Regulamin

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

 Dyrekcja SP Wisznice zaprasza wszystkich miłośników tenisa ziemnego do udziału w IV edycji Ligi tenisa ziemnego 2017 . Szczegóły poniżej  w regulaminie 

 

 

 

Regulamin Wisznickiej Ligi Tenisa Ziemnego

1. Cel                                                                                                                      

a) Popularyzacja tenisa ziemnego

b) Integracja mieszkańców

c) Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego

d) Integracja różnych grup społecznych

2. Organizator:

a) Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Wisznicach

3. Termin i miejsce:

a) od 23.04.2017  –Kort tenisowy przy SP Wisznice

4. Uczestnictwo:

 W turnieju udział wziąć mogą wszyscy chętni zawodnicy, którzy :

 1. nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych
 2. Opłaciły wpisowe w wysokości 25zł/za osobę (w całości przeznaczone na nagrody)
 3. Potwierdzenie uczestnictwa należy zgłosić zgodnie z zasadami ujętymi w punkcie 5

5. Zgłoszenia:

a) Zgłoszenia wraz z wpisowym należy dostarczyć do organizatora - Pana Rafała Osipiuka (606 311 302) w terminie do 21.04.2017 r.

b) Pisemnego zgłoszenia dokonuje osoba zainteresowana na druku stanowiącym załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu. Na zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika.

c) Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 23.04.2016 o godz. 11.00  w budynku siłowni przy szkole podstawowej w Wisznicach . Na spotkaniu odbędzie się losowanie grup. W przypadku zmiany terminu informacja będzie zamieszczona na stronie www.spwisznice.edu.pl

d) UWAGA w przypadku osób niepełnoletnich wypełniamy - załącznik nr 2 należy umieścić czytelny podpis opiekuna prawnego ( rubryka uwagi), który będzie opiekował się osobą podczas zawodów, ponadto każdy z zawodników musi posiadać pisemną zgodę rodzica na udział w zawodach

e) Czytelnym podpisem na karcie zgłoszenia potwierdza się fakt, iż osoba jest zdrowa i posiada aktualne badania lekarskie oraz zapoznał się z regulaminem zawodów

6. System rozgrywek:

Zasady rozgrywek w roku 2017

I liga 2017

 1. a)Losowanie grup odbędzie się zgodnie z inf. zamieszczonym w pkt 5c niniejszego regulaminu. Do losowania rozstawieni zostaną zawodnicy , którzy uczestniczyli w rozgrywkach w roku ubiegłym zgodnie z zajętymi miejscami . Pozostałe osoby zostaną dolosowane do tworzonych grup
 2. b)Uczestnicy rozgrywek I ligi z roku 2016 , które wyrażą chęć uczestnictwa w roku bieżącym  + pozostałe osoby będą rywalizowały w 2 grupach A i B systemem każdy z każdym , dalsza część rozgrywana będzie  systemem  pucharowym

1/8 Finału

1.A1- B8

2. A2-B7

3.A3-B6

4.A4- B5

5.A5-B4

6.A6-B3

7.A7-B2

8.A8-B1

¼ Finału

9.zw 1- zw 5

10.Zw2- zw 6

11.Zw 3 – zw 7

12.Zw 8 – zw 4

½ Finału

13.Zw9-zw11

14.Zw 10- zw 12

Mecz o III miejsce

15.Por 13- por. 14

Mecz o I miejsce

16.Zw13- Zw14

 1. c)W przypadku dużej ilości zgłoszeń  istnieje możliwość innego podziału

- podział na 4 grupy

Awanse i spadki

W przypadku dużej liczby uczestników w kolejnym sezonie zostanie dokonany   podział na I ligę i II ligę . Ewentualne zasady zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym

7. Zasady rozgrywania spotkań 

a) Mecze będą rozgrywane ma korcie tenisowym przy szkole podstawowej w Wisznicach w ustalonych terminach lub w ramach rezerwacji kortu przez osoby zainteresowane . Wyjątek stanowi pkt 7c .

b )Terminarz rozgrywek nie będzie ustalany z góry . Uczestnicy otrzymają numery telefonów swoich grupowych rywali i ustalą termin rezerwując kort . Terminarz spotkań od 1/8 będzie ustalony przez organizatora .O ewentualnych przesunięciach w terminach decyduje organizator  W przypadku braku rozegrania w wymienionych terminach , ostateczny termin wyznacza organizator , brak udziału może skutkować przyznaniem v.o. Terminy poszczególnych etapów .

faza grupowa – do 15.06.2017

1/8 – do 30.06.2017

pozostałe -ustali organizator

c)  Istnieje możliwość rozgrywania spotkań na innych kortach  , gdy obaj zawodnicy wyrażą zgodę na taki wariant rozegrania spotkania

b) Punktacja

 • Zwycięstwo 2 pkt
 • Porażka 0 pkt

c) O kolejności decyduje:

 • Suma zdobytych punktów
 • Bilans setów
 • Wynik bezpośredniego spotkania
 • Bilans gemów

d) Mecze będą rozgrywane zgodnie z przepisami PZT i zasadami fair play.

e) Wyniki poszczególnych spotkań należy przekazać do organizatora po rozegraniu spotkania z dokładnością setów i gemów, czyli np. 2-0 (6-4, 6-0)

f) Aktualna tabela będzie umieszczana na stronie www.spwisznice.edu.pl w dziale Wisznicka liga tenisa ziemnego  (dostępne są tam również ubiegłoroczne wyniki )

8. Nagrody

a) Wszyscy uczestnicy w zależności od miejsca otrzymają puchary lub statuetki

9. Zasady finansowania

a) Koszty organizacyjne turnieju pokrywają organizatorzy.

b) Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszty ubezpieczenia, przejazdu i wpisowego

10. Postanowienia końcowe

a) Poszczególne spotkania sędziują uczestniczący zawodnicy w ramach zasady fair play. Jeżeli istnieje możliwość spotkanie może sędziować  osoba postronna wyznaczona przez zawodników .

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu, odzieży i innych cennych rzeczy;

c) W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, termin lub godzina rozpoczęcia spotkań może ulec zmianie. O zmianach zostaną poinformowane osoby zainteresowane

d) Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe podczas zawodów . W przypadku zaistnienia  urazów lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników należy niezwłocznie przerwać zawody i udzielić  pierwszej pomocy . Każdy z uczestników powinien zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy . W razie konieczności należy zawiadomić odpowiednie służby  Policja: 997 , Straż pożarna: 998 , Pogotowie ratunkowe 999, numer alarmowy 112

f) Uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia akceptuje treść regulaminu oraz stwierdza iż nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do rozgrywania spotkań co potwierdzają przeprowadzone we własnym zakresie badania

f) Na terenie szkoły, w której rozgrywany będzie turniej zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów

g) Osoby przystępujące do rozgrywek wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926  z poź. zm.) oraz na udostępnienie swoich numerów telefonów pozostałym uczestnikom .

h) Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora

zalacznik1

 

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny