Regulamin korzystania - siłownia

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

 

Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zapoznanie się i przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do kulturalnego zachowania się.

 

1. Na terenie siłowni obowiązują ogólne zasady zawarte w regulaminie kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

2. Korzystanie z siłowni możliwe jest tylko po uprzednim wpisaniu do harmonogramu zajęć i wypełnieniu załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Wpisu można dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach 8-13 od poniedziałku do piątku.

3. Każda osoba przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek skorzystania z szatni w celu zmiany obuwia oraz pozostawienia innych rzeczy, które są zbędne podczas korzystania z urządzeń

4. Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim obuwie zamienne z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do siłowni; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.

5. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych należy przerwać ćwiczenia i w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe

6. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

7. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu.

8. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia – wyciskanie leżąc.

10. Przy podnoszeniu dużych ciężarów, należy korzystać z pomocy innych osób jako asekuratorów. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć opiekun grupy powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.

11 Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach.

12. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora bądź obsługę .

14. Administrator nie odpowiada za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób

15. Administrator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas korzystania z siłowni

16. Młodzież poniżej 18 roku życia może korzystać z siłowni po przyniesieniu podpisanego przez Rodzica/ Opiekuna stosownego oświadczenia. Osoby poniżej 18 roku życia mają zakaz wstępu na siłownie, bez pełnoletniego opiekuna, instruktora który będzie sprawował piecze oraz dbał o bezpieczeństwo nieletniego.

17. W przypadku korzystania z siłowni przez osoby niepełnoletnie całą odpowiedzialność za ćwiczących ponosi opiekun grupy

18. W przypadku niewłaściwego zachowania lub nieprzestrzegania zasad ujętych w regulaminie pracownik w porozumieniu z administratorem może ukarać osoby korzystające z siłowni zgodnie z punktem 19 regulaminu ogólnego kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

19. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać pracownikowi lub administratorowi

20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać pracownikowi

21. Na siłowni mogą przebywać jednocześnie grupy nie mniejsze niż 5 osób i nie większe niż 10 osób

22. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych, co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania lekarskie

 

UWAGA!
Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zaleceń obsługi może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

 

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie grupy do korzystania z siłowni będącej częścią kompleksu sportowego przy szkołach w Wisznicach

Wisznice , dnia…………………………….

Dzień , godziny korzystania

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi

1

   

Opiekun grupy

NR TEL.-……………………………………

 

Czytelny podpis

 

……………………….*

2

     

3

     

4

     

5.

 

 

 

     

6

 

 

 

     

7

 

 

 

     

8

 

 

 

     

9.

 

 

 

     

10.

 

 

 

     

 

*stwierdzam iż osoby wpisane na listę posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu siłowni , zapoznałem się i akceptuję treść regulaminu korzystania z siłowni, ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie ww. osób .

 

 

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanej jako „RODO”, informujemy, że:
- dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO,
- dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
- przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
- klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Ochrona danych osobowych”).

Zamknięcie komunikatu oznacza akceptację na przetwarzanie danych