawczych we wrześniu do ostatniego piątku poprzedzającego ferie zimowe; drugi semestr rozpoczyna się od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.

 

§ 22

Zasady oceniania uczniów w klasach I–III:

 

 1. W edukacji zintegrowanej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka
  w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

 

 1. Ocenianie polega na gromadzeniu informacji, rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych.

 

 1. W klasach I–III, stosowane są następujące oceny: opisowe w formie ustnej lub pisemnej: bieżące, semestralne, roczne. Ponadto informacji do oceny opisowej semestralnej i rocznej dostarczają nauczyciele: informatyki, religii, języka obcego, korektywy, dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena z tych zajęć wyrażona jest cyfrą.

 

 

 1. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w klasie: nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, nagradza pochwałą, wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić. Jako dodatkową motywację do pracy dopuszcza się stosowanie ocen cyfrowych (w skali 1 – 6), punktów, liter, znaczków, kart ucznia i kart samooceny.

 

 1. Nauczyciel stosuje ocenianie wspomagające: obserwuje pracę ucznia, rozmawia z dzieckiem, pisze recenzje, udziela instrukcji słownej lub pisemnej.

 

 1. Kontrola bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; polega na systematycznym i stałym informowaniu ucznia o jego postępach i zachowaniu; daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

 1. Kontrola doraźna pozwala wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia uczniów i obejmuje: sprawdziany (testy), wypowiedzi pisemne, rozwiązywanie zadań i ćwiczeń, prace domowe.

 

 1. Pierwszy etap kształcenia kończy się testem zintegrowanym.

 

§ 23

Zasady oceniania zachowania uczniów w klasach I–III:

 

 1. Postępy uczniów dotyczące zachowania nauczyciel odnotowuje za pomocą sześciostopniowej skali ocen (ocena jest opisowa):
 1. jest wzorem zachowania dla innych uczniów
 2. bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia
 3. zachowuje się tak, jak przystało na ucznia (dobrze)
 4. poprawnie spełnia obowiązki ucznia
 5. sprawia pewne kłopoty wychowawcze
 6. sprawia kłopoty wychowawcze

 

 1. Ocenę opisową – Jest wzorem zachowania dla innych uczniów - otrzymuje uczeń spełniający wszystkie wymagania zawarte w obowiązkach ucznia szkoły:
 1. jest pilny i systematyczny,
 2. nie ma godzin i spóźnień nieusprawiedliwionych,
 3. sumiennie i rzetelnie wykonuje dodatkowe obowiązki,
 4. aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,
 5. godnie reprezentuje swoją szkołę,
 6. prezentuje sposób bycia nie naruszający godności własnej i godności innych,
 7. jest aktywnym inicjatorem pracy społecznej całego zespołu klasowego.

 

 1. Ocenę opisową – Bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia – otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:
 1. rozpoczyna i zawsze kończy swoją pracę,
 2. czynnie uczestniczy w zajęciach szkolnych,
 3. kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 4. jest uczciwy i prawdomówny,
 5. przejawia troskę o mienie własne i szkoły,
 6. dba o zdrowie własne i innych, nie przejawia biernej postawy wobec innych.

 

 1. Ocenę opisową – Zachowuje się tak, jak przystało na ucznia (dobrze) – otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:
 1. pamięta o obowiązkach ucznia,
 2. zgodnie współdziała w zespole klasowym,
 3. okazuje szacunek innym,
 4. pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela,
 5. opuścił nie więcej niż 2 dni bez usprawiedliwienia (do 10 godzin) – dopuszcza się 3 spóźnienia,
 6. dba o higienę osobistą, czystość i estetykę otoczenia,
 7. dba o honor szkoły w miejscu publicznym.

 

 1. Ocenę opisową – Sprawia pewne kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który nie przestrzega wszystkich kryteriów zawartych w obowiązkach ucznia szkoły:
 1. jest niesystematyczny i mało obowiązkowy,
 2. spóźnia się bez usprawiedliwienia,
 3. często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia (do 15 godzin),
 4. wpływa swoją postawą na niewłaściwą atmosferę i zachowanie innych w zespole klasowym,
 5. jest nietaktowny w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
 6. nie wykonuje poleceń nauczyciela,
 7. nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
 8. rzadko dba o higienę osobistą i wygląd.

 

 1. Ocenę opisową – Sprawia kłopoty wychowawcze – otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w obowiązkach ucznia szkoły:
 1. lekceważy wszystkie obowiązki ucznia,
 2. nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia,
 3. spóźnia się na lekcje,
 4. przejawia negatywny stosunek do wszelkich poczynań i aktywności w pracach społecznych,
 5. nie dba o higienę osobistą,
 6. prezentuje sposób bycia naruszający godność innych,
 7. używa wulgarnego słownictwa,
 8. nagannie zachowuje się w miejscach publicznych,
 9. przywłaszcza i niszczy mienie prywatne i szkoły,
 10. popada w kolizję z prawem,
 11. nie wykazuje chęci zmiany swojego postępowania.

 

§ 24

Dziennik lekcyjny to dokument, który ukazuje zmiany w zachowaniu i rozwoju dziecka. Kontrolę ciągłą i doraźną systematycznie przeprowadza nauczyciel.

 

§ 25

Semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka i zawiera wskazówki do pracy dla ucznia i rodziców.

 

§ 26

Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany w rozwoju dziecka i ma charakter diagnostyczno-informacyjny.

 

§ 27

Ocenę opisową semestralną i końcoworoczną sporządza wychowawca w oparciu o zgromadzone informacje o dziecku na podstawie powyższych dokumentów w formie pisemnej.

 

§ 28

Uczeń otrzymuje informacje (o tym, co poprawnie wykonał, w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, nad czym musi jeszcze popracować) – w formie:

 

 1. ustnej lub pisemnej (ocena bieżąca),
 2. pisemnej (ocena doraźna i semestralna).

 

§ 29

Rodzice otrzymują informację o rozwoju dziecka (na podstawie zgromadzonych materiałów) w formie:

 

 1. słownej (na obowiązkowych ogólnoszkolnych zebraniach z rodzicami – co drugi miesiąc; zebraniach klasowych oraz według potrzeb wychowawcy/rodzica, a także telefonicznie),
 2. pisemnej (semestralna i roczna – świadectwo, korespondencja listowna, adnotacje

w zeszycie przedmiotowym/dzienniczku ucznia oraz w klasowym zeszycie pochwał

i uwag – do wglądu podczas zebrań).

 

§ 30

Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

§ 31

Ucznia I etapu edukacyjnego można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych
1-przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnię specjalistyczną, lekarza w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 32

Sposoby archiwizowania dokumentacji:

Dokumentacja (w postaci kart pracy, testów, prac klasowych, plastycznych, literackich i innych) przechowywana jest przez wychowawców w salach lekcyjnych do końca edukacji dziecka w szkole.

 

§ 33

Zasady oceniania w klasach IV–VI

 

§ 34

W klasach IV–VI ocenianie bieżące i klasyfikacyjne za semestr I i II ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne według następującej skali cyfrowej:

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

Celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dop

2

Niedostateczny

ndst

1

§ 35

Osiągnięcia i postępy edukacyjne uczniów w klasach IV-VI nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym, stosując powyższą skalę.

 

 1. Wymagania edukacyjne rozumiemy jako oczekiwane osiągnięcia uczniów, polegające na skutecznym działaniu w określonych sytuacjach.

 

 1. wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści:

- znacznie wykraczające poza program nauczania;

- stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

- wynikające z indywidualnych zainteresowań;

- zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

Wymagania edukacyjne określono na podstawie dostępnej literatury przedmiotu. Wymagania programowe na poszczególne oceny z przedmiotów nauczania zamieszczone są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

Uczeń:

- posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym,

- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich formach zajęć,

- w sposób twórczy rozwiązuje zadania,

- z własnej inicjatywy podejmuje działania,

- samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,

- ma bardzo bogate słownictwo,

- pisze bezbłędnie (pismo kształtne, poprawne),

- starannie i estetycznie prowadzi zeszyty,

- ma szybkie tempo pracy;

 

 1. wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania, są to więc treści:

- złożone, trudne, ważne do opanowania;

- wymagające korzystania z różnych źródeł;

- umożliwiające rozwiązywanie problemów;

- pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;

- pełne opanowanie programu;

Uczeń:

- posiada wiedzę i umiejętności na poziomie dopełniającym,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i nowych sytuacji,

- chętnie uczestniczy w zajęciach,

- samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,

- ma bogate słownictwo,

- przy pisaniu sporadycznie popełnia błędy (pismo kształtne, zachowuje proporcje liter),

- starannie prowadzi zeszyty,

- ma szybkie tempo pracy;

 

 1. wymagania rozszerzające (R) na stopień dobry obejmują treści:

- istotne w strukturze przedmiotu;

- bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;

- przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych;

Uczeń:

- posiada wiedzę i umiejętności na poziomie rozszerzającym,

- samodzielnie i dokładnie wykonuje zadania,

- uczestniczy w zajęciach,

- realizuje polecenia nauczyciela,

- ma przeciętny zasób słów,

- przy pisaniu popełnia nieliczne błędy (pismo kształtne),

- zeszyty najczęściej prowadzi starannie,

- ma dobre tempo pracy.

 

 1. wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują treści:

- najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;

- łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;

- o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;

- często powtarzające się w programie nauczania;

- dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

- określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;

- głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń:

- posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym,

- najczęściej samodzielnie wykonuje zadania, ale popełnia błędy,

- nie zawsze uczestniczy w zajęciach, potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,

- ma ubogi zasób słów,

- przy pisaniu popełnia wiele błędów (pismo niekształtne),

- zeszyty prowadzi niestarannie,

- ma dobre tempo pracy;

 

 1. wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą obejmują treści nauczania:

- niezbędne w nauczaniu danego przedmiotu;

- potrzebne w życiu;

Wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.

Uczeń:

- ma braki w posiadanej wiedzy i umiejętnościach na poziomie podstawowym,

- pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie rozumie polecenia,

- nie zawsze uczestniczy w zajęciach, często potrzebuje zachęty do pracy,

- ma ubogi zasób słów,

- przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów (pismo niekształtne),

- zeszyty prowadzi niestarannie, czasami tekst jest nieczytelny,

- ma wolne tempo pracy;

 

 1. Ocena niedostateczna

Uczeń:

- nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,

- nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełnienia braków,

- nie kończy podjętych zadań,

- nie uczestniczy czynnie w zajęciach,

- nie potrafi, a często i nie chce wykonać zadań z pomocą nauczyciela,

- przy pisaniu popełnia bardzo dużo rażących błędów, zapisuje niezrozumiałe wyrazy, nie przepisuje całego tekstu (pismo nieczytelne),

- ma bardzo wolne tempo pracy.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 36

Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższenie oceny) i „–” (obniżenie oceny).

 

§ 37

Ocenie podlegają następujące formy:

FORMY

KLASY I-III

KLASY IV-VI

Ustne

 • · czytanie
 • · wypowiedzi w klasie
 • · recytacje
 • · aktywność
 • · czytanie
 • · odpowiedzi ustne: dialog, opis, streszczenie, opowiadanie, udział w dyskusji, argumentowanie, wnioskowanie, przemówienie, okolicznościowe występy,
 • · wygłaszanie tekstów z pamięci
 • · aktywność podczas zajęć szkolnych
 

Pisemne

 • · pisanie z pamięci
 • · pisanie ze słuchu
 • · karta pracy ucznia
 • · kartkówki
 • · sprawdziany
 • · testy
 • · zadania domowe
 • · prace klasowe
 • · testy
 • · sprawdziany
 • · kartkówki
 • · dyktanda
 • · zadania domowe
 • · prace dodatkowe
 • · indywidualne prace na lekcji
 

Sprawnościowe

i praktyczne

 • · ćwiczenia praktyczne
 • · własna twórczość
 • · ćwiczenia praktyczne
 • · własna twórczość
 

Mieszane

 • · ocena wysiłku włożonego w wywiązywanie się

z obowiązków

 • · reprezentowanie szkoły w konkursach
 • · zaangażowanie
 • · estetyka prac
 • · organizacja pracy
 • · wkład pracy
 • · reprezentowanie szkoły w konkursach
 • · estetyka prac
 

Inne

 
 • · praca z mapą
 • · praca z tekstem źródłowym
 • · referaty
 • · prezentacje doświadczeń

czy przedmiotów własnego pomysłu

 • · korzystanie z różnych źródeł informacji

§ 38

Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych za I i II półrocze w szczególności bierze się pod uwagę następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: prace/wypracowania klasowe, sprawdziany, dyktanda/ pisanie ze słuchu, testy, odpowiedzi.

 

 1. W oddziałach integracyjnych semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki brany jest
  w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 1. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, głęboką dysleksją rozwojową oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
  z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całości okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 39

W klasach IV–VI komisje powołane przez dyrektora szkoły przeprowadzają wewnątrzszkolne sprawdziany diagnozujące poziom opanowania wiedzy i umiejętności objętych podstawami programowymi w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 40

Dla pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenianych według punktowych zasad przyjmuje się procentowy próg oceny pozytywnej (dopuszczającej) i wszystkich następnych ocen:

w klasach IV - VI:

L.p.

Oceny

Procentowy udział punktów

1.

Niedostateczny

O%–29%

2.

Dopuszczający

30%–49%

3.

Dostateczny

50%–74%

4.

Dobry

75%–89%

5.

Bardzo dobry

90%–100%

6.

Celujący

Powyżej 100%

 

 

 

 

 

 

§ 41

Ustala się minimalną ilość ocen bieżących, jakie uczeń musi zyskać z danego przedmiotu. Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu:

Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na realizację przedmiotu

Minimalna ilość ocen bieżących w semestrze

1

3

2

6

3

8

4 i więcej

10

 

 

 

 

 

§ 42

Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może wykonać zadanie w innym czasie lub innej formie.

 

§ 43

Decyzję, o której mowa w § 42 podejmuje nauczyciel (lub komisja przeprowadzająca sprawdzian wewnątrzszkolny), który określa formę i termin sprawdzianu.

 

§ 44

W odniesieniu do § 42. ustala się kryterium nadrzędne:

Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniany według indywidualnie przyjętych dla niego zasad, które ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 45

Przy zastępstwach doraźnych za innych nauczycieli osoba prowadząca zajęcia nie wystawia ocen bieżących.

 

§ 46

Szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków z zakresu wymagań edukacyjnych poprzez:

 

 1. zorganizowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki na każdym poziomie kształcenia oraz zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów w zależności od potrzeb,
 2. badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia dysfunkcji
  i określenia sposobów pracy z uczniem,
 3. udział ucznia w zajęciach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych (jako realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza specjalisty),
 4. udział ucznia w zajęciach indywidualnej ścieżki według opracowanego dla niego programu wspomagającego,
 5. pedagogizację rodziców pod kątem pracy z uczniem mającym trudności w nauce,
 6. konsultacje nauczycieli przedmiotów dla uczniów i rodziców (na ich prośbę),
 7. pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

§ 47

Ustala się następującą skalę ocen zachowania dla uczniów klas IV–VI:

- wzorowe (wz),

- bardzo dobre (bdb),

- dobre (db),

- poprawne (pop),

- nieodpowiednie (ndp),

- naganne (ng).

 

 1. Ocenę zachowania śródroczną (roczną) wystawia wychowawca klasy, uwzględniając samoocenę ucznia, opinię nauczycieli i uczniów klasy.
 2. Oceniane są następujące obszary zachowania uczniów:

 

TYPY ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH I NEGATYWNYCH

Zachowanie pozytywne

Zachowanie negatywne

 1. udział w konkursach przedmiotowych
  i innych
 1. pomoc w organizowaniu imprez szkolnych
 2. aktywne pełnienie funkcji w klasie
  i szkole
 3. praca na rzecz szkoły
 4. praca w kołach zainteresowań
 5. pomoc kolegom w nauce
 6. koleżeńskość
 7. wysoka kultura osobista
 8. reprezentowanie szkoły na zewnątrz
 9. przestrzeganie regulaminów
 10. wolontariat uczniowski
 1. przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć
 2. niewłaściwy stosunek do innych
 3. niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych, lekceważący stosunek do zajęć szkolnych
 4. niszczenie sprzętu szkolnego i cudzej własności
 5. kłamstwo, oszustwo
 6. wulgarne słownictwo
 7. agresja fizyczna i słowna
 8. ucieczki z lekcji
 9. stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu czy życiu własnemu lub kolegów
 10. palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków
 11. wyłudzanie, kradzież
 12. nakłanianie do negatywnych zachowań
 13. używanie urządzeń elektronicznych (telefony, odtwarzacze itp.) niezgodnie
  z wewnątrzszkolnym regulaminem.

 

 1. Ustala się następujące wytyczne niezbędne do uzyskania danej oceny zachowania:
  Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 200 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku roku szkolnego, jest on równoważny ocenie dobrej ze sprawowania. Punkty na plus i minus zliczane są na podstawie uwag pisemnych w dzienniku.
 2. Ustala się następujące wytyczne niezbędne do uzyskania oceny wyższej niż wyjściowa:

 

PUNKTY NA „PLUS”

L.p.

Punkty otrzymane za:

 

Liczba

punktów

1.

udział w konkursach szkolnych

5

  tytuł laureata 10
udział w konkursie szkolnym zbiórki surowców wtórnych  

w każdej kategorii zbiórki surowców wtórnych można uzyskać maksymalnie 20 pkt.

zbiórka nakrętek (za każdy kilogram)

5

zbiórka makulatury (za każde 4 kg)

1

zbiórka zużytych baterii (za każde 20 pkt)

1

tytuł laureata

10

2.

udział w konkursach przedmiotowych

I etap

10

II etap

20

III etap

30

3.

udział w innym konkursie pozaszkolnym

etap gminny

10

etap międzygminny

15

etap powiatowy i wyżej

20

tytuł laureata na etapie powiatowym i wyżej

30

4.

funkcja w szkole

10

5.

funkcja w klasie

10

6.

zawody sportowe

etap gminny

5

etap międzygminny

10

etap powiatowy

15

powyżej powiatu

30

7.

udział w akademiach szkolnych i środowiskowych

5 lub 10

8.

praca na rzecz klasy

5 lub 10

9.

praca na rzecz szkoły

5 lub 10

10.

pomoc kolegom w nauce

10

11.

działalność charytatywna

10

12.

punktualność

5

 

stuprocentowa frekwencja

20

13.

właściwa kultura osobista (szanowanie rówieśników
i dorosłych, kultura słowa, przeciwstawianie się objawom wulgarności i brutalności)

10

14.

troska o higienę ciała

5

15.

estetyczny strój

5

16.

do dyspozycji wychowawcy

do 20

     

 


3. Ustala się następujące wytyczne, na podstawie których można obniżyć ocenę wyjściową:

 

PUNKTY NA „MINUS”

L.p.

Punkty otrzymane za:

L. pkt

 

niewykonywanie poleceń nauczyciela na lekcji i przerwie

10

2.

aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracowników szkoły i innych osób przebywających w szkole

10

3.

zaczepki słowne

5

4.

agresja słowna, cyberprzemoc

10

5.

agresja fizyczna

10

6. niewłaściwe zachowanie się podczas uroczystości szkolnych (w tym akademii, apelów), pozaszkolnych, koncertów, na wycieczkach itp.

5

7.

niewykonanie zobowiązania, kłamstwo

5

8.

złe zachowanie na lekcji, w stołówce, bibliotece i świetlicy oraz autobusie szkolnym

5

9.

nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych np. regulaminu placu zabaw, boisk szkolnych, opuszczanie terenu szkoły podczas przerw

5

10.

opuszczanie terenu szkoły podczas przerw

5

11.

spóźnienie na lekcje (nieusprawiedliwione)

1

12.

zaśmiecanie otoczenia

5

13.

niszczenie zieleni

5

14.

nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna (każda godzina)

5

15.

bójka

udział

 

5

wszczęcie

10

16.

przemoc psychiczna (nękanie)

20

17.

celowe niszczenie sprzętu, mebli, budynku, boisk sportowych, wyposażenia sportowego szkoły i innych rzeczy

20

+ koszty naprawy

18.

włamanie, kradzież

50

19.

wyłudzanie pieniędzy

50

 

20.

palenie papierosów

50

21.

picie alkoholu, narkotyzowanie się

50

22.

narażenie innej osoby na utratę zdrowia, przynoszenie rzeczy zagrażających zdrowiu i życiu (np. petardy)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uzyskanych

punktów

Interpretacja słowna

powyżej 321 – wzorowe

Wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia. Oceny wzorowej nie może uzyskać osoba, która otrzymała punkty minusowe.

Jednocześnie musi przynajmniej w 7 punktach otrzymać wymagania na plus.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 1. przejawia własną inicjatywę
  w różnych dziedzinach życia szkolnego (prace społeczne, organizowanie uroczystości, wykonywanie dekoracji itp.),
 2. bierze czynny udział
  w uroczystościach szkolnych
  i pozaszkolnych oraz w pracach Samorządu Uczniowskiego,
 3. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi i środowiskowymi,
 4. jest pilny i sumienny w nauce, zawsze przygotowuje się do lekcji pisemnie i ustnie,
 5. rozwija swoje zainteresowania
  i uzdolnienia poprzez aktywny udział w zajęciach szkolnych
  i pozaszkolnych lub przez indywidualne samokształcenie,
 6. systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
 7. jest kulturalny, odnosi się
  z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły, osób starszych i niepełnosprawnych,
 8. jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,
 9. przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią, odpowiednio reaguje na niewłaściwe zachowanie,
 10. jest wzorem dobrego zachowania, potrafi umiejętnie współpracować
  w grupie (wzajemna pomoc, zaufanie, szacunek),
 11. jest pozytywnym autorytetem dla swoich rówieśników,
 12. zawsze dba o honor i dobry wizerunek szkoły,
 13. propaguje zdrowy tryb życia,
 14. szanuje godność osobistą własną
  i innych,
 15. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień, dostarcza usprawiedliwienia w terminie do
  1 tygodnia,
 16. dba o czystość klasy, szkoły
  i środowiska.

 

320 – 281 – bardzo dobre

Bardzo dobrze wywiązuje się
z obowiązków ucznia.

Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać osoba, która otrzymała - 50 punktów z zachowania.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. dba o kulturę osobistą i kulturalnie zachowuje się wobec dorosłych

i uczniów,

 1. osiąga dobre wyniki w nauce stosownie do swoich możliwości intelektualnych,
 2. bierze udział w apelach

i uroczystościach szkolnych,

 1. systematycznie przygotowuje się

do lekcji, wykonuje prace pisemne

i ustne,

 1. punktualnie przychodzi na zajęcia lekcyjne,
 2. dba o własność osobistą i społeczną, reaguje na fakty niszczenia mienia przez innych,
 3. wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i otoczenia według poleceń

i wskazówek nauczyciela,

 1. bierze udział w konkursach

i zawodach sportowych,

 1. dba o kulturę słowa i taktownie wyraża swoje opinie,
 2. uczciwie postępuje w życiu codziennym,
 3. jest aktywny na lekcjach, przestrzega zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią prawidłowo reaguje na zagrożenia niewłaściwego zachowania,
 4. dba o dobry wizerunek szkoły,
 5. chętnie współdziała w zespole uczniowskim, często pomaga innym,
 6. ma wszystkie spóźnienia
  i nieobecności usprawiedliwione.

 

280 – 200 - dobre

Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. uczy się w miarę swoich możliwości
  i warunków,
 2. przygotowuje się do lekcji pisemnie
  i ustnie,
 3. właściwie zachowuje się na lekcjach tzn. nie rozmawia, nie przeszkadza
  i nie zakłóca toku lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela i śledzi tok zajęć,
 4. wykonuje prace społeczne zgodnie
  z propozycjami nauczyciela,
 5. szanuje ludzi w szkole
  i w środowisku,
 6. przestrzega kultury słowa i zasady kulturalnego zachowania się wobec dorosłych i uczniów,
 7. dba o mienie szkolne, społeczne, kolegów,
 8. przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i po zajęciach, podporządkowuje się poleceniom nauczyciela i innych pracowników szkoły,
 9. punktualnie przychodzi na zajęcia,
 10. dba o wygląd klasy, szkoły
  i otoczenia,
 11. odpowiednio zachowuje się
  w miejscach publicznych, na wycieczkach, w miejscach zamieszkania,
 12. nie narusza godności i nietykalności innych osób poprzez stosowanie przemocy fizycznej lub słownej, wszczynanie i branie udziału
  w bójkach,
 13. nie ulega złym nałogom, jest uczciwy w kontaktach z innymi,
 14. w czasie uroczystości szkolnych
  i imprez klasowych zachowuje się kulturalnie i odpowiedzialnie,
 15. nie posiada nieobecności nieusprawiedliwionych.

 

199 – 100 - poprawne

Poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 1. sporadycznie lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,
 2. zachowuje się grzecznie i kulturalnie wobec kolegów, pracowników szkoły i innych osób,
 3. dba o mienie szkolne, społeczne
  i mienie kolegów,
 4. nieprawidłowe zachowania koryguje pod wpływem poleceń nauczyciela,
 5. rzadko spóźnia się na zajęcia lekcyjne (nie więcej niż 7 spóźnień
  w semestrze), 3 spóźnienia są traktowane jako jedna godzina nieobecności,
 6. stara się nie przeszkadzać na zajęciach lekcyjnych, nie rozmawiać, śledzić tok lekcji i wypełniać polecenia nauczyciela,
 7. nie używa wulgarnego słownictwa,
 8. rzadko powoduje bójki lub bierze
  w nich udział, sporadycznie zdarza mu się stosować przemoc fizyczną oraz słowną lub złośliwie działać na szkodę innych,
 9. w czasie uroczystości lub imprez szkolnych i klasowych, przeważnie zachowuje się w sposób kulturalny,
 10. w szkole i na boisku szkolnym stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i słuchać poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły, podporządkowuje się zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej,
 11. posiada nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych.

 

99 – 1 - nieodpowiednie

Nieodpowiednio wywiązuje się
z obowiązków ucznia.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 1. często lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,
 2. nie zawsze odpowiednio zachowuje się na lekcji (często rozmawia, przeszkadza i utrudnia prowadzenie zajęć, nie wykonuje poleceń nauczyciela),
 3. czasem spóźnia się na zajęcia,
 4. nie zawsze ma prawidłowy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły
  i uczniów,
 5. czasami narusza godność osobistą
  i nietykalność innych osób:

- wszczyna bójki i bierze
w nich udział,

- stosuje przemoc słowną
i fizyczną.

 1. czasami zakłóca przebieg uroczystości i imprez szkolnych,
 2. zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty,
 3. czasami narusza zasady bezpieczeństwa w szkole i na boisku szkolnym,
 4. często używa wulgarnego słownictwa i niewłaściwie wyraża swoje opinie i poglądy,
 5. ma nieusprawiedliwionych nie więcej niż 10 godzin.

 

0 - naganne

Nie wywiązuje się z obowiązków ucznia

(ocenę naganną otrzymuje osoba, która przynajmniej raz otrzymała minus za przewinienie w pkt 16-22 ).

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę, rodzinę i organizacje uczniowskie środków zaradczych, a przy tym cechują go niektóre spośród poniższych sytuacji:

 1. nagminnie lekceważy obowiązki szkolne określone w Statucie Szkoły,
 2. wyraża się w sposób wulgarny, arogancki, naruszający godność osobistą innych osób,
 3. stosuje przemoc fizyczną
  i psychiczną, poniża kolegów, jest agresywny,
 4. w sposób rażący narusza zasady obowiązujące na lekcjach,
 5. umyślnie niszczy mienie szkoły
  i uczniów,
 6. swoim zachowaniem ma demoralizujący wpływ na inne osoby,
 7. często spóźnia się na zajęcia,
 8. dopuścił się fałszerstwa, wyłudzeń, złośliwie działa na szkodę innych,
 9. naraża zdrowie i życie swoje
  i innych,
 10. zakłóca przebieg uroczystości szkolnych i imprez klasowych,
 11. pozostaje pod dozorem kuratora sądowego i policyjnego,
 12. działa w nieformalnych grupach, sektach, itp.,
 13. ulega złym nałogom (pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyków),
 14. ma nieusprawiedliwionych więcej niż 10 godz
6. Przy wystawianiu ocen z zachowania dopuszcza się wykorzystanie zapisu kamer monitorujących życie szkoły.

 

§ 48

Uczeń drugiego etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej.

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji w klasie szóstej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzanego zgodnie z odrębnymi przepisami przez odpowiednią komisję egzaminacyjną. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 1. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w formie i warunkach odpowiednich do ich stanu zdrowia.

 

 1. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

 

 1. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej (niepublicznej) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej.

Opinia ta powinna być wydana przez poradnię, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

 

 1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. Laureaci olimpiad przedmiotowych oraz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z testu kompetencji po szkole podstawowej najwyższego wyniku.

 

 1. Wynik sprawdzianu po klasie szóstej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów OKE. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu
  w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 

10. Uczniowie upośledzeni w stopniu umiarkowanym i znacznym mogą mieć wydłużony etap edukacyjny do 18 lat ze względu na niskie osiągnięcia edukacyjne. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego, po analizie osiągnięć ucznia, składa wychowawca ucznia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada może wydłużyć etap edukacyjny uczniowi po uzyskaniu zgody rodziców.

 

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami ucznia, uwzględniając specyfikę jego kształcenia.

 

§ 49

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 50

Uczeń drugiego etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§ 51

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

§ 52

Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

§ 53

Pisemne prace klasowe z więcej niż z trzech ostatnich lekcji muszą być zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej powinien znaleźć się w dzienniku lekcyjnym (zapis ołówkiem).

 

§ 54

Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania.

 

§ 55

W jednym tygodniu mogą odbyć się maksymalnie dwie prace klasowe z poszczególnych przedmiotów, ale tylko jedna dziennie.

 

§ 56

Sprawdzone prace/wypracowania klasowe powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni (wyjątek stanowią przypadki losowe – choroba, wycieczka).

 

§ 57

Prace klasowe są udostępnione do wglądu uczniom lub rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek, na terenie szkoły i w obecności nauczyciela, u którego praca została napisana. Powinny być przechowywane przez jeden rok.

 

§ 58

Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprzedniej, przy czym przy ustalaniu oceny semestralnej pod uwagę brana jest ocena wyższa.

 

§ 59

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Liczba zgłoszeń zostaje ustalona
z nauczycielem przedmiotu na początku roku szkolnego. Prawo to nie dotyczy prac klasowych, sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych.

 

§ 60

Uczeń ma prawo poprawić oceny śródroczne i roczne (za wyjątkiem ocen niedostatecznych) na warunkach ustalonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

 

§ 61

Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

 

§ 62

Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” podlega zaliczeniu na podstawie uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach. Uczęszczanie lub nie na te zajęcia nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez niego szkoły.

 

§ 63

Tryb i forma przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zgłoszenia zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
  w szkolnym planie nauczania. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych. Uczeń nieklasyfikowany
  z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, ciężko doświadczony przez los, może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 

 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki,
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

 1. Decyzje o której mowa w pkt. 2. podejmuje Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

 

 

 1. Termin egzaminów klasyfikacyjnych ustala się po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) w sposób następujący:

 

 1. za pierwszy semestr – w pierwszym tygodniu nauki drugiego semestru,
 2. za drugi semestr – w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, informatyka, technika oraz wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustaloną ocenę.

 

10. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

12. Zastrzeżenia, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), zgłaszają w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego termin zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia jego przeprowadzenia.

 

13. W przypadku zastrzeżenia zgłoszonego przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor Szkoły wspólnie z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, których zastrzeżenie dotyczy, oraz przewodniczącym odpowiedniego zespołu przedmiotowego, stwierdza w terminie 7 dni od złożenia zastrzeżenia, czy roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie lub niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

14. Dyrektor w formie pisemnej informuje ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o podjętej decyzji. Jest ona ostateczna w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

15. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, uczeń ma prawo przystąpić do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

 

16. Do przeprowadzenia sprawdzianu stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 63.5, 63.7, 63.8, 63.9.

 

17. Komisja na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu może:

 

 1. podwyższyć stopień.
 2. utrzymać ustaloną wcześniej ocenę.

 

18. Rada Pedagogiczna w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 

19. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może promować do klasy programowo wyższej jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, o ile te zajęcia są realizowane
w klasie programowo wyższej.

 

20. Uczeń, o którym mowa w § 63.18 ma obowiązek uzupełnienia podstawowych braków
w wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela w czasie pierwszego semestru nowego roku szkolnego.

 

§ 64

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. W przypadku jeżeli istnieją przesłanki, że ocena zachowania została zaniżona lub wystawiona niezgodnie z przepisami, uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od tej decyzji.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej składają do wychowawcy klasy podanie z prośbą
  o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, opisując wszystkie kryteria oceny.

 

 1. Wychowawca klasy w terminie 7 dni od daty wpłynięcia podania (o którym mowa w § 64.2) ponownie rozpatruje zasadność przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uwzględniając:

 

 1. opisane w podaniu kryteria spełnienia oceny, o którą ubiega się uczeń,
 2. opinię nauczycieli.

 

 1. O podjętej decyzji wychowawca klasy informuje osobiście ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) najpóźniej na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Podjęta przez wychowawcę klasy decyzja jest ostateczna.

 

 1. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w § 64.3. wychowawca klasy sporządza notatkę służbową zawierającą:

a. termin rozpatrzenia podania,

b. ustaloną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,

c. krótkie uzasadnienie ustalonej oceny.

 

§ 65

Ocenę z zachowania semestralną i roczną wystawia wychowawca klasy, uwzględniając samoocenę ucznia oraz opinię nauczycieli uczących w danej klasie.

 

 

§ 66

Terminy i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach i trudnościach edukacyjnych ucznia oraz o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

 

 1. Wychowawcy i nauczyciele informują rodziców (pranych opiekunów) o bieżących postępach
  i trudnościach edukacyjnych uczniów w czasie zebrań, których grafik zatwierdza się na Radzie Pedagogicznej dotyczącej organizacji roku szkolnego. Zebrania odbywają się co miesiąc lub co dwa miesiące.

 

 1. Na 2 tygodnie przed śródroczną i roczną klasyfikacją wszyscy nauczyciele i wychowawcy oddziałów informują uczniów i rodziców o przewidywanych dla nich ocenach z zajęć
  i zachowania. O przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć i nagannej z zachowania rodzice są informowani pisemnie na 4 tygodnie przed klasyfikacją.

 

 1. Informacje, o których mowa w § 66.2, przekazują nauczyciele i wychowawcy w formie pisemnej lub ustnej na zebraniu z rodzicami, zorganizowanym nie później niż na trzy tygodnie przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

 

 1. Informacje o postępach ucznia w nauce w formie kart pod nazwą „Informacje o osiągnięciach ucznia” wychowawca sporządza raz w roku szkolnym (oceny śródroczne).

 

§ 67

Przechodzenie uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach do innych szkół oraz przyjmowanie uczniów do Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach.

 

 1. W sytuacji, gdy uczeń SP zmienia szkołę na inną w ciągu roku szkolnego przekazanie ocen cząstkowych następuje w formie pisemnej w postaci Kart Osiągnięć Ucznia (I etap edukacyjny) lub w skali 1–6 (II etap edukacyjny).

 

 1. Przy przyjmowaniu do SP w Wisznicach uczniów, którzy legitymują się odmienną skalą ocen cząstkowych i semestralnych następuje przeliczenie ocen wyrażonych punktowo, procentowo, znaczkami itp. na sześciostopniową skalę ocen końcoworocznych po przekazaniu przez szkołę macierzystą kryteriów przeliczania wg zasad oceniania wewnętrznego.

 

§ 68

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów wyróżniających w nauce i zachowaniu.

 

Uczniowie klas I–III (nauczanie zintegrowane)

 

 1. 1. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń, który:
 1. wie dużo o otaczającym go świecie i wciąż poszerza swoją wiedzę,
 2. chce się nią dzielić z innymi,
 3. stanowi wzór do naśladowania dla swoich rówieśników,
 4. jego codzienną postawę cechuje wysoka kultura osobista,
 5. szanuje swoich kolegów i pracowników szkoły,
 6. jest koleżeński, uczciwy, pracowity, samodzielny, twórczy,
 7. rzetelnie wywiązuje się ze swoich uczniowskich obowiązków,
 8. jest aktywnym uczestnikiem życia w klasie, szkole i poza nią,
 9. bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 10. godnie reprezentuje swoją szkołę poza jej murami,
 11. nie kłamie,
 12. nie obmawia,
 13. nie krzywdzi innych,
 14. nie zapomina, że uczniem jest także poza szkołą,
 15. nie toleruje złych zachowań wokół siebie.
 16. nie spóźnia się na zajęcia

 

Uczniowie klas IV–VI

 

 1. 2. Ekspozycja na tablicy wyróżnień „Uczniowie Roku”
 1. minimum średnia ocen 5,0 (bez ocen dostatecznych),
 2. wzorowa ocena zachowania.

Trzech najlepszych otrzymuje nagrodę rzeczową lub dofinansowanie do wycieczki szkolnej.

 

 1. 3. Nagrodę książkową otrzymuje uczeń:
 1. który wyróżnia się zaangażowaniem w prace społeczne,
 2. uzyskał średnią minimum – 4,75, a z zachowania – ocenę bardzo dobrą lub wyższą,
 3. za stuprocentową frekwencję.

 

 1. 4. List gratulacyjny dla rodziców otrzymują:
 1. rodzice ucznia kl. VI, który uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,
 2. rodzice ucznia wyróżniającego się pracą charytatywną, w wolontariacie, odwagą.

 

 1. 5. Wpis do „Kroniki Szkoły”
 1. wzorowe zachowanie w ostatnich latach nauki (klasy IV–V),
 2. minimum średnia ocen 5,0 (bez ocen dostatecznych),
 3. reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich,
 4. duże zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły, działalność charytatywną
  i w wolontariacie oraz odwagę.

Propozycję wpisu podaje wychowawca klasy, zatwierdza Rada Pedagogiczna.

 

 1. 6. Okolicznościową statuetkę otrzymuje uczeń będący wybitną indywidualnością.

 

 1. 7. Najlepsi sportowcy wyeksponowani są na tablicy sportowej, nagrodzeni pucharami lub medalami.

 

§ 69

Źródło informacji o uczniu to:

 1. arkusz ocen,
 2. dziennik lekcyjny,
 3. karty oceny opisowej informujące o zachowaniu, osiągnięciach, postępach i trudnościach ucznia w nauce ( kl. I – III ),
 4. portfolio klasowe,
 5. zeszyt informacji o uczniach.

Zeszyt informacji o uczniach powinien zawierać uwagi i pochwały oraz informacje o różnych formach stosowanych nagród i kar.

 

§ 70

W szkole obowiązuje system motywowania uczniów do nauki i wzorowego zachowania oraz konsekwentnego eliminowania zachowań negatywnych. Środki wychowawcze podejmowane przez szkołę:

 

 1. odwiedziny w domach rodzicielskich- ustalenie form oddziaływań i pomocy wychowawczej,
 2. przeprowadzanie indywidualnych rozmów wychowawczych z uczniem przez wychowawcę, Wicedyrektora, Dyrektora Szkoły, pedagoga
 3. rozmowy z rodzicami,
 4. skierowanie ucznia do PPP,
 5. objęcie ucznia zajęciami socjoterapeutycznymi w Poradni,
 6. pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

 

 1. 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 1. wybitne osiągnięcia w nauce,
 2. własną inicjatywę i pracę społeczną,
 3. wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych,
 4. wzorowe wypełnianie obowiązków w organizacjach szkolnych,
 5. wzorową postawę koleżeńską i bezinteresowną pomoc,
 6. godne reprezentowanie szkoły, klasy,
 7. osiągnięcia przedmiotowe i sportowe.
 8. dzielność i odwagę.

 

 1. 2. Wobec uczniów wyróżniających się stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
 1. ustna pochwała wychowawcy klasy,
 2. ustna pochwała dyrektora,
 3. dyplom i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. list pochwalny/gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia(absolwenta),
 5. nagroda książkowa Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Wójta,
 6. wpisanie nazwiska ucznia do Kroniki Szkolnej,
 7. nagroda w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
  i młodzieży z terenu Gminy Wisznice,
 8. nagroda rzeczowa/dofinansowanie wycieczki szkolnej dla laureatów konkursu „Uczeń Roku”, ekspozycja na tablicy,
 9. dyplom uznania przyznawany najwybitniejszym absolwentom szkoły,
 10. statuetki, puchary, medale dla najlepszych sportowców (ekspozycja na tablicy i wpis do Kroniki Szkolnej),
 11. wpis na świadectwie osiągnięć w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych uzyskanych przynajmniej na szczeblu powiatowym (rejonowym),
 12. zamieszczenie informacji o sukcesie na stronie szkoły.

 

 1. 3. Uczeń może być ukarany za:
 1. bardzo słabe wyniki w nauce wynikające z lekceważącego stosunku do nauki
  i obowiązków szkolnych,
 2. nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach szkolnych,
 3. niszczenie mienia szkolnego,
 4. aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz koleżanek
  i kolegów,
 5. palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie środków odurzających.
 6. nieprzestrzeganie zarządzeń i postanowień szkolnych, np. .przynoszenie rzeczy zagrażających życiu, korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły w trakcie zajęć.

 

 1. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady Statutu stosuje się następujący system konsekwencji i kar:

 

 1. upomnienie lub naganę ustną bądź pisemną wychowawcy klasy (10 przewinień zawartych w § 47.5 w pkt 1-16)
 2. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych na czas określony
  (15 przewinień zawartych w § 47.5 w pkt 1-16 lub kolejne przewinienie zawarte w pkt 17-22)
 3. upomnienie lub naganę ustną udzieloną przez dyrektora szkoły (20 przewinień zawartych w § 47.5 w pkt 1-16)
 4. czasowy lub stały zakaz reprezentowania szkoły (25 przewinień zawartych w § 47.5
  w pkt 1-16 lub kolejne przewinienie zawarte w pkt 17-22)
 5. przeniesienie ucznia do równoległej klasy (3 i więcej przewinień zawartych w § 47.5
  w pkt. 17-22)

 

 1. W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia obowiązków zawartych w Statucie, regulaminach i stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu innych, pomimo zastosowania kar przewidzianych w Statucie, Dyrektor Szkoły kieruje wniosek do Lubelskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej placówki.

 

 1. W przypadkach szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań, stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej, używania i rozprowadzania środków odurzających, zawiadamiany będzie Sąd dla Nieletnich.

 

 1. Z wnioskiem o udzielenie kary może wystąpić wychowawca, nauczyciel, Dyrektor, Rada Pedagogiczna. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia, wobec którego ma być zastosowana kara, rodziców (opiekunów prawnych) o sporządzonym wniosku
  o wymierzenie kary najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem jej wymierzenia. Wniosek powinien być podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych) i przekazany Dyrektorowi Szkoły.

 

 1. Uczeń, jego rodzice (opiekunowie prawni) najpóźniej na 2 dni przed ustalonym terminem wymierzenia kary mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pisemną prośbę o sprawdzenie wszystkich okoliczności uzasadniających wymierzenie danego rodzaju kary przez zespół nauczycieli uczących ucznia i przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego (przedstawiciela klasy ucznia karanego).

 

 1. W sytuacji podjęcia decyzji niesatysfakcjonującej ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) istnieje możliwość odwołania się do Organu Prowadzącego Szkołę lub Organu Nadzorującego – Kuratorium czy Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium. O prawie odwołania się uczeń jest poinformowany pisemnie.

 

10. Okoliczność udzielenia kary odnotowuje się w szkolnej dokumentacji.

 

§ 71

Ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonuje co trzy lata szkolny „Zespół
ds. monitoringu i ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania” powołany przez Dyrektora
w drodze zarządzenia.

 

 1. Wszelkich zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez zespół, o którym mowa w § 71.

 

§ 72

W sprawach nieuregulowanych Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, decyduje też Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.


 

 

 

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Dyżur w czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych

 

W czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych będzie pełniony dyżur w godz: 7:30 - 16:30 (6-latki do godz: 15:00) dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.
Prosimy o wypełnienie deklaracji i oświadczenia (do pobrania u wychowawców grup) i złożenia ich do dnia 24.01.2018 r. (u wychowawców grup). Po tym terminie, deklaracje i oświadczenia nie będą już przyjmowane. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie terminów.