Regulamin Wisznickiej Ligi Tenisa Ziemnego

 

Regulamin Wisznickiej Ligi Tenisa Ziemnego

 

1. Cel

a) Popularyzacja tenisa ziemnego

b) Integracja mieszkańców

c) Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego

d) Integracja różnych grup społecznych

 

 

2. Organizator:

a) Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wisznicach

 

3. Termin i miejsce:

a) od 1.05.2015 –Kort tenisowy przy SP Wisznice

 

4. Uczestnictwo:

W turnieju udział wziąć mogą wszyscy chętni zawodnicy, którzy :

a)są mieszkańcami gmin Jabłoń , Sosnówka, Rossosz , Podedwórze , Łomazy i Wisznice

b) Opłaciły wpisowe w wysokości 25zł/za osobę (w całości przeznaczone na nagrody)

c) w wyjątkowych sytuacjach również inne osoby , których uczestnictwo zostanie zaakceptowane przez organizatora

d) w przypadku dużej ilości zgłoszeń osoby ,które w roku ubiegłym uczestniczyły w rozgrywkach II ligi będą musiały rozegrać turniej barażowy

e) Potwierdzenie uczestnictwa należy zgłosić zgodnie z zasadami ujętymi w punkcie 5

 

5. Zgłoszenia:

a) Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dostarczyć do organizatora - Pana Rafała Osipiuka (606 311 302) w terminie do 26.04.2015 r.

b) Pisemnego zgłoszenia dokonuje osoba zainteresowana na druku stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu. Na zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika.

c) Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 26.04.2015 o godz. 11.00 w szkole podstawowej w Wisznicach. Na spotkaniu odbędzie się losowanie grup. W przypadku zmiany terminu informacja będzie zamieszczona na stronie www.spwisznice.edu.pl

d) UWAGA w przypadku osób niepełnoletnich wypełniamy - załącznik nr 2 należy umieścić czytelny podpis opiekuna prawnego ( rubryka uwagi), który będzie opiekował się osobą podczas zawodów, ponadto każdy z zawodników musi posiadać pisemną zgodę rodzica na udział w zawodach

e) Czytelnym podpisem na karcie zgłoszenia potwierdza się fakt, iż osoba jest zdrowa i posiada aktualne badania lekarskie oraz zapoznał się z regulaminem zawodów

 

6. System rozgrywek:

W roku 2015 następuje reorganizacja Wisznickiej ligi tenisa ziemnego . Rozszerza się ligę o możliwość uczestnictwa zawodników z gmin ujętych w pkt. 4. Oto zasady rozgrywek

 

I liga 2015

a) Losowanie grup odbędzie się zgodnie z inf. zamieszczonym w pkt 5c niniejszego regulaminu. Do losowania rozstawieni zostaną zawodnicy , którzy uczestniczyli w rozgrywkach w roku ubiegłym zgodnie z zajętymi miejscami . Pozostałe osoby zostaną dolosowane do tworzonych grup

b) Uczestnicy rozgrywek I ligi z roku 2014 , którzy wyrażą chęć uczestnictwa w roku bieżącym + osoby zgłoszone z gmin ujętych w pkt. 4 . będą rywalizowały w 2 grupach A i B systemem każdy z każdym , dalsza część rozgrywana będzie systemem pucharowym

¼ Finału

1.A1- B4

2.A2-B3

3.A3-B2

4.A4-B1

½ Finału

5.Zw.1-zw3

6.Zw2.- zw.4

Mecz o III miejsce

7. Por 5- por. 6

Mecz o I miejsce

8. Zw. 5- Zw6.

c) W przypadku dużej ilości zgłoszeń z gmin ujętych w pkt. 4 istnieje możliwość innego podziału

- podział na 4 grupy

 

Awanse i spadki

W przypadku dużej liczby uczestników w kolejnym sezonie zostanie dokonany podział na I ligę i II ligę . Ewentualne zasady zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym

 

7. Zasady rozgrywania spotkań

a) Mecze będą rozgrywane ma korcie tenisowym przy szkole podstawowej w Wisznicach w ustalonych terminach lub w ramach rezerwacji kortu przez osoby zainteresowane . Wyjątek stanowi pkt 7c .

b )Terminarz zostanie ustalony po spotkaniu organizacyjnym i zamieszczony na stronie internetowej szkoły podstawowej w Wisznicach- spwisznice.edu.pl -w dziale liga tenisa ziemnego. W przypadku gdy spotkanie nie jest możliwe do zrealizowania w danym terminie , uczestniczy wyznaczają termin we własnym zakresie , najpóźniej jednak w ciągu 2 tygodni od podanego terminu .

c) Istnieje możliwość rozgrywania spotkań grupowych na innych kortach , gdy obaj zawodnicy wyrażą zgodę na taki wariant rozegrania spotkania

b) Punktacja

  • Zwycięstwo 2 pkt
  • Porażka 0 pkt

c) O kolejności decyduje:

  • Suma zdobytych punktów
  • Bilans setów
  • Wynik bezpośredniego spotkania
  • w przypadku kilku zawodników tabela bezpośrednia- Bilans gemów

d) Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZT i zasadami fair play.

e) Wyniki poszczególnych spotkań należy przekazać do organizatora po rozegraniu spotkania z dokładnością setów i gemów, czyli np. 2-0 (6-4, 6-0)

f) Aktualna tabela będzie umieszczana na stronie www.spwisznice.edu.pl w dziale liga tenisa ziemnego – aktualności sportowe 2013/14 i /lub www.tytan.wisznice.pl

 

8. Nagrody

a) Wszyscy uczestnicy w zależności od miejsca otrzymają puchary lub statuetki

 

9. Zasady finansowania

a) Koszty organizacyjne turnieju pokrywają organizatorzy.

b) Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty ubezpieczenia, przejazdu i wpisowego

 

10. Postanowienia końcowe

a) Poszczególne spotkania sędziują uczestniczący zawodnicy w ramach zasady fair play. Jeżeli istnieje możliwość spotkanie może sędziować osoba postronna wyznaczona przez zawodników .

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu, odzieży i innych cennych rzeczy;

c) W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, termin lub godzina rozpoczęcia spotkań może ulec zmianie. O zmianach zostaną poinformowane osoby zainteresowane

d) Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe podczas zawodów . W przypadku zaistnienia urazów lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników należy niezwłocznie przerwać zawody i udzielić pierwszej pomocy . Każdy z uczestników powinien zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy . W razie konieczności należy zawiadomić odpowiednie służby Policja: 997 , Straż pożarna: 998 , Pogotowie ratunkowe 999, numer alarmowy 112

f) Uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia akceptuje treść regulaminu oraz stwierdza iż nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do rozgrywania spotkań co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania

f) Na terenie szkoły, w której rozgrywany będzie turniej zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów

g) Osoby przystępujące do rozgrywek wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.) oraz na udostępnienie swoich numerów telefonów pozostałym uczestnikom .

h) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora

 

Załącznik nr 1

Zgłoszenie do uczestnictwa w lidze tenisa ziemnego – sezon 2015

Wisznice , dnia…………………………….

 

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi

1

   

NR TEL.-……………………………………

 

Podpis……………………………………….*

 

*stwierdzam iż posiadam aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu , akceptuję regulamin ligi

 

 

 

Załącznik nr 2

Zgłoszenie do uczestnictwa w lidze tenisa ziemnego – sezon 2015

Wisznice , dnia…………………………….

 

L.P.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Uwagi *

1

   

Czytelny podpis opiekuna-

Podpis……………………………………….*

 

NR TEL.-……………………………………

 

*stwierdzam iż posiadam aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania sportu , akceptuję regulamin ligi

 

aa

galer

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME